Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/ 1808

Βρυξέλλες , 24 Νοεμβρίου 2009

Η κατάρτιση των ευρωπαίων εκπαιδευτικών είναι επαρκής;

Ο ΟΟΣΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασαν σήμερα τη νέα τους έκθεση με θέμα «Η επαγγελματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: η συγκριτική θέση της Ευρώπης σε διεθνές επίπεδο». Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται αποτελεσματική ανατροφοδότηση (feedback) για τη δουλειά τους, προκειμένου να αξιοποιούν πλήρως τις ευκαιρίες κατάρτισης. Επισημαίνει όμως ότι η ποικιλία των εμπειριών επιμόρφωσης και η βελτίωση του εργασιακού κλίματος στα σχολεία αποτελούν επίσης καθοριστικούς παράγοντες για μια επιτυχημένη επαγγελματική ανέλιξη. Σύμφωνα με την έκθεση, σχεδόν εννιά στους δέκα εκπαιδευτικούς συμμετέχουν σε κάποιο είδος ενδοεργασιακής επαγγελματικής κατάρτισης, ενώ περισσότεροι από τους μισούς δηλώνουν ότι θα ήθελαν περισσότερη κατάρτιση. Έχοντας ως βάση τη φετινή διεθνή έρευνα για τη διδασκαλία και τη μάθηση (TALIS), η οποία διενεργήθηκε σε 23 χώρες, η έκθεση παρέχει για πρώτη φορά διεθνώς συγκρίσιμα στοιχεία σχετικά με την επαγγελματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Παρουσιάζοντας την έκθεση , ο ευρωπαίος επίτροπος Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Πολιτισμού και Νεολαίας, κ. Maroš Šefčovič, πρόσθεσε: «Έχουμε πάνω από 6 εκατομμύρια εκπαιδευτικούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ικανότητά τους να εμπνέουν σε όλους τους μαθητές τη δίψα για μάθηση έχει καίρια σημασία για το μέλλον των κοινωνιών μας. Αν θέλουμε εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, είναι εξαιρετικά σημαντικό να δώσουμε στους εκπαιδευτικούς μας τις καλύτερες δυνατές ευκαιρίες ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους, όχι μόνο στην αρχή αλλά σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. Παρακινώντας τους να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες επαγγελματικής επιμόρφωσης, συμβάλλουμε στην αναβάθμιση του κύρους και στην αύξηση της ελκυστικότητας του επαγγέλματος.»

Ο γενικός γραμματ έας του ΟΟΣΑ, κ. Angel Gurría, πρόσθεσε: «Οι εκπαιδευτικοί είναι το “αίμα” της εκπαίδευσης. Η επαγγελματική τους επιμόρφωση αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για τη διατήρηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων. Τα αποτελέσματα της έρευνας TALIS, τα οποία περιέχονται στην παρούσα έκθεση, δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν όρεξη για μάθηση και επιδιώκουν τη συνεχή βελτίωση των προσόντων τους, αλλά επίσης ότι η ενδοϋπηρεσιακή επαγγελματική επιμόρφωση πρέπει να είναι καλύτερα στοχευμένη στις ανάγκες των εκπαιδευτικών.»

Κύρια μηνύματα

Το κυριότερο πόρισμα της έκθεσης «Η επαγγελματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: η συγκριτική θέση της Ευρώπης σε διεθνές επίπεδο » είναι ότι η επαγγελματική επιμόρφωση αποτελεί καθιερωμένο τμήμα της ζωής τους. Συνεπώς, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της εκπαίδευσης. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι η «σύγκρουση με το πρόγραμμα εργασίας» αποτελεί το κυριότερο εμπόδιο που δυσχεραίνει τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες επαγγελματικής επιμόρφωσης. Αυτό σημαίνει ότι θα ήταν χρήσιμη η εφαρμογή πολιτικών που θα εντάσσουν πιο αποτελεσματικά τις δραστηριότητες επαγγελματικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στο συνολικό τους πρόγραμμα εργασίας και στη λειτουργία των σχολείων.

