Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1807

Brussel, 24 november 2009

Commissie begint raadpleging over "EU 2020", een nieuwe strategie voor een slimmere en groenere sociale markteconomie

De Commissie heeft vandaag een publieke raadpleging gestart over de EU 2020‑strategie, die betere perspectieven voor de EU‑economie moet opleveren. EU 2020 moet tot de groenere groei leiden waar iedereen zijn graantje van kan meepikken, zoals voorzitter Barroso die in zijn politieke richtsnoeren heeft geschetst. De nieuwe strategie bouwt voort op de resultaten van de Lissabonstrategie en op de lering die daaruit is getrokken. Het raadplegingsdocument geeft aan hoe het herstel na de crisis kan worden vastgehouden en een nieuwe crisis kan worden voorkomen. Drie punten staan centraal: kennis als meerwaarde, kansen bieden in een samenleving die niemand uitsluit, en een concurrerende, groenere netwerkeconomie creëren. Reageren kan tot 15 januari 2010. Daarna zal de nieuwe Commissie ten behoeve van de Europese voorjaarsraad een voorstel uitwerken.

Commissiev oorzitter Barroso zei: " EU 2020 houdt in dat de EU in het komende decennium samenwerkt aan een oplossing van de grootste economische problemen die Europa ooit heeft gekend. Een slimme economie en een intelligente samenleving op basis van sterke Europese waarden gaan goed samen. Groei, gezonde overheidsfinanciën, bestrijding van klimaatverandering, sociale integratie, een sterkere industrie en een levendige dienstensector: dat is geen kwestie van óf‑óf; deze doelstellingen versterken elkaar. Europa heeft de werkloosheid in de periode 2007-2008 van 12 naar 7% teruggedrongen. Nu hebben wij nieuwe bronnen van groei nodig om de banen te vervangen die in de crisis verloren zijn gegaan. Dit document biedt de sleutel tot het aanboren van Europa's potentieel. Tegelijkertijd kunnen we onze invloed in de wereld en op de globalisering vergroten door onze partners te laten zien dat de sociale markteconomie het efficiëntst en eerlijkst is. Wij willen graag horen hoe belanghebbenden over onze EU 2020‑strategie denken voordat we die voorleggen aan de Europese voorjaarsraad ".

De Commissie is van oordeel dat EU 2020 zich op de volgende terreinen moet concentreren en wil standpunten verzamelen over hoe dat moet gebeuren.

De meerwaarde van kennis als basis van groei

Het onderwijs in Europa moet worden verbeterd vanaf de kleuterschool tot het hoger onderwijs, teneinde de productiviteit te verbeteren, kwetsbare groepen te ondersteunen en ongelijkheid en armoede te helpen bestrijden.

De basisvoorwaarden voor innovatie en creativiteit kunnen in Europa nog sterk worden verbeterd, bijvoorbeeld door het EU-systeem voor intellectuele‑eigendomsrechten te moderniseren. De toegang tot krediet moet worden gestimuleerd, onder meer door het poolen van publieke en private bronnen van groeikapitaal.

De EU heeft een Europese digitale agenda nodig om een echte interne markt op het gebied van internet tot stand te brengen, zodat consumenten kunnen profiteren van concurrerende prijzen in andere lidstaten en KMO's grotere markten kunnen bereiken. Toegang tot internet en het beheersen van vaardigheden beginnen noodzakelijk te worden voor een volwaardig dagelijks leven. Voorkomen dat mensen de digitale boot missen, is een belangrijk aspect van een samenleving die niemand uitsluit.

Kansen bieden in een samenleving die niemand uitsluit

De crisis heeft de "spelregels veranderd". Vele banen van voor de crisis zijn definitief verloren gegaan.

Europa kan alleen maar in zijn opzet slagen wanneer werknemers de vaardigheden hebben om tot een kenniseconomie bij te dragen en daarvan te profiteren. Vraag en aanbod moeten beter op elkaar worden afgestemd door arbeidsmobiliteit over en binnen de grenzen en door beter te anticiperen op de toekomstige behoeften aan vaardigheden.

