Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1807

2009  m. lapkričio 24 d., Briuselis

Komisija pradeda konsultacijas dėl 2020  m. Europos Sąjungos. Naujoji racionalesnės, ekologiškesnės socialinės rinkos ekonomikos ES kūrimo strategija

Komisija šiandien paskelbė viešą konsultacinį dokumentą dėl šviesesnės ES ekonomikos ateities kūrimo įgyvendinant 2020  m. ES strategiją. 2020 m. ES strategija siekiama užtikrinti ekologiškesnį augimą, grindžiamą socialinės įtraukties principais, kaip nustatyta Pirmininko J. M. Barroso politinėse gairėse. Naujojoje strategijoje bus remiamasi Lisabonos strategijos rezultatais ir ją įgyvendinant įgyta patirtimi. Konsultaciniame dokumente išdėstyta 2020 m. Europos Sąjungos vizija – dėmesys sutelkiamas į ekonomikos atsigavimo nuo krizės užtikrinimą, priemones, padėsiančias išvengti panašios krizės ateityje, ir į tris teminius tikslus: kurti vertę grindžiant augimą žiniomis, suteikti daugiau galimybių žmonėms įtraukiose visuomenėse ir kurti konkurencingą, susietą ir ekologiškesnę ekonomiką. Atsakymus į konsultacijų klausimus reikia pateikti iki 2010 m. sausio 15 d. Naujoji Komisija tuomet parengs išsamų pasiūlymą pavasario Europos Vadovų Tarybai.

Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barrosas pasakė: „2020 m. ES strategija siekiama, kad susitelkusi ES kartu per ateinantį dešimtmetį išspręstų vienus iš sunkiausių Europai kada nors kilusių ekonominių uždavinių. Tik išmintinga europinėmis vertybėmis grindžiama visuomenė gali racionaliai valdyti savo ekonomiką. Augimas, tvarūs viešieji finansai, klimato kaitos problemų sprendimas, socialinė įtrauktis, sustiprinta pramoninė bazė ir aktyvus paslaugų sektorius – ne alternatyvos. Tai vieni kitus papildantys dalykai. Europa per dešimtmetį iki 2008 m. nedarbo lygį sumažino nuo 12 iki 7 %. Dabar mums reikia naujų augimo šaltinių, kuriais kompensuotume per krizę parastas darbo vietas. Šiame dokumente išdėstėme svarbiausius būdus, kaip išnaudoti Europos potencialą. Savo partneriams galime įrodyti, kad socialinė rinkos ekonomika yra veiksmingiausia ir teisingausia, ir taip padidinti savo įtaką pasaulyje, taip pat – sprendžiant globalizacijos uždavinius. Prieš pateikdami savo pasiūlymus pavasario Europos Vadovų Tarybai, norime, kad dėl 2020 m. ES strategijos savo nuomonę pareikštų suinteresuotosios šalys.“

Komisija mano, kad 2020  m. ES turėtų sutelkti dėmesį į toliau nurodytas sritis, ir nori sužinoti nuomonių, kaip geriau tą padaryti.

Kurti vertę grindžiant augimą žiniomis

Europoje turi būti tobulinamas švietimas, tiek ikimokyklinis ugdymas, tiek aukštasis mokslas, – taip bus didinamas našumas, remiamos pažeidžiamos grupės, padedama kovoti su nelygybe ir skurdu.

Galima dar labiau pagerinti inovacijų ir kūrybingumo Europoje skatinimo sąlygas, pavyzdžiui, modernizuojant ES intelektinės nuosavybės teisių sistemą. Turėtų būti teikiama daugiau galimybių gauti kreditus – tam, be kita ko, reikia sutelkti viešuosius ir privačiuosius augimo kapitalo šaltinius.

ES reikia Europos skaitmeninės darbotvarkės, kad būtų sukurta tikra bendroji interneto rinka ir vartotojai galėtų naudotis kitose valstybėse narėse siūlomomis konkurencingomis kainomis, o mažosios ir vidutinės įmonės galėtų patekti į stambesnes rinkas. Galimybė naudotis internetu ir įgūdžiai tampa būtinybe, kad piliečiai galėtų visapusiškai dalyvauti kasdienėje veikloje. „Skaitmeninės įtraukties“ užtikrinimas – svarbi bendros socialinės įtraukties dalis.

Suteikti daugiau galimybių žmonėms įtraukiose visuomenėse

Dėl krizės situacija pakito. Daug prieš krizę turėtų darbo vietų prarastos negrįžtamai.

