Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1807

Брюксел, 24 ноември 2009 г.

Комисията започва консултации по „ЕС 2020“ — нова стратегия за превръщането на ЕС в по-интелигентен и по-екологичен социален пазар

Днес Комисията представи за обществени консултации документ, в който е представена стратегия към по-добро бъдеще за икономиката на Съюза — „ЕС 2020“. Целта на „ЕС 2020“ е постигането на по-екологичния и ориентиран към цялото общество растеж, за който говори в политическите си насоки за следващата Комисия председателят Барозу. Новата стратегия ще стъпи върху постиженията на Лисабонската стратегия, но и ще се поучи от грешките ѝ. В документа е изложена визията за това как „ЕС 2020“ ще се съсредоточи върху възстановяването от кризата, съдействието за недопускане на нова криза и върху три тематични цели: създаване на стойност чрез знание; повече възможности за хората в отворени за всички общества; изграждане на конкурентоспособна, свързана и по-екологична икономика. Срокът за представяне на становища по документа е 15 януари 2010 г. След тази дата новата Комисия ще излезе с подробно предложение пред пролетния Европейски съвет.

Председателят на Комисията Жозе Мануел Барозу заяви: „За „ЕС 2020“ е необходимо през следващите десет години всички в ЕС да работят с обединени сили за преодоляването на едни от най-големите икономически предизвикателства, стояли някога пред Европа. Интелигентната икономика и мъдрото общество, почиващо на здрави европейски ценности, вървят ръка за ръка. Между растежа, устойчивите публични финанси, борбата с изменението на климата, социалното приобщаване, по-силната индустриална база и процъфтяващия сектор на услугите не може да се прави избор. Те са ни нужни като едно цяло, защото се подкрепят взаимно. За десетте години до 2008 г. Европа свали безработицата от 12 на 7 %. Днес са ни нужни нови източници на растеж, чрез които да заменим изгубените по време на кризата работни места. В този документ посочваме как може да бъде отключен потенциалът на Европа. В същото време ние можем да засилим влиянието си в света и в процеса на глобализация, като покажем на своите партньори, че социалната пазарна икономика е най-ефективна и най-справедлива. Преди да представим предложенията си на пролетния Европейски съвет, искаме да получим становищата на заинтересованите страни по стратегията „ЕС 2020“.

Комисията счита, че „ЕС 2020“следва да се съсредоточи върху следните области и събира мнения как да се постигне възможно най-добрата ѝ реализация.

Създаване на стойност чрез основаване на растежа върху знанието

Образован ието в Европа трябва да се подобри, като се започне от предучилищната подготовка и се стигне до висшето образование, за да бъде увеличена производителността, оказана подкрепа на уязвимите групи и даден принос в борбата с неравенството и бедността.

Р амковите условия за иновации и креативност в Европа могат да бъдат подобрени в още много голяма степен, например чрез модернизиране на системата на ЕС при правата на интелектуална собственост. Достъпът до кредитиране трябва да бъде разширен, включително чрез обединяване на публични и частни източници на капитал за постигане на растеж.

ЕС има нужда от европейска „цифрова“ програма, с която да постигне истински единен онлайн пазар, така че потребителите да могат да се възползват от конкурентните цени, предлагани в други държави-членки, а МСП да проникват на по-големи пазари. Достъпът до интернет и уменията за използването му се превръщат в необходимост за пълноценно ежедневие. Постигането на „цифрова“ интеграция е основен съставен елемент от постигането на социална интеграция като цяло.

Повече възможности за хората в отворени за всички общества

Кризата промени „правилата на играта“. Много от предкризисните работни места бяха унищожени и няма да се появят отново.

Европа може да благоденства само ако работниците ѝ имат уменията, необходими, за да дават принос към икономиката на знанието и да извличат полза от нея. Между търсенето и предлагането трябва да се постигне по-голямо съответствие чрез трудова мобилност — трансгранична и национална, и чрез по-добро прогнозиране на необходимите занапред умения.

Комисията е решена да придвижи напред програмата за гъвкава сигурност и да се погрижи за по-доброто ѝ разбиране като гъвкавост не само от страна на работниците и служителите, а и от страна на работодателите и правителствата, които да поемат повече отговорности за инвестиции в хората и за тяхната закрила. Неможещите да намерят работа трябва да получават подкрепа — чрез финансови помощи, но и чрез персонализирано съдействие за нов достъп до пазара на труда.

Изграждане на конкурентоспособна, свързана и по-екологична икономика

Занапред цените на енергията ще бъдат високи, на емисиите от въглероден двуокис ще се налагат ограничения, а конкуренцията за ресурси и пазари ще бъде по-засилена. Тези обстоятелства крият рискове, но разкриват и възможност за създаване на „нова“ икономика на ЕС 2020 със силно изразено глобално конкурентно предимство. Новите по-екологични технологии са в състояние да стимулират растежа, да създадат нови работни места и услуги и да помогнат на ЕС да постигне целите си за спиране изменението на климата. Ако не успее да се адаптира към ХХІ-вия век, Европа ще се обрече на упадък.

Политиките на равнище ЕС и на национално равнище за утвърждаване на еко-иновациите и енергоефективните продукти и системи следва да обхващат търговията с емисии, данъчната реформа, субсидиите и заемите, обществените инвестиции и поръчки, ориентацията на бюджетите за научни изследвания и иновации.

Европа има нужда от по-интелигентни транспортни инфраструктури и от „интелигентна“ енергийна мрежа за целия Съюз, както и от колкото се може по-скорошно 100-процентно покритие с широколентов интернет. ЕС и държавите-членки трябва да работят заедно за реализирането на правилните стратегически инвестиции, чрез които към началото на 20-те години на ХХІ-ви век две трети от произведеното електричество да бъде и с ниски емисии на въглероден двуокис, и с по-голяма сигурност.

Промишленото производство ще продължи да бъде жизненоважно за бъдещия икономически успех на ЕС. Но Европа се нуждае от нова индустриална политика, която да поставя акцента върху капацитета за иновации, върху новите технологии и върху уменията и да стимулира предприемачеството и интернационализацията на МСП. Проблемът със свръхкапацитета на някои сектори също трябва да бъде разрешен, а на неблагоприятно засегнатите ще трябва да бъде оказана помощ.

Управлението — за да заработи „ЕС 2020“

Комисията предлага Европейският съвет да направлява „ЕС 2020“, като въз основа на предложения от Комисията взема основните решения и определя целите. Комисията би желала Европейският парламент да играе значително по-голяма роля. Националните парламенти също ще бъдат приканени да се информират активно за стратегията и да се ангажират с нея.

В предложения за консултации документ се предлага заключенията на пролетния Европейски съвет през 2010 г. да дадат основата за т. нар. „интегрирани насоки“, в които се дава потвърждение на приоритетите в политиките, към които трябва да се стремят в партньорство ЕС и държавите-членки. Новите насоки ще заместят действащите от 2005 г. насоки по Лисабонската стратегия.

За всяка една от тези цели държавите-членки ще бъдат приканени да определят национални петгодишни цели, отговарящи на различните обстоятелства, в които се намират, и на изходните им позиции. Комисията и Европейският съвет ще следят ежегодно напредъка в държавите-членки и на равнище ЕС.

Крайният срок за представяне на становища в консултацията е 15 януари. Становищата могат да бъдат изпращани по електронна поща на адрес EU 2020@ ec . europa . eu .

Пълният документ за консултацията ще бъде достъпен на интернет адреси

http :// ec . europa . eu / commission _ barroso / president / index _ en . htm

и

http :// ec . europa . eu / eu 2020 .


Side Bar