Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1808

Bryssel 24. marraskuuta 2009

Saavatko opettajat riittävästi koulutusta Euroopassa?

OECD ja Euroopan komissio esittävät tänään uuden raporttinsa opettajien ammatillisesta kehityksestä Euroopassa ja muualla maailmassa. Raportissa päätellään, että opettajat tarvitsevat työstään todellista palautetta voidakseen hyödyntää koulutusmahdollisuuksia täysimääräisesti. Koulutuksen monimuotoisuus ja parempi työilmapiiri kouluissa ovat myös menestyksekkään ammatillisen kehittymisen edellytyksiä. Raportin mukaan liki yhdeksän opettajaa kymmenestä osallistuu täydennyskoulutukseen ja yli puolet toivoo sitä lisää. Raportti pohjautuu tämänvuotiseen 23 maassa tehtyyn opetusta ja oppimista koskevaan kansainväliseen tutkimukseen (TALIS) ja tarjoaa nyt ensimmäisen kerran kansainvälisesti vertailukelpoisia tietoja opettajien ammatillisesta kehittämisestä.

Koulutus-, kulttuuri- ja nuorisoasioista vastaava Euroopan komission jäsen Maro š Šefčovič totesi raportin julkistamistilaisuudessa seuraavaa: ”EU:ssa on yli kuusi miljoonaa opettajaa, joiden kyky innostaa kaikkia oppilaita oppimaan muokkaa ratkaisevalla tavalla yhteiskuntiemme tulevaisuutta. Laadukkaan opetuksen takaamiseksi on elintärkeää antaa opettajille tilaisuus kehittää taitojaan, ei vain uran alussa vaan koko sen ajan. Kannustamalla opettajia kehittämään itseään ammatillisesti edistämme heidän arvostustaan ja ammatin houkuttelevuutta."

OECD:n pääsihteeri Angel Gurría lisäsi tähän, että opettajat ovat koulutuksen elinvoima, ja heidän ammatillinen kehityksensä on edellytys koulutusjärjestelmien laadun ylläpitämiselle. Hän totesi raportissa esitettyjen TALIS-tutkimuksen tulosten osoittavan, että opettajat ovat halukkaita oppimaan ja pyrkivät jatkuvasti kehittymään mutta että täydennyskoulutus on kohdistettava paremmin vastaamaan heidän tarpeitaan.

Raportin tärkeimmät päätelmät

O pettajien ammatillista kehitystä Euroopassa ja muualla maailmassa koskevan raportin ( Teachers’ Professional Development: Europe in international comparison ) tärkein päätelmä on, että ammatillinen kehitys on vakiintunut osa opettajien elämää ja tarjoaa näin ollen merkittävän välineen parantaa opetusta. Opettajat ovat kuitenkin todenneet työaikataulun olevan suurin este koulutukseen osallistumiselle. Tämä antaa aihetta ajatella, että voisi olla hyödyllistä liittää opettajien ammatillinen kehittäminen tiiviimmin heidän työnkuvaansa ja koulujen toimintaan.  

Yleisesti tulokset osoittavat, että koulun tavalla antaa opettajille palautetta työstä on vahva yhteys heidän ammatilliseen kehitykseensä ja siihen, miten vaikuttavana se nähdään. Koulun ilmapiiri on myös tärkeä. Työssään ja koulussaan viihtyvät opettajat suhtautuvat myönteisesti ammatilliseen kehittämiseen. Päätöksentekijöille nämä havainnot osoittavat, että huomion kiinnittäminen enemmän arviointiin, palautteeseen ja myönteiseen kouluilmapiiriin voi edistää koulujen kehittymistä oppimisyhteisöinä, tukea täydennyskoulutusta ja näin parantaa opetuksen laatua.

Raportin laati hollantilaisen Twenten yliopiston tutkijaryhmä, jota johti professori Jaap Scheerens, joka myös toimitti raportin.

Yksityiskohtaisempia tietoja raportin tuloksista on tämän lehdistötiedotteen liitteessä.

TALIS-tutkimus

TALIS on OECD:n uusi opetusta ja oppimista koskeva kansainvälinen tutkimus . Se on ensimmäinen kansainvälinen tutkimus, jossa keskitytään oppimisympäristöön ja opettajien työskentelyoloihin kouluissa. Siinä tarkastellaan opettajiin ja heidän suoriutumiseensa vaikuttavia näkökohtia rehtorien ja opettajien itsensä silmin. Sillä pyritään näin paikkaamaan merkittäviä tietopuutteita koulutusjärjestelmien kansainvälisissä vertailuissa.

Tutkimus tehtiin Euroopan komission tuella, ja se kattoi 23 maata : Australia, Belgia (hollanninkielinen yhteisö), Brasilia, Bulgaria, Espanja, Korea, Irlanti, Islanti, Italia, Itävalta, Liettua, Malesia, Malta, Meksiko, Norja, Portugali, Puola, Slovakia, Slovenia, Tanska, Turkki, Unkari ja Viro.

Kussakin maassa valittiin satunnaisesti noin 200 koulua, ja kussakin koulussa kyselylomakkeen täytti koulun rehtori ja 20 sattumanvaraisesti valittua opettajaa.

Lisätietoja:

Euroopan komission lehdistötiedote (IP/09/926, 16.6.2009): Opetuksen tehokkuutta heikentävät kannustimien puuttuminen ja käytöshäiriöt tunneilla

OECD:n opetusta ja oppimista koskeva kansainvälinen tutkimus: OECD Teaching and Learning International Survey (TALIS)

Euroopan komission opettajankoulutusta koskeva sivu: Teacher education

Euroopan komission lehdistötiedote (IP/09/1145, 16.7.2009): Key data on education in Europe: Longer schooling, fewer pupils and teachers

Raportin: http://ec.europa.eu/education/school-education/doc1962_en.htm

APPENDIX

Key messages from " Teachers’ Professional Development: Europe in international comparison":

  • While 89% of teachers report that they had taken part in "structured professional development activity" over the last 18 months, it is a source of concern that more than 25% of teachers in Denmark, Iceland and the Slovak Republic report they have participated in no professional development at all during this period.

  • When teachers participate in various professional learning activities and spend more days on professional development, they experience a greater impact of professional development on their work.

  • Feedback as part of overall school policy is strongly linked to teachers' professional development and its perceived impact. Moreover, by promoting a positive school climate, school principals can create a supportive environment for teacher learning.

  • More than half the teachers surveyed reported that they wanted more professional development than they received. Among EU teachers, the extent of unmet demand is highest in Portugal, Spain (Spanish teachers also have the highest participation rates) and Bulgaria. Female teachers and younger teachers are most likely to report unmet demand.

  • Conflict with work schedule is the main reason for not engaging in more professional development. In Portugal, Estonia and Spain this is the case for more than 50% of teachers. However, the lack of suitable development activities is also a significant factor.

  • Teachers report the greatest need for development in teaching students with special learning needs, which might be a reflection of the trend towards inclusive rather than segregated education and the growing emphasis on equity. Other areas of particular need are IT teaching skills and student discipline and behaviour.

  • It is striking how positively teachers view the impact of all development activities. However, fewer teachers participate in those types of development (qualification programmes, collaborative research) which they deem to have the highest impact. These activities are the most time intensive and also those for which teachers are more likely to have to pay the full or partial cost.


Side Bar