Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1774

Bryssel den 20 november 2009

Transporter: Ett ytterligare steg mot en hållbar framtid

Europeiska kommissionen står idag värd för en högnivåkonferens i Bryssel om det europeiska transportsystemets framtid. I och med detta evenemang avslutas två offentliga samråd som kommissionen lanserade i juni 2009 genom meddelandet ”Hållbara framtida transporter” och grönboken ”Transeuropeiska transportnät (TEN-T): En översyn av strategin”. Konferensen, som öppnades av Europeiska kommissionens vice ordförande Antonio Tajani, samlar bidrag från olika berörda parter och utgör ett forum för diskussion av konkreta idéer som kommit fram under samrådet. Nästa år kommer en vitbok som fastställer en framtidsvision för transporterna och de särskilda åtgärder som ska vidtas under den kommande tioårsperioden.

”Transporter har banat vägen för mänsklighetens utveckling under årtusenden. Utvecklingen av transportmedel och transportinfrastruktur har lett till att man upptäckt nya delar av världen, nya vägar och nya livsstilar för att bara nämna några av fördelarna. Den framtida transportpolitiken bör återspegla Europas nuvarande och framtida huvudmål som är att minska användningen av kolbaserade i transportbränslen och främja ”Medborgarnas Europa”, nya tillväxtkällor och konkurrenskraften. Personligen hoppas jag att man kommer att skapa gröna korridorer, en särskild transportfond i ordet bredaste bemärkelse eller ett kärnnät av TEN-T-projekt. Jag är mycket glad över allmänhetens gensvar efter samrådet hitintills. Dagens möte utgör ytterligare en möjlighet för olika berörda parter och intresserade medborgare att konkret påverka det sätt på vilket vi bemöter de stora utmaningar som vi står inför”, sade Antonio Tajani, vice ordförande och ansvarig för transportfrågor.

Dagens evenemang, som viceordförande Tajani står värd för med stöd av det svenska ordförandeskapet, syftar till att fastställa strategiåtgärder som de olika berörda parterna förväntar sig i kommissionens kommande vitbok om transporter för perioden 2010–2020. Cirka 500 personer deltar i konferensen. De företräder ett stort antal olika intressenter – bland annat transportoperatörer, transportmyndigheter, nationella, regionala och lokala myndigheter, den akademiska världen och användarorganisationer.

Diskussionspanelerna anordnas kring tre huvudteman:

  • Integrera transportsätten, bland annat genom infrastrukturpolitik och en översyn av politiken för de transeuropeiska transportnäten (TEN-T).

  • Främja innovativ teknik för rena fordon och trafikstyrning.

  • Tillgodose de framtida behov som både transportanvändare och de som arbetar inom transportsektorn har.

Diskussionerna berör de huvudsakliga strategimålen för EU:s framtida transportpolitik och grönboken om TEN-T. Här ingår utveckling av mulitmodala och fullt integrerade transeuropeiska transportnät, en politik för alternativa bränslen, användning av innovativa transportfordon och innovativ transportteknik samt den centrala roll som transportanvändare och de som arbetar inom transportsektorn har som huvudaktörer i morgondagens transportsystem.

Efter dagens konferens med berörda parter och med stöd av slutsatserna från rådsmötet i december 2009 kommer kommissionen att inleda arbetet med konkreta åtgärder för att utforma Europas framtida transportpolitik.

Kommissionen offentliggjorde 2001 en vitbok med en agenda för den gemensamma transportpolitiken fram till 2010. Eftersom innevarande tioårsperiod börjar närma sig sitt slut ska en ny vitbok om transportpolitiken antas under andra hälften av 2010.

Mer information, däribland en sammanfattning av synpunkterna från det offentliga samrådet, finns på följande adress:

http://ec.europa.eu/transport/strategies/2009_future_of_transport_en.htm

Kontaktpersoner:

Fabio Pirotta: +32 22967824

Andrea Maresi: +32 22990403


Side Bar