Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1807

Bryssel 24. marraskuuta 2009

Komissio käynnistää kuulemisen uudesta EU 2020 ‑strategiasta, jonka avulla EU:sta kehitetään älykkäämpi ja vihreämpi sosiaalinen markkinatalous

Komissio on tänään hyväksynyt julkisen kuulemisasiakirjan, joka koskee EU 2020 ‑strategiaa EU:n talouden tulevaisuudennäkymien parantamiseksi. EU 2020 ‑strategian tavoitteena on vihreämpi ja sosiaalisesti osallistava kasvu, kuten puheenjohtaja Barroso totesi poliittisissa suuntaviivoissaan. Uusi strategia pohjautuu Lissabonin strategian tuloksiin, mutta siinä myös otetaan opiksi Lissabonin strategian virheistä. Kuulemisasiakirjassa luodaan visio siitä, kuinka EU 2020 -strategiassa keskitytään juurruttamaan kriisistä elpyminen ja autetaan estämään samanlainen kriisi tulevaisuudessa. Lisäksi siinä keskitytään seuraaviin kolmeen temaattiseen tavoitteeseen: lisäarvon tuottaminen osaamisen kautta, uusien mahdollisuuksien antaminen ihmisille osallistavassa yhteiskunnassa ja kilpailukykyisen, verkottuneen ja vihreämmän talouden luominen. Kuulemisasiakirjaan on vastattava viimeistään 15. tammikuuta 2010. Sen jälkeen uusi komissio tekee yksityiskohtaisen ehdotuksen kevään Eurooppa-neuvostolle.

EU 2020 -strategia merkitsee sitä, että EU tekee seuraavan vuosikymmenen aikana yhdessä työtä voittaakseen yhden kovimmista taloudellisista haasteista, joka Eurooppaa on koskaan kohdannut” , komission puheenjohtaja José Manuel Barroso sanoi. ”Älykäs talous ja vahvoihin eurooppalaisiin arvoihin perustuva viisas yhteiskunta käyvät käsi kädessä. Kasvu, kestävä julkinen talous, ilmastonmuutoksen torjuminen, sosiaalinen osallisuus, vahvempi teollisuuspohja ja vilkas palvelusektori eivät ole vaihtoehtoja, vaan ne vahvistavat toisiaan. Euroopan työttömyys väheni vuosikymmenessä 12 prosentista 7 prosenttiin vuoteen 2008 mennessä. Tarvitsemme nyt uusia kasvun lähteitä kriisissä menetettyjen työpaikkojen korvaamiseksi. Esitämme tässä asiakirjassa avaimet Euroopan potentiaalin hyödyntämiseen. Samanaikaisesti voimme lisätä vaikutusvaltaamme maailmassa ja globalisoitumisessa osoittamalla kumppaneillemme, että sosiaalinen markkinatalous on tehokkain ja oikeudenmukaisin. Haluamme kuulla sidosryhmien kannan EU 2020 -strategiastamme ennen kuin esittelemme ehdotuksemme kevään Eurooppa-neuvostolle.”

Komissio katsoo, että EU 2020 -strategiassa olisi keskityttävä seuraaviin aloihin, ja se toivoo kannanottoja siitä, kuinka tuloksia voidaan parhaiten saavuttaa.

Lisäarvon tuottaminen käyttämällä osaamista kasvun perustana

Euroopassa on parannettava koulutusta esikoulusta alkaen korkeamman asteen koulutukseen asti, jotta voidaan lisätä tuottavuutta, tukea haavoittuvaisia ryhmiä ja auttaa torjumaan eriarvoisuutta ja köyhyyttä.

Edellytyksiä innovoinnille ja luovuudelle voidaan parantaa vielä paljon Euroopassa, esimerkiksi uudistamalla EU:n immateriaalioikeusjärjestelmää. Lainansaantia olisi helpotettava muun muassa yhdistämällä julkisia ja yksityisiä kasvupääoman lähteitä.

EU tarvitsee eurooppalaisen digitaalistrategian todellisten verkkopohjaisten yhtenäismarkkinoiden luomiseksi, jotta kuluttajat voivat hyötyä muissa jäsenvaltioissa tarjotuista kilpailukykyisistä hinnoista ja pk-yritykset pääsevät suuremmille markkinoille. Internet-yhteyksistä ja internetin käyttötaidoista on tulossa välttämättömiä päivittäisessä elämässä. ”Osallisuus tietoyhteiskuntaan” on keskeinen osa kokonaisvaltaista sosiaalista osallisuutta.

Uusien mahdollisuuksien antaminen ihmisille osallistavassa yhteiskunnassa

Kriisi on muuttanut tilannetta. Monet kriisiä edeltäneen ajan työpaikat on menetetty eikä niitä saada takaisin.

