Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1807

Bryssel den 24 november 2009

Kommissionen inleder ett samråd om EU 2020: En ny strategi för att göra EU till en intelligentare och miljövänligare marknad med ökad social ansvarighet

Kommissionen lade i dag fram ett dokument för offentligt samråd om den nya strategin EU 2020 som har till syfte att förbättra den ekonomiska situationen i EU. Genom EU 2020 ska det, i enlighet med de riktlinjer som angivits av EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso, skapas en miljövänligare tillväxt som präglas av social delaktighet. Denna nya strategi bygger vidare på resultaten och lärdomarna av Lissabonstrategin. I samrådsdokumentet anges att syftet med EU 2020 bör vara att befästa återhämtningen från den ekonomiska krisen, bidra till att förhindra nya liknande kriser i framtiden och att uppnå tre tematiska mål, nämligen att skapa värde genom kunskap, att öka delaktigheten i ett samhälle för alla och att skapa en konkurrenskraftig, sammanhållen och miljövänligare ekonomi. Tidsfristen för att inkomma med svar på detta samråd är den 15 januari 2010. Den nya kommissionen kommer därefter att lämna ett detaljerat förslag till Europeiska rådets vårmöte.

Kommissionens ordförande José Manuel Barroso har gjort följande uttalande: ”EU 2020-strategin innebär att det under det kommande årtiondet skapas ett samarbete inom EU för att övervinna några av de svåraste ekonomiska utmaningar som Europa någonsin har stått inför. En klok ekonomi går hand i hand med ett förnuftigt samhälle som bygger på starka europeiska värderingar. Tillväxt, hållbara offentliga finanser, bekämpning av klimatförändringen, social delaktighet, en förstärkt industribas och en dynamisk tjänstesektor är inte alternativ som man måste välja mellan utan mål som förstärker varandra. Arbetslösheten i EU minskade från 12 % till 7 % under perioden 1998–2008. Vad vi nu behöver är nya tillväxtsektorer så att vi kan ersätta de arbetstillfällen som gått förlorade på grund av krisen. I detta dokument anges vilka som är de viktigaste faktorerna för att man ska lyckas tillvarata EU:s fulla potential. Genom att visa sina partner att marknadsekonomi präglad av socialt ansvar är både den effektivaste och den mest rättvisa lösningen kan EU dessutom öka sitt inflytande i världen, rent allmänt sett och över globaliseringen. Vi önskar få in synpunkter från olika intressenter på vår EU 2020-strategi innan vi lägger fram våra förslag vid Europeiska rådets vårmöte."

Kommissionen anser att EU 202 bör vara inriktat på de områden som anges nedan och önskar därför få in synpunkter på hur detta bäst kan uppnås.

Att skapa värde genom att bygga tillväxten på kunskap

För att man ska lyckas öka produktiviteten och kunna stödja svaga grupper och bekämpa klyftor i samhället och fattigdom måste utbildningen i EU förbättras på alla nivåer, från förskola till högre utbildning.

Mycket återstår fortfarande att göra när det gäller att förbättra förutsättningarna för innovation och kreativitet i EU, t.ex. behöver regelverket på det immaterialrättsliga området moderniseras. Tillgången på krediter bör förbättras, bland annat genom att företag ges tillgång till tillväxtkapital i form av blandningar av offentligt och privat kapital.

Det behövs en digital dagordning för EU för att man ska lyckas skapa en verklig digital inre marknad så att konsumenterna kan dra nytta av de konkurrenskraftiga priser som erbjuds i andra medlemsstater och små och medelstora företag kan ta sig in på större marknader. Tillgång till Internet och Internetfärdigheter blir allt viktigare för den som vill delta fullt ut i samhällslivet. E-integration är således en viktig förutsättning för social delaktighet.

Att öka delaktigheten i ett samhälle för alla

Krisen har lett till väsentligt ändrade förhållanden. Många av de arbetstillfällen som fanns före krisen har gått förlorade och kommer inte tillbaka.

