Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1807

Bruksela, dnia 24 listopada 2009 r.

Komisja rozpoczęła konsultacje w sprawie „UE 2020”: nowej strategii, która ma uczynić społeczną gospodarkę rynkową UE bardziej inteligentną i ekologiczną

Komisja opublikowała dziś dokument otwierający konsultacje na temat lepszej przyszłości europejskiej gospodarki dzięki strategii UE 2020. Celem strategii UE 2020 jest bardziej ekologiczny wzrost gospodarczy, który jednocześnie sprzyjał będzie włączeniu społecznemu, zgodnie z wytycznymi politycznymi przedstawionymi przez przewodniczącego Barroso. Nowa strategia będzie bazowała na osiągnięciach strategii lizbońskiej, jednocześnie korzystając z jej doświadczeń. Przedstawiony dokument pokazuje, w jaki sposób UE 2020 koncentrować się będzie na umocnieniu trendów prowadzących do wyjścia z kryzysu, zapobieżeniu podobnemu kryzysowi w przyszłości oraz na trzech celach tematycznych: tworzeniu wartości dzięki wiedzy, wzmocnieniu pozycji obywateli w społeczeństwach sprzyjających włączeniu oraz tworzeniu konkurencyjnej, spójnej i bardziej przyjaznej dla środowiska gospodarki. Termin nadsyłania uwag i zamknięcia konsultacji to 15 stycznia 2010 r. Nowa Komisja Europejska przedstawi następnie szczegółową propozycję podczas wiosennych obrad Rady Europejskiej.

Przewodniczący Komisji José Manuel Barroso powiedział: „Strategia UE 2020 oznacza, że w trakcie następnego dziesięciolecia Unia będzie współpracowała przy rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów, przed jakimi kiedykolwiek stanęła Europa. Inteligentna gospodarka i mądre społeczeństwo, oparte na silnych europejskich wartościach, wspierają się nawzajem. Wzrost gospodarczy, zrównoważone finanse publiczne, przeciwdziałanie zmianom klimatu, włączenie społeczne, wzmocnienie potencjału przemysłowego i dynamiczny sektor usług nie wykluczają się wzajemnie, a wręcz przeciwnie: uzupełniają się. W dziesięcioleciu poprzedzającym 2008 r. bezrobocie w Europie spadło z 12% do 7%. Potrzebujemy dziś nowych źródeł wzrostu, które pozwolą nam zastąpić miejsca pracy zlikwidowane z powodu kryzysu. W dokumencie konsultacyjnym przedstawiliśmy pomysły, które mogą pomóc odblokować potencjał Europy. Jednocześnie możemy zwiększyć nasze wpływy w świecie i naszą zdolność do współkształtowania globalizacji, pokazując naszym partnerom, że społeczna gospodarka rynkowa jest zarówno najbardziej wydajna, jak i najbardziej sprawiedliwa. Zanim przedstawimy nasze propozycje podczas wiosennych obrad Rady Europejskiej pragniemy poznać opinie zainteresowanych stron na temat strategii UE 2020”.

Komisja jest przekonana, że strategia UE 2020 powinna koncentrować się na wymienionych poniżej dziedzinach i chciałaby poznać opinie dotyczące najlepszych sposobów realizacji tego założenia.

Kreowanie wartości poprzez oparcie wzrostu na wiedzy

System kształcenia w Europie musi ulec poprawie, od przedszkoli aż do szkół wyższych, aby zwiększyć produktywność, wspierać najsłabsze grupy społeczne oraz pokonać nierówność i ubóstwo.

Możliwa jest dalsza poprawa przepisów w obszarze innowacji i kreatywności w Europie, np. dzięki modernizacji systemu praw własności intelektualnej UE. Należy poprawić dostęp do kredytów, między innymi dzięki połączeniu publicznych i prywatnych źródeł kapitału służącego wzrostowi gospodarczemu.

UE musi wdrożyć europejską agendę cyfrową, aby przyczynić się do powstania rzeczywiście jednolitego wspólnego rynku w handlu internetowym, tak aby konsumenci mogli korzystać z konkurencyjnych cen oferowanych w innych państwach członkowskich, a MŚP mogły zacząć działać na większych rynkach. Dostęp do Internetu i umiejętności z nim związane stają się niezbędne do pełnego uczestniczenia w codziennym życiu. „Włączenie cyfrowe” jest nadrzędnym elementem ogólnego procesu integracji społecznej.

Wzmocnienie pozycji obywateli w społeczeństwach sprzyjających włączeniu

Kryzys zmienił „reguły gry”. Wiele miejsc pracy, które istniały przez kryzysem, zniknęło i nie uda się ich odtworzyć.

