Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1807

V Bruseli 24. novembra 2009

Komisia začala konzultácie o novej stratégii EÚ do roku 2020, ktorej cieľom je urobiť z EÚ inteligentnejší, ekologickejší sociálny trh

Komisia dnes vydala verejný konzultačný dokument s cieľom poskytnúť hospodárstvu EÚ lepšiu budúcnosť prostredníctvom stratégie EÚ do roku 2020. Cieľom tejto stratégie EÚ do roku 2020 je podporovať ekologickejší rast prístupný pre všetkých, ako zdôraznil predseda Barroso vo svojich politických usmerneniach. Nová stratégia sa bude zakladať na úspechoch lisabonskej stratégie a zároveň čerpať z vyplývajúcich ponaučení. Konzultačný dokument načrtáva víziu, akým spôsobom sa bude stratégia EÚ do roku 2020 zameriavať na stabilizáciu situácie po kríze, pomoc predchádzaniu podobnej kríze v budúcnosti a na tri tematické ciele: vytváranie hodnôt cez znalosti, posilnenie postavenia občanov v inkluzívnych spoločnostiach a vytváranie konkurencieschopného, prepojeného a ekologickejšieho hospodárstva. Reakcie na tieto konzultácie sa budú prijímať do 15. januára 2010. Nová Komisia následne predloží podrobnejší návrh na jarnom zasadnutí Európskej rady.

Predseda Komisie José Manuel Barroso povedal: „EÚ do roku 2020 znamená, že EÚ počas nasledujúceho desaťročia bude pracovať spoločne, aby prekonala niektoré z najťažších hospodárskych výziev, ktorým doteraz čelila. Inteligentné hospodárstvo a múdra spoločnosť založená na silných európskych hodnotách idú ruka v ruke. Rast, udržateľné verejné financie, boj proti zmene klímy, sociálne začlenenie, posilnená priemyselná základňa a živý sektor služieb nie sú žiadnymi alternatívami, ale posilňujú sa navzájom. V uplynulom desaťročí do roku 2008 sa v Európe znížila miera nezamestnanosti z 12 % na 7 %. Teraz potrebujeme nové zdroje rastu, aby sme nahradili stratu pracovných miest v dôsledku krízy. V tomto dokumente sme stanovili kľúčové body, ktoré môžu uvoľniť potenciál Európy. Zároveň môžeme zvýšiť náš vplyv vo svete a na globalizácii tým, že našim partnerom ukážeme, že sociálne trhové hospodárstvo je najúčinnejšie a najspravodlivejšie. Chceme poznať názory zainteresovaných strán k stratégii EÚ do roku 2020 predtým, ako predložíme konečný dokument na jarnom zasadnutí Európskej rady.“

Komisia je presvedčená o tom, že stratégia EÚ do roku 2020 by sa mala zameriavať na tieto oblasti a hľadá názory, ako to najlepšie dosiahnuť.

Vytváranie hodnôt prostredníctvom rastu založeného na znalostiach

Vzdelávanie od predškolského po vyššie vzdelanie sa musí v Európe zlepšiť, aby sa zvýšila produktivita, podporili zraniteľné skupiny obyvateľstva a pomohlo boju proti nerovnému zaobchádzaniu a chudobe.

Rámcové podmienky pre inovácie a kreativitu sa dajú v Európe stále podstatne zlepšovať, napríklad modernizáciou systému duševného vlastníctva v EÚ. Dostupnosť úverov by sa mala podporiť, aj prostredníctvom spoločného využívania verejných a súkromných zdrojov rastového kapitálu.

EÚ potrebuje európsky digitálny program na poskytnutie skutočného jednotného trhu online tak, aby spotrebitelia mohli ťažiť z konkurenčných cien poskytovaných v iných členských štátoch a aby MSP mohli preniknúť na širšie trhy. Internetové pripojenie a zručnosti sa stali nevyhnutnými pre plnohodnotné zapojenie sa do každodenného života. Dosiahnutie „digitálneho začlenenia“ je kľúčovou súčasťou všeobecného sociálneho začlenenia.

Posilnenie postavenia občanov v inkluzívnych spoločnostiach

Kríza „zmenila hru“. Veľa pracovných miest existujúcich pred krízou sa zrušilo a je navždy stratených.