Ekonomiskt välstånd i EU förutsätter att arbetskraften har de färdigheter som behövs för att delta i och dra nytta av en kunskapsbaserad ekonomi. Det behövs en bättre anpassning mellan utbud och efterfrågan, vilket uppnås genom en rörligare arbetskraft, både inom och mellan länder, och en bättre framförhållning när det gäller efterfrågad kompetens.

Kommissionen har för avsikt att verka för en ökad användning av s.k. flexicurity (flexibilitet och trygghet) och se till att man hittar rätt balans mellan flexibilitet för arbetstagarna och ansvar för arbetsgivare och stat när det gäller att investera i och skydda arbetskraften. De som inte kan hitta ett jobb bör få stöd både ekonomiskt och i form av individuella arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att hitta tillbaka till arbetsmarknaden.

Att skapa en konkurrenskraftig, sammanhållen och miljövänligare ekonomi

I framtiden kommer vi att ha höga energipriser, koldioxidbegränsningar och väsentligt hårdare konkurrens om resurserna. Även om allt detta innebär risker ger det också en möjlighet att skapa en ny EU 2020-ekonomi som har stora globala konkurrensfördelar. Ny grönare teknik kan främja tillväxt, skapa nya arbetstillfällen och tjänster och hjälpa EU att uppnå klimatmålen. Om EU å andra sidan inte lyckas anpassa sig till det nya århundradets krav kan detta leda till en ekonomisk nedgång.

Den politik som förs på EU-nivå och nationellt för att främja miljöinnovation, energieffektiva produkter och system bör omfatta handeln med utsläppsrätter, skattereformer, subventioner och lån, offentliga investeringar och upphandling samt målinriktade forsknings- och innovationsbudgetar.

EU behöver en intelligentare transportinfrastruktur och ett intelligent energinät som täcker hela EU samt hundraprocentig bredbandstäckning. EU och medlemsstaterna bör tillsammans verka för att det fattas beslut om de rätta strategiska investeringarna så att två tredjedelar av vår elproduktion blir både koldioxidsnål och mer säker i början av 2020-talet.

Tillverkningsindustrin kommer att fortsätta att vara viktig för ekonomin i EU. EU behöver dock en ny industripolitik som främjar innovationskapacitet, ny teknik, nya färdigheter, bättre förutsättningar för företagande och internationalisering av små och medelstora företag. Problemet med överskottskapaciteten inom vissa sektorer måste lösas. De som påverkas negativt måste få stöd.

Styrning – att få EU 2020 att fungera

Kommissionen föreslår att Europeiska rådet tar ansvaret för att styra EU 2020 och fattar de viktigaste besluten och fastställer mål på grundval av kommissionens förslag. Kommissionen anser att Europaparlamentet bör ges en betydligt större roll. De nationella parlamentena kommer dessutom att uppmanas att visa ett starkt engagemang och ta på sig egenansvar.

I samrådsdokumentet föreslås det att det i slutsatserna från Europeiska rådets vårmöte fastställs s.k. integrerade riktlinjer, som anger de prioriteringar som ska gälla för EU och medlemsstaterna i partnerskap. Dessa nya riktlinjer ska ersätta de riktlinjer som gäller sedan 2005 i enlighet med Lissabonfördraget.

Meningen är att medlemsstaterna ska uppnås att fastställa nationella femåriga mål som är anpassade till varje lands särskilda förutsättningar och utgångsläge. Kommissionen och Europeiska rådet ska därefter årligen se över vilka framsteg som gjorts på EU-nivå och nationell nivå.

Tidsfristen för att inkomma med svar på detta samråd är den 15 januari 2010. Svaren kan sändas till följande e-postadress: EU2020@ec.europa.eu .

Samrådsdokumentet finns tillgängligt i sin helhet på http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm

Och

http://ec.europa.eu/eu2020 .


Side Bar