Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT

IP/09/ 1792

Βρυξέλλες , 20 Νοεμβρίου 2009

Η Επιτροπή ζητεί τη ν έκδοση διαταγής αναστολής εκτελέσεως κατά της Ιταλίας για να αποτρέψει τη θήρα προστατευόμενων πτηνών και προσφεύγει στο Δικαστήριο για την απουσία αδειών βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Η Επιτροπή ζητεί από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να εκδώσει προσωρινή διαταγή κατά της Ιταλίας για να απαγορευθεί η θήρα προστατευόμενων ειδών πτηνών στην περιφέρεια της Λομβαρδίας. Εκκρεμεί ήδη απόφαση του Δικαστηρίου κατά αρκετών περιφερειών της Ιταλίας, συμπεριλαμβανομένης της Λομβαρδίας, για την πρακτική τους να επιτρέπουν παρεκκλίσεις για τη θήρα οι οποίες δεν συμβιβάζονται με τους αυστηρούς όρους που καθορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ. Ωστόσο, η Επιτροπή αποφάσισε να λάβει έκτακτα μέτρα μετά τη θέσπιση νέας νομοθεσίας στη Λομβαρδία, με την οποία επιτρέπεται η θήρα τεσσάρων προστατευόμενων ειδών πτηνών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009. Η Επιτροπή προσφεύγει επίσης στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά της Ιταλίας επειδή δεν έχει εκδώσει ή ανανεώσει άδειες λειτουργίας για αρκετές εκατοντάδες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος της ΕΕ Σταύρος Δήμας δήλωσε: «Τα κράτη μέλη πρέπει να τηρούν τους ορθούς κανόνες για τη διατήρηση των αγρίων πτηνών ώστε να συμβάλουν στην αποτροπή της απώλειας της βιοποικιλότητας. Η νομοθεσία της ΕΕ για τη φύση επιτρέπει παρεκκλίσεις για περιορισμένο αριθμό λόγων, αλλά οι παρεκκλίσεις αυτές επιτρέπονται μόνο ελλείψει εναλλακτικών λύσεων και εφόσον τηρούνται αυστηρές προϋποθέσεις. Εξάλλου, είναι απαράδεκτο να συνεχίζεται εις βάρος της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος η λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων χωρίς τις απαραίτητες άδειες που απαιτούνται για την ελαχιστοποίηση των ρυπογόνων εκπομπών.

Η Επιτροπή ζητεί την έκδοση προσωρινής διαταγής κατά της Ιταλίας για τις παρεκκλίσεις σχετικά με τη θήρα

Αρκετές περιφέρειες της Ιταλίας έχουν επί σειρά ετών θεσπίσει και συνεχίζουν να θεσπίζουν νομοθεσία και παρεκκλίσεις που επιτρέπουν τη θήρα πτηνών κατά παράβαση της οδηγίας για τα άγρια πτηνά. Πρόκειται για τις περιφέρειες: Αμπρούτσο, Λάτιο, Λομβαρδία, Εμίλια-Ρομάνια, Μάρκε, Καλαβρία, Απουλία και Τοσκάνη. Για την υπόθεση αυτή (αριθ. C-573/08) αναμένεται η έκδοση απόφασης από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Επειδή όμως η περιφέρεια της Λομβαρδίας ενέκρινε προσφάτως νέα νομοθεσία με την οποία επιτρέπεται η θήρα τεσσάρων προστατευόμενων ειδών πτηνών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009, η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να εκδώσει προσωριν ή διαταγή για να ανασταλεί αμέσως η εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας. Πρόκειται για τα εξής τέσσερα είδη: σπίνος ( Fringilla coelebs), χειμωνόσπινος (Fringilla montifringilla ), λιβαδοκελάδα (Anthus pratensis) και κοκκοθραύστης (Coccothraustes).

Η απόφαση να ζητηθεί διαταγή αναστολής εκτελέσεως (δυνάμει των άρθρων 242 και 243 της συνθήκης ΕΚ) αποτελεί για την Επιτροπή το ύστατο μέσο στις περιπτώσεις που θα προκληθεί άμεση και μη αναστρέψιμη βλάβη στο περιβάλλον. Είναι μόλις η τέταρτη φορά που η Επιτροπή ζητεί να εκδοθεί τέτοια διαταγή. Οι προηγούμενες υποθέσεις αφορούσαν νόμο της Μάλτας με τον οποίο επιτρεπόταν η εαρινή θήρα στη Μάλτα, τον Απρίλιο του 2008, ( βλ.IP/08/647 ), το σχέδιο κατασκευής δρόμου στην κοιλάδα του ποταμού Rospuda, Πολωνία, τον Μάρτιο του 2007 (βλ. IP/07/369 ) και τις παρεκκλίσεις όσον αφορά τη θήρα κατά παράβαση της οδηγίας για τα πτηνά στην περιφέρεια της Λιγουρίας, Ιταλία, τον Δεκέμβριο του 2006.