Europa nie będzie cieszyła się dobrobytem dopóki pracownicy nie będą mieli umiejętności umożliwiających udział w budowie gospodarki opartej na wiedzy i korzystanie z niej. Należy lepiej dostosować do siebie popyt i podaż, zwiększając mobilność siły roboczej wewnątrz państw członkowskich oraz pomiędzy nimi, jak również lepiej przewidując, jakie umiejętności będą niezbędne na rynku pracy w przyszłości.

Komisja będzie z determinacją wdrażać model elastycznego rynku pracy i bezpieczeństwa socjalnego, tak aby zagwarantować, że jest on lepiej rozumiany nie tylko jeżeli chodzi o mobilność pracowników, ale także w zakresie zwiększenia odpowiedzialności pracodawców i rządów za inwestowanie w ludzi i ich ochronę. Osoby, które nie mogą znaleźć pracy, powinny być wspierane zarówno finansowo, jak i w ramach zindywidualizowanego systemu pomocy w celu ponownego wejścia na rynek pracy.

Tworzenie konkurencyjnej, spójnej i bardziej przyjaznej dla środowiska gospodarki

W przyszłości będziemy mieli do czynienia z wysokimi cenami energii, ograniczeniami emisji dwutlenku węgla i bardziej intensywną konkurencją pod względem zasobów i rynków. Są to wszystko zagrożenia, ale można je także postrzegać jako szanse, umożliwiające budowę „nowej” gospodarki europejskiej w myśl strategii UE 2020, która miałaby znaczną przewagę konkurencyjną na świecie. Nowe, bardziej ekologiczne technologie mogą stymulować wzrost gospodarczy, przyczyniać się do tworzenia miejsc pracy i powstawania nowych usług oraz pomóc UE osiągnąć cele z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatycznych. Niezdolność do dostosowania się do realiów XXI wieku oznaczać będzie jednak upadek Europy.

Polityka wspierania innowacji ekologicznych oraz energooszczędnych produktów i systemów, zarówno na poziomie unijnym jak i krajowym, powinna obejmować system handlu emisjami, reformę podatkową, dotacje i pożyczki, inwestycje publiczne i zamówienia publiczne oraz wsparcie celowe dla badań i innowacji.

Europa potrzebuje jak najszybciej inteligentnej infrastruktury transportowej oraz obejmującej całą UE „inteligentnej sieci energetycznej”, jak również 100% dostępu do szerokopasmowego Internetu. UE i państwa członkowskie powinny współpracować na rzecz realizacji odpowiednich strategicznych inwestycji, dzięki którym do początku lat 20-tych XXI wieku wzrośnie bezpieczeństwo energetyczne oraz spadnie poziom emisji w odniesieniu do dwóch trzecich produkcji energii elektrycznej.

Sektor produkcji przemysłowej nadal będzie miał nadrzędne znaczenie dla sukcesu gospodarczego UE w przyszłości. Europa potrzebuje jednak nowej polityki przemysłowej, kładącej nacisk na zdolność do innowacji, nowe technologie i umiejętności, wspierającej ducha przedsiębiorczości i „umiędzynarodowienie” MŚP. Należy rozwiązać problem nadmiernych mocy produkcyjnych w niektórych sektorach. Konieczne będzie wsparcie dla tych, którzy ucierpią na skutek przemian.

Realizacja strategii UE 2020

Komisja proponuje, aby realizacją strategii UE 2020 kierowała Rada Europejska, która podejmowałaby najważniejsze decyzje i wyznaczała cele w oparciu o propozycje Komisji. Komisja chciałaby, aby Parlament Europejski odgrywał znacznie większą rolę. Parlamenty narodowe także powinny zainteresować się strategią i przejąć część odpowiedzialności za jej realizację.

W dokumencie konsultacyjnym proponuje się, aby konkluzje z obrad Rady Europejskiej, które odbędą się wiosną 2010 r., stanowiły podstawę tzw. „zintegrowanych wytycznych” potwierdzających priorytety polityczne, które powinny być wspólnie realizowane przez UE i państwa członkowskie. Nowe wytyczne zastąpiłyby wytyczne obowiązujące od 2005 r. na mocy strategii lizbońskiej.

Dla każdego z tych celów państwa członkowskie miałyby określić cele krajowe na okres pięciu lat w zależności od swojej sytuacji i punktu wyjścia. Komisja i Rada Europejska będą co roku monitorować postępy na poziomie UE i państw członkowskich.

Termin nadsyłania uwag i zamknięcia konsultacji upływa 15 stycznia 2010 r. Uwagi można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: EU2020@ec.europa.eu .

Pełen tekst dokumentu konsultacyjnego zostanie udostępniony na stronach: http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm oraz http://ec.europa.eu/eu2020

Pia Ahrenkilde Hansen +32 498 953 070

Mark English +32 498 962 410


Side Bar