Γενικά, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η εφαρμογή μιας σχολικής πολιτικής που περιλαμβάνει την παροχή πληροφοριών στους εκπαιδευτικούς σχετικά με την απόδοσή τους συνδέεται στενά με την επαγγελματική τ ους επιμόρφωση και τον αντίκτυπό της. Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης το κλίμα στο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί που είναι ικανοποιημένοι με τη δουλειά τους και αισθάνονται όμορφα στο σχολείο αντιμετωπίζουν θετικά την επαγγελματική τους επιμόρφωση. Για όσους έχουν την ευθύνη για τη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής, τα πορίσματα αυτά σημαίνουν ότι η αύξηση της έμφασης στην αξιολόγηση και την ανατροφοδότηση, καθώς και η διαμόρφωση θετικού κλίματος στο σχολείο, μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη των σχολείων ως «πόλων μάθησης», στην προώθηση της συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης και, με τον τρόπο αυτό, στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης.

Η θεματική έκθ εση «Η επαγγελματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: η συγκριτική θέση της Ευρώπης σε διεθνές επίπεδο » εκπονήθηκε από ομάδα ερευνητών του πανεπιστημίου Twente των Κάτω Χωρών, υπό την εποπτεία του καθηγητή Jaap Scheerens, ο οποίος είχε επίσης και την επιμέλεια της έκθεσης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα πορίσματα της έκθεσης, βλ. το προσάρτημα του παρόντος δελτίου Τύπου.

TALIS - Διεθνής έρευνα για τη διδασκαλία και τη μάθηση

Η TALIS είναι η νέα διεθνής έρευνα του ΟΟΣΑ για τη διδασκαλία και τη μάθηση . Είναι η πρώτη διεθνής έρευνα που εστιάζεται στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και στις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών στα σχολεία. Εξετάζει θέματα που επηρεάζουν τους εκπαιδευτικούς και τις επιδόσεις τους, όπως τα βλέπουν οι διευθυντές των σχολείων και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Σκοπός της είναι η κάλυψη σημαντικών κενών πληροφόρησης για τη διευκόλυνση των διεθνών συγκρίσεων μεταξύ εκπαιδευτικών συστημάτων.

Η έρευνα διενεργήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και καλύπτει 23 χώρες : Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο (Φλαμανδική Κοινότητα), Βραζιλία, Βουλγαρία, Δανία, Εσθονία, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κορέα, Λιθουανία, Μαλαισία, Μάλτα, Μεξικό, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακική Δημοκρατία, Σλοβενία, Ισπανία και Τουρκία.

Σε κάθε χώρα επιλέχθηκαν τυχαία περίπου 200 σχολεία, και σε κάθε σχολείο ο διευθυντής συμπλήρωσε ένα ερωτηματολόγιο και 20 εκπαιδευτικοί που επιλέχθηκαν τυχαία απάντησαν σε ένα άλλο.

Για περισσότερες πληροφορίες :

Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής (IP/09/926, 16 Ιουνίου 2009): Μείωση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας λόγω έλλειψης κινήτρων και κακής συμπεριφοράς στην τάξη

ΟΟΣΑ : OECD Teaching and Learning International Survey (TALIS)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή : Teacher education

Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής (IP/09/1145, 16 Ιουλίου 2009): Key data on education in Europe: Longer schooling, fewer pupils and teachers

Από την έκθεση : http :// ec . europa . eu / education / school - education / doc 1962_ en . htm

APPENDIX

Key messages from " Teachers’ Professional Development: Europe in international comparison":

  • While 89% of teachers report that they had taken part in "structured professional development activity" over the last 18 months, it is a source of concern that more than 25% of teachers in Denmark, Iceland and the Slovak Republic report they have participated in no professional development at all during this period.

  • When teachers participate in various professional learning activities and spend more days on professional development, they experience a greater impact of professional development on their work.

  • Feedback as part of overall school policy is strongly linked to teachers' professional development and its perceived impact. Moreover, by promoting a positive school climate, school principals can create a supportive environment for teacher learning.

  • More than half the teachers surveyed reported that they wanted more professional development than they received. Among EU teachers, the extent of unmet demand is highest in Portugal, Spain (Spanish teachers also have the highest participation rates) and Bulgaria. Female teachers and younger teachers are most likely to report unmet demand.

  • Conflict with work schedule is the main reason for not engaging in more professional development. In Portugal, Estonia and Spain this is the case for more than 50% of teachers. However, the lack of suitable development activities is also a significant factor.

  • Teachers report the greatest need for development in teaching students with special learning needs, which might be a reflection of the trend towards inclusive rather than segregated education and the growing emphasis on equity. Other areas of particular need are IT teaching skills and student discipline and behaviour.

  • It is striking how positively teachers view the impact of all development activities. However, fewer teachers participate in those types of development (qualification programmes, collaborative research) which they deem to have the highest impact. These activities are the most time intensive and also those for which teachers are more likely to have to pay the full or partial cost.


Side Bar