Eurooppa ei voi kukoistaa, jollei työntekijöillä ole taitoja, joiden avulla he voivat antaa panoksensa osaamistalouteen ja hyötyä siitä. Kysyntä ja tarjonta on sovitettava paremmin yhteen edistämällä työvoiman liikkuvuutta rajojen yli ja rajojen sisällä sekä ennakoimalla paremmin tulevaisuuden osaamistarpeet.

Komissio pyrkii päättäväisesti edistämään työelämän joustoturvaa ja varmistamaan, että se ymmärretään paremmin niin, että kyse ei ole pelkästään työntekijöiden joustavuudesta, vaan että myös työnantajat ja valtio ottavat enemmän vastuuta ihmisiin investoimisesta ja ihmisten suojelemisesta. Niitä, jotka eivät pysty löytämään työtä, olisi tuettava sekä taloudellisesti että tarjoamalla yksilöllistä apua työmarkkinoille paluun mahdollistamiseksi.

Kilpailukykyisen, verkottuneen ja vihreämmän talouden luominen

Tulevaisuudessa energiahinnat nousevat, hiilidioksidipäästöjä rajoitetaan ja kilpailu resursseista ja markkinoista kovenee. Nämä ovat kaikki riskejä, mutta ne merkitsevät myös mahdollisuutta luoda ”uusi” EU 2020 -talous, jolla on vahva maailmanlaajuinen kilpailuetu. Uudet vihreämmät teknologiat voivat edistää kasvua, luoda uusia työpaikkoja ja palveluja ja auttaa EU:ta saavuttamaan ilmastonmuutostavoitteet. Toisaalta epäonnistuminen mukautumisessa 2000-lukuun kääntäisi Euroopan talouden laskuun.

Ekoinnovoinnin ja energiatehokkaiden tuotteiden ja järjestelmien edistämistä koskevien EU:n ja jäsenvaltioiden politiikkojen olisi katettava päästökauppa, verouudistukset, tuet ja lainat, julkiset investoinnit ja hankinnat sekä tutkimus- ja innovointibudjettien kohdistaminen.

Eurooppa tarvitsee älykkäämpiä liikenneinfrastruktuureja ja EU:n laajuisen älykkään energiaverkon sekä sataprosenttisen laajakaistapeiton mahdollisimman nopeasti. EU:n ja jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä oikeiden strategisten investointien tekemiseksi, jotta kaksi kolmasosaa sähköntuotannosta olisi 2020-luvun alkuvuosiin mennessä vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavaa ja varmempaa.

Tehdasteollisuus säilyy tärkeänä tekijänä EU:n tulevan taloudellisen menestyksen kannalta. Euroopan on kuitenkin kehitettävä uusi teollisuuspolitiikka, jossa korostetaan innovaatiokapasiteettia, uusia teknologioita, osaamista, yrittäjyyden edistämistä sekä pk-yritysten kansainvälistämistä. Joidenkin alojen liikakapasiteetti on poistettava. Niitä, joihin tämä vaikuttaa kielteisesti, on tuettava.

Hallintotapa – EU 2020 -strategian onnistumisen varmistaminen

Komissio ehdottaa, että Eurooppa-neuvoston olisi ohjattava EU 2020 -strategiaa siten, että se tekee tärkeimmät päätökset ja asettaa tavoitteet komission ehdotusten perusteella. Komissio haluaa suurentaa merkittävästi Euroopan parlamentin roolia. Myös kansallisia parlamentteja kehotetaan ottamaan vastuuta asiasta ja sitoutumaan siihen voimakkaasti.

Kuulemisasiakirjassa ehdotetaan, että keväällä 2010 pidettävän Eurooppa-neuvoston kokouksen päätelmissä vahvistetaan niin sanotut yhdennetyt suuntaviivat, joissa esitetään ensisijaiset poliittiset tavoitteet, jotka EU:n ja jäsenvaltioiden olisi pyrittävä saavuttamaan yhdessä. Uudet suuntaviivat korvaisivat Lissabonin strategian nojalla vuodesta 2005 voimassa olleet suuntaviivat.

Kunkin tavoitteen osalta jäsenvaltioita kehotettaisiin määrittämään kansalliset viiden vuoden tavoitteet, jotka vastaavat jäsenvaltioiden eri tilanteita ja lähtökohtia. Komissio ja Eurooppa-neuvosto seuraavat edistystä vuosittain jäsenvaltioiden ja EU:n tasolla.

Kuulemisasiakirjaan on vastattava viimeistään 15. tammikuuta. Vastaukset voidaan lähettää sähköpostilla osoitteeseen EU2020@ec.europa.eu .

Koko kuulemisasiakirja on saatavilla verkkosivuilla

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm

ja

http://ec.europa.eu/eu2020 .


Side Bar