Európa nemôže prosperovať, pokiaľ pracovníci nemajú zručnosti, aby mohli prispievať k znalostnej ekonomike a ťažiť z nej. Ponuka a dopyt sa musia lepšie zosúladiť prostredníctvom cezhraničnej mobility pracovných síl a mobility vo vnútri hraníc, ako aj prostredníctvom lepšieho predvídania budúcich potrieb zručností.

Komisia je rozhodnutá urýchliť program flexiistoty a zabezpečiť, aby sa lepšie chápal nielen v zmysle požadovanej flexibility zamestnancov, ale aj z hľadiska väčšej zodpovednosti zamestnávateľov a vlád za investovanie do ľudí a za ich ochranu. Tí, ktorí si nevedia nájsť prácu by sa mali podporovať finančne, ako aj prostredníctvom personalizovanej pomoci, aby opäť získali prístup na trh práce.

Vytváranie konkurencieschopného, prepojeného a ekologickejšieho hospodárstva

Budúcnosť prinesie vysoké ceny energií, obmedzenia emisií uhlíka a väčší konkurenčný boj o zdroje a trhy. Všetko sú to riziká, ale aj nové príležitosti na vytvorenie „nového“ hospodárstva EÚ do roku 2020 so silnou celosvetovou konkurenčnou výhodou. Nové ekologickejšie technológie môžu stimulovať rast, vytvárať nové pracovné miesta a služby a pomáhať EÚ dosahovať ciele v oblasti zmeny klímy. Na druhej strane, keby sa Európe nepodarilo prispôsobiť sa výzvam 21. storočia, znamenalo by to pre ňu úpadok.

Politiky na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni na podporu ekologickej inovácie a energeticky účinných výrobkov a systémov by mali zahŕňať obchodovanie s emisiami, daňovú reformu, dotácie a pôžičky, verejné investície a obstarávanie a zameranie sa na rozpočty pre výskum a inovácie.

Európa potrebuje inteligentnejšie dopravné infraštruktúry a „inteligentnú rozvodovú sieť“ v celej EÚ, ako aj 100-percentné širokopásmové pokrytie čo možno najskôr. EÚ a členské štáty by mali konať spoločne s cieľom prijať správne strategické investície, aby na začiatku 20-tych rokov tohto storočia bola výroba elektrickej energie z dvoch tretín nízkouhlíková a bezpečnejšia.

Výroba ostane naďalej kritickým bodom pre budúci hospodársky úspech EÚ. Európa však potrebuje novú priemyselnú politiku, ktorá sa zameriava na inovačné kapacity, nové technológie a zručnosti, podporuje podnikateľstvo a „internacionalizuje“ MSP. Prebytok kapacity v niektorých odvetviach sa musí riešiť. Odvetvia s nedostatkom kapacity je však nutné podporovať.

Riadenie − dosiahnuť fungovanie stratégie EÚ do roku 2020

Podľa návrhu Komisie by Európska rada mala riadiť stratégiu EÚ do roku 2020 tak, aby sa kľúčové rozhodnutia a vymedzenia cieľov zakladali na návrhoch Komisie. Komisia si želá, aby Európsky parlament zohrával výrazne významnejšiu úlohu. Národné parlamenty budú takisto vyzvané, aby prejavili silný záujem a prevzali zodpovednosť.

V konzultačnom dokumente sa navrhuje, aby sa v záveroch jarného zasadnutia Európskej rady v roku 2010 podporili takzvané „integrované usmernenia“ tým, že sa potvrdia priority politiky, ktoré budú EÚ a členské štáty spoločne uplatňovať. Nové usmernenia nahradia tie, ktoré boli platné v rámci lisabonskej stratégie od roku 2005.

Členské štáty budú vyzvané, aby ku každému z týchto cieľov stanovili vnútroštátne ciele na päť rokov v závislosti od ich odlišnej situácie a východiskových bodov. Komisia a Európska rada budú každý rok monitorovať dosiahnutý pokrok na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni.

Reakcie na tieto konzultácie sa budú prijímať do 15. januára 2010. Odpovede sa môžu posielať na e-mailovú adresu: EU2020@ec.europa.eu .

Celý konzultačný dokument je dostupný na: http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm

a

http://ec.europa.eu/eu2020 .


Side Bar