Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV PT FI

IP/09/1797

V Bruseli 20. novembra 2009

Smernica o kogenerácii: Komisia zasiela odôvodnené stanovisko štyrom členským štátom

Komisia dnes zaslala odôvodnené stanovisko Portugalsku, Slovensku, Fínsku a Spojenému kráľovstvu, pretože neoznámili úplnú transpozí ciu smernice o podpore kogenerácie 1 . Smernica podporuje využívanie kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie s cieľom šetriť primárnou energiou, zabraňovať sieťovým stratám a obmedzovať skleníkové plyny.

Kogenerácia je technologický proces súčasnej výroby elektrickej energie a tepla, ktorý má veľký potenciál, pokiaľ ide o možnosti zvyšovania energetickej účinnosti a znižovania vplyvu na životné prostredie. Kogenerácia je v mnohých členských štátoch považovaná za prioritnú oblasť. Tradičné elektrárne vypúšťajú do okolitého prostredia teplo, ktoré vzniklo ako vedľajší produkt výroby elektrickej energie, cez chladiace veže, v podobe spalín alebo inými spôsobmi. Technológia súčasnej výroby tepla a elektrickej energie umožňuje zachytávanie tohto tepla, ktoré sa ďalej využíva na vykurovanie domácností a priemyselné vykurovanie.

Smernica poskytuje rámec na podporu tejto technológie s cieľom prekonať zvyšné prekážky, zabezpečiť jej lepší prienik na liberalizované trhy s elektrickou energiou a využiť potenciál, ktorý ponúka. V zmysle smernice sú členské štáty povinné vykonať analýzy národného potenciálu pre vysoko účinnú kogeneráciu.

EÚ sa zaviazala, že do roku 2020 zníži emisie skleníkových plynov o 20 % v porovnaní s úrovňou z roku 1990 a že obmedzí spoločnú energetickú spotrebu o 20 % vďaka zlepšeniu energetickej účinnosti. Kogenerácia je dôležitým nástrojom na dosiahnutie týchto cieľov.

Odôvodnené stanovisko je druhým krokom v rámci konania vo veci porušenia právnych predpisov. Všetky štyri členské štáty majú odteraz dva mesiace na to, aby prijali nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie súladu s odôvodneným stanoviskom. Po tejto lehote sa Komisia môže rozhodnúť, že vec predloží Európskemu súdnemu dvoru.

1 :

Smernica 2004/8/ES o podpore kogenerácie založenej na dopyte po využiteľnom teple na vnútornom trhu s energiou, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 92/42/EHS.


Side Bar