Europoje nebus gerovės, jeigu darbuotojai savo įgūdžiais neprisidės prie žinių ekonomikos ir negalės ja naudotis. Būtina labiau derinti pasiūlą ir paklausą skatinant darbuotojų judumą kertant sienas ir ES viduje, taip pat geriau numatant, kokių įgūdžių prireiks ateityje.

Komisija pasiryžusi siekti pažangos įgyvendindama darbo rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyros darbotvarkę ir užtikrinti, kad būtų geriau suvokiama jos esmė – svarbu ne tik, kad būtų užtikrintas darbuotojų lankstumas, bet ir kad darbdaviai ir vyriausybės prisiimtų daugiau atsakomybės už investicijas į žmones ir jų apsaugą. Negalintiesiems rasti darbo turėtų būti skiriama finansinė parama ir individualizuota pagalba, kad jie vėl gautų galimybę patekti į darbo rinką.

Kurti konkurencingą, susietą ir ekologiškesnę ekonomiką

Ateityje energijos kainos didės, kils problemų dėl išmetalų ir bus labiau konkuruojama dėl išteklių ir rinkų. Visa tai ne tik pavojai, bet ir galimybės sukurti „naują“ 2020 m. ES ekonomiką, turinčią didelį konkurencinį pranašumą pasaulyje. Naujų ekologiškesnių technologijų taikymas gali paskatinti augimą, naujų darbo vietų ir paslaugų kūrimą ir padėti ES siekti kovos su klimato kaita tikslų. Jeigu Europa neprisitaikytų prie XXI a., ją ištiktų nuosmukis.

ES ir nacionalinio lygmens politikos kryptys, kuriomis siekiama skatinti diegti ekologines inovacijas ir kurti tausius produktus bei sistemas, turėtų aprėpti prekybą apyvartiniais taršos leidimais, mokesčių reformą, subsidijas ir paskolas, viešąsias investicijas ir viešuosius pirkimus, be to, turėtų būti sudaromi tiksliniai tyrimų ir inovacijų biudžetai.

Europai nedelsiant reikia racionalesnių transporto ir energetikos infrastruktūrų, visą ES apimančio pažangiojo bendro tinklo, taip pat 100  % plačiajuosčio ryšio aprėpties. ES ir valstybės narės turėtų bendradarbiauti, kad įgyvendintų tinkamas strategines investicijas ir pasiektų, kad iki 2020 m. pradžios gaminant du trečdalius elektros energijos į aplinką būtų išskiriama mažai anglies dvideginio, o elektros gamyba būtų saugesnė.

Gamyba ir toliau bus sėkmingos ES ekonomikos ateityje pagrindas. Europai reikia naujos pramonės politikos, kuria būtų pabrėžiami gebėjimai inovacijų srityje, naujos technologijos ir įgūdžiai, taip pat būtų skatinamas verslumas, o mažosios ir vidutinės įmonės taptų tarptautiškesnės. Kai kuriuose sektoriuose reikia šalinti pajėgumo perteklių. Labiausiai nukentėjusiems turės būti skiriama parama.

Valdymas. Kad 2020  m. ES strategija būtų sėkminga

Komisija siūlo, kad Europos Vadovų Taryba vadovautų įgyvendinant 2020  m. ES strategiją, priimtų svarbiausius sprendimus ir nustatytų tikslus, atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymus. Komisija pageidauja, kad Europos Parlamentas atliktų gerokai svarbesnį vaidmenį. Nacionaliniai parlamentai taip pat bus paraginti išreikšti susidomėjimą ir prisiimti atsakomybę.

Konsultaciniame dokumente siūloma, kad 2010  m. pavasario Europos Vadovų Tarybos išvadomis būtų pagrįstos vadinamosios integruotos gairės, patvirtinsiančios politikos prioritetus, kuriuos ES ir valstybės narės turėtų įgyvendinti bendradarbiaudamos. Naujosios gairės pakeistų nuo 2005 m. galiojančias ir Lisabonos strategija grindžiamas gaires.

Valstybės narės būtų raginamos nustatyti kiekvieną iš šių tikslų atitinkančius penkerių metų nacionalinius tikslus, atsižvelgiant į jų skirtingą situaciją ir atspirties taškus. Komisija ir Europos Vadovų Taryba kasmet stebės pažangą valstybėse narėse ir ES lygmeniu.

Atsakymus į konsultacijų klausimus reikia pateikti iki sausio 15  d. Atsakymus galima siųsti e. paštu EU2020@ec.europa.eu .

Visą konsultacinį dokumentą bus galima rasti adresu

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm

ir

http://ec.europa.eu/eu2020 .


Side Bar