Θηρευτικοί κανόνες σε επίπεδο ΕΕ

Η θήρα διέπεται, σε επίπεδο ΕΕ, από την οδηγία του 1979 περί αγρίων πτηνών 1 . Μολονότι η οδηγία περιλαμβάνει γενική απαγόρευση της θανάτωσης αγρίων πτηνών, επιτρέπει τη θήρα ορισμένων ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν συμβαίνει κατά την αναπαραγωγική ή μεταναστευτική περίοδο. Οι κλειστές αυτές περίοδοι είναι κρίσιμες και επιτρέπουν στην άγρια πτηνά την ανανέωση των πληθυσμών τους. Οι θηρευτικές περίοδοι καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο και διαφέρουν ανάλογα με το εκάστοτε είδος και τη γεωγραφική περιοχή.

Κατ’ εξαίρεση, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη σύλληψη ή θανάτωση πτηνών που καλύπτονται από την οδηγία εκτός της κανονικής θηρευτικής περιόδου, για ορισμένους μόνο λόγους, αλλά τέτοιες παρεκκλίσεις εφαρμόζονται μόνο ελλείψει εναλλακτικών λύσεων. Η Επιτροπή υποστηρίζει την αειφόρο θήρα και το 2004 υπεγράφη ρηξικέλευθη συμφωνία για την αειφόρο θήρα μεταξύ κυνηγών και φορέων προστασίας των πτηνών σε επίπεδο ΕΕ.

Η Επιτροπή προσφεύγει στο Δικαστήριο κατά της Ιταλίας για την απουσία αδειών λειτουργίας βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφεύγει στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά της Ιταλίας επειδή δεν έχει εκδώσει ή ανανεώσει άδειες λειτουργίας για αρκετές εκατοντάδες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Πρόκειται για παράβαση της οδηγίας για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης (IPPC) 2 , στόχος της οποίας είναι η πρόληψη και ο έλεγχος των βιομηχανικών εκπομπών στον ατμοσφαιρικό αέρα, στο νερό και στο έδαφος.

Σύμφωνα με την οδηγία αυτή, τα κράτη μέλη όφειλαν να εκδώσουν μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2007 νέες άδειες ή να επανεξετάσουν, και όπου απαιτείται να αναπροσαρμόσουν, τις υφιστάμενες άδειες για όλες τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις που λειτουργούσαν πριν από τις 30 Οκτωβρίου 1999

Από τα δεδομένα που διαβίβασε η Ιταλία προκύπτει ότι δεν έχουν ακόμη ανανεωθεί ή εκδοθεί νέες άδειες για τη λειτουργία αρκετών εκατοντάδων βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Μετά από τέσσερεις γραπτές προειδοποιήσεις, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ιταλία στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων . Η Επιτροπή έλαβε προσφάτως παρόμοια μέτρα κατά έξι κρατών που παρέλειψαν να εκδώσουν νέες ή αναπροσαρμοσμένες άδειες (βλ. IP/09/1649 ).

Δικαστική διαδικασία

Το άρθρο 226 της Συνθήκης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να κινεί δικαστική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους.

Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι στοιχειοθετείται παραβίαση του κοινοτικού δικαίου, που δικαιολογεί την κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει, απευθύνει «επίσημη προειδοποιητική επιστολή» (πρώτη γραπτή προειδοποίηση) στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, με την οποία το καλεί να της υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός ορισμένης προθεσμίας, συνήθως δίμηνης.

Με βάση την απάντηση, ή ελλείψει απαντήσεως, του κράτους μέλους, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να του αποστείλει «αιτιολογημένη γνώμη» (δεύτερη και τελική γραπτή προειδοποίηση). Σε αυτήν αναπτύσσονται ρητά και κατηγορηματικά οι λόγοι για τους οποίους η Επιτροπή θεωρεί ότι έχει υπάρξει εν προκειμένω παράβαση του κοινοτικού δικαίου και καλείται το κράτος μέλος να συμμορφωθεί εντός ορισμένης προθεσμίας, κατά κανόνα δίμηνης.

Εάν το κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με την αιτιολογημένη γνώμη, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει την παραπομπή της υπόθεσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εάν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κρίνει ότι υπήρξε παράβαση των διατάξεων της Συνθήκης, το κράτος μέλος που ευθύνεται για την παράβαση καλείται να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί προς τις εν λόγω διατάξεις.

Το άρθρο 228 της Συνθήκης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να λαμβάνει μέτρα κατά κράτους μέλους που δεν συμμορφώνεται με προηγούμενη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αποστέλλοντας νέα πρώτη γραπτή προειδοποίηση («επίσημη προειδοποιητική επιστολή») και στη συνέχεια δεύτερη και τελική γραπτή προειδοποίηση («αιτιολογημένη γνώμη»). Το άρθρο αυτό εξουσιοδοτεί επίσης την Επιτροπή να ζητεί από το Δικαστήριο την επιβολή χρηματικής ποινής στο ενεχόμενο κράτος μέλος.

Για τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, βλέπε :

http://curia.europa.eu/en/content/juris/index.htm

1 :

Οδηγία 79/409/ E ΟΚ περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών.

2 :

Οδηγία 96/61/ΕΚ, που κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2008/1/ΕΚ.


Side Bar