Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE LV

IP/09/178

Brüssel, 29. jaanuar 2009

Meresõiduohutus: komisjon nõuab sadamariigi kontrolli eeskirjade nõuetekohast rakendamist

Euroopa Komisjon otsustas täna saata Eestile, Lätile ja Prantsusmaale põhjendatud arvamuse – viimane samm enne asja andmist Euroopa Kohtusse –, sest nimetatud riigid ei ole rakendanud sadamariigi kontrolli käsitlevat ELi direktiivi.

Eesti, Läti ja Prantsusmaa ei ole veel nõuetekohaselt rakendanud 1995. aasta direktiivi,[1] mida muudeti pärast õnnetust naftatankeriga Erika ja mille eesmärk on vähendada selliste laevade sõitmist ühenduse vetes, mis ei vasta standarditele. Direktiiviga edendatakse meresõiduohutust käsitlevate rahvusvaheliste ja ELi õigusaktide täitmist, kehtestatakse ühised kriteeriumid sadamariigi kontrolliks laevade üle ning ühtlustatakse kontrolli- ja kinnipidamismenetlusi.

Komisjon võttis kõnealuse meetme Euroopa Meresõiduohutuse Ameti poolt liikmesriikidesse tehtud kontrollkäikude tulemuste alusel. Need kontrollkäigud on osa järelevalveprogrammist, mille eesmärk on hinnata, kuidas liikmesriigid on kõnealust direktiivi praktikas rakendanud.

Kõige tavalisemaks eeskirjade eiramise viisiks on see, et liikmesriigid ei kohalda sanktsioone siseriiklike rakendusmeetmete rikkumise korral ning ei nõua laevaomanikelt ja laevandusettevõtjatelt või nende esindajatelt täielikult sisse korduva kontrolli kulusid.


[1] Nõukogu direktiiv 95/21/EÜ, 19. juuni 1995, sadamariigi kontrolli kohta (EÜT L 157, 7.7.1995, lk 1), viimati muudetud direktiiviga 2002/84/EÜ.


Side Bar