Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PT FI SK

IP/ 09/1797

Bryssel den 20 november 2009

Kraftvärmedirektivet : Kommissionen skickar ett motiverat yttrande till fyra medlemsstater

I dag skickade kommissionen ett motiverat yttrande till Portugal, Slovakien , Finland och Storbritannien på grund av att dessa länder inte har meddelat fullständigt införlivande av direktivet om främjande av kraftvärme 1 . Direktivet syftar till att främja användningen av kraftvärme för att spara primärenergi, undvika nätförluster och minska utsläppet av växthusgaser.

Kraftvärme är en teknik för att samtidigt generera värme och el, och medför stora möjligheter till att öka energieffektiviteten och minska miljöpåverkan. I många medlemsstater prioriteras denna teknik. Konventionella elkraftverk släpper ut den värme som uppstår om biprodukt när elen genereras genom kyltorn, avgaser eller på annat sätt. Samtidig produktion av el och värme innebär att biprodukten värme tas tillvara för att användas i hushållen eller industrin.

Direktivet utgör en ram för främjandet av denna teknik och ska undanröja de eventuella hinder som finns kvar, driva på spridningen av tekniken på den avreglerade elmarknaden och bidra till att all outnyttjad potential tas tillvara. I direktivet uppmuntras medlemsstaterna att analysera sin potential för högeffektiv kraftvärmeproduktion.

EU har lovat att minska sina växthusgasutsläpp med 20 % jämfört med 1990 års nivåer och också minska vår energiförbrukning med 20 % till 2020 genom ökad energieffektivitet. Kraftvärme är en viktig förutsättning för att dessa mål ska kunna uppnås.

Det motiverade yttrandet är andra steget i överträdelseförfarandet. De fyra medlemsstaterna har nu två månader på sig att följa det motiverade yttrandet. Sedan kan kommissionen besluta att dra ärendet inför EG-domstolen.

1 :

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/8/EG av den 11 februari 2004 om främjande av kraftvärme på grundval av efterfrågan på nyttiggjord värme på den inre marknaden för energi och om ändring av direktiv 92/42/EEG.


Side Bar