De Commissie is vastbesloten werk te maken van de flexizekerheidsagenda en ervoor te zorgen dat het duidelijk wordt dat die niet alleen berust op flexibiliteit van werknemers maar ook van werkgevers en de overheid, die meer verantwoordelijkheid voor investeringen in mensen en het beschermen van mensen op zich moeten nemen. Mensen die geen baan kunnen vinden , moeten financiële ondersteuning en op hun maat toegesneden hulp krijgen om opnieuw tot de arbeidsmarkt te kunnen toetreden.

Een competitieve en groenere netwerkeconomie creëren

In de toekomst zullen wij worden geconfronteerd met hoge energieprijzen, beperkingen op de koolstofuitstoot en sterkere concurrentie om hulpbronnen en markten te veroveren. Al deze aspecten houden risico's in, maar ook mogelijkheden om een "nieuwe" EU 2020-economie met een sterk mondiaal concurrentievoordeel te creëren. Nieuwe groenere technologieën kunnen de groei stimuleren, nieuwe jobs en diensten creëren en de EU helpen de doelstellingen inzake klimaatverandering te bereiken. Omgekeerd zou de situatie erop achteruitgaan indien Europa er niet in slaagt zich aan de 21 e eeuw aan te passen.

Het beleid op EU- en nationaal niveau voor de bevordering van milieu-innovatie en energie-efficiënte producten en systemen moet emissiehandel omvatten, belastinghervorming, subsidies en leningen, overheidsinvesteringen, aanbestedingen en het gerichte gebruik van onderzoek- en innovatiebegrotingen.

Europa heeft slimmere vervoersinfrastructuur en een slim energienetwerk in de hele EU nodig en moet zo snel mogelijk zorgen voor 100% breedbanddekking. De EU en de lidstaten moeten samenwerken om de juiste strategische investeringen te verrichten waardoor tweederde van de elektriciteitsopwekking tegen het begin van de jaren 2020 koolstofarm en veiliger zal zijn.

De productiesector zal cruciaal voor het toekomstige economische welslagen van de EU blijven, maar Europa heeft een nieuw industriebeleid nodig met de klemtoon op innovatiecapaciteit, nieuwe technologieën, vaardigheden, het bevorderen van ondernemerschap en het "internationaliseren" van het midden- en kleinbedrijf. De overcapaciteit in sommige sectoren moet worden aangepakt. Sectoren die negatieve gevolgen daarvan ondergaan, moeten worden ondersteund.

Goed bestuur voor een goed functionerende EU 2020

De Commissie stel t voor dat de Europese Raad het EU 2020-proces stuurt door de belangrijke beslissingen te nemen en de doelstellingen op basis van Commissievoorstellen vast te leggen. De Commissie wil dat het Europees Parlement een aanzienlijk grotere rol speelt. Ook de nationale parlementen zullen worden verzocht blijk te geven van hun belangstelling en verantwoordelijkheid in dit verband op te nemen.

In de raadpleging wordt voorgesteld dat de conclusies van de Europese voorjaarsraad van 2010 de zogenoemde "geïntegreerde richtsnoeren" ondersteunen en het beleid bevestigen dat de EU en de lidstaten in partnerschap moeten voeren. De nieuwe richtsnoeren zouden de richtsnoeren vervangen die sinds 2005 in het kader van de Lissabonstrategie van kracht zijn.

De lidstaten zouden worden verzocht voor elk van deze streefdoelen vijfjarendoelstellingen vast te leggen die aangepast zijn aan hun specifieke omstandigheden en uitgangspunten. De Commissie en de Europese Raad zullen jaarlijks de vorderingen in de lidstaten en op EU- niveau nagaan.

De inzendingstermijn voor reacties op de raadpleging is 15 januari. Reacties kunnen worden gemaild naar EU2020@ec.europa.eu .

Het complete raadplegingsdocument zal worden gepubliceerd op:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm

en

http://ec.europa.eu/eu2020


Side Bar