Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1774

V Bruseli 20. novembra 2009

Doprava: ďalší krok k udržateľnej budúcnosti

Európska komisia dnes v Bruseli organizuje konferenciu na vysokej úrovni o budúcnosti európskeho dopravného systému. Táto udalosť nasleduje po ukončení dvoch verejných konzultácií, ktoré Komisia iniciovala v júni 2009 svojím oznámením „Udržateľná budúcnosť pre dopravu“ a svojou zelenou knihou „Transeurópska dopravná sieť: Preskúmanie politiky“. Na konferencii, ktorú otvoril podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani, odznejú príspevky zúčastnených strán a bude sa diskutovať o konkrétnych nápadoch, ktoré sa objavili v priebehu konzultácií. Budúci rok bude nasledovať biela kniha s vymedzením vízie budúcnosti dopravy a konkrétnych krokov, ktoré bude potrebné vykonať v budúcom desaťročí.

Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani, ktorý zodpovedá za oblasť dopravy, uviedol: „Doprava už celé tisícročia mapuje pokrok ľudstva. Rozvoj spôsobov dopravy a dopravnej infraštruktúry viedol k objavovaniu nových svetov, nových trás, nového životného štýlu – a to uvádzam len niekoľko prínosov. Naša budúca dopravná politika by mala odrážať hlavné ciele, ktoré Európa sleduje dnes a ktoré má pred sebou v nadchádzajúcich rokoch: dekarbonizáciu dopravy, rozvíjanie Európy občanov a podporu nových zdrojov rastu a konkurencieschopnosti. Osobne by som napríklad privítal vznik zelených koridorov, vytvorenie osobitného fondu pre dopravu v širokom zmysle alebo sformovanie základnej siete projektov TEN-T. Potešila ma odozva, akú doteraz konzultačný proces vyvolal vo verejnosti, a dnešné stretnutie znamená ďalšiu príležitosť pre zúčastnené strany a občanov, ktorí o to majú záujem, na konkrétne ovplyvnenie spôsobu, akým budeme reagovať na dôležité výzvy, pred ktorými sa ocitáme.“

Cieľom dnešnej akcie, zorganizovanej pod záštitou podpredsedu EK Tajaniho s podporou švédskeho predsedníctva, je určiť politické opatrenia, ktoré by zúčastnené strany chceli zakomponovať do pripravovanej bielej knihy Komisie o doprave, ktorá by mala pokrýva ť desaťročie od roku 2010 do roku 2020. Konferencia má približne 500 účastníkov, ktorí zastupujú celý rad zúčastnených strán – okrem iného prevádzkovateľov dopravy, dopravné orgány, vnútroštátne, regionálne a miestne orgány, akademickú obec a združenia používateľov.

Súčasťou konferencie budú diskusné panely venované trom hlavným témam:

  • integrácia spôsobov dopravy, predovšetkým prostredníctvom infraštruktúrnej politiky a revízie politiky v oblasti transeurópskej dopravnej siete (TEN-T);

  • podpora inovačných technológií čistých vozidiel a riadenia dopravy; a

  • reakcia na budúce potreby používateľov dopravy a pracovníkov v doprave.

Diskusia sa dotkne hlavných politických cieľov oznámenia o budúcnosti dopravy a zelenej knihy o TEN-T. Medzi ne patria rozvoj multimodálnej a plne integrovanej siete TEN-T, politika v oblasti alternatívnych palív; zavádzanie inovačných dopravných prostriedkov a technológií a kľúčová pozícia používateľov dopravy a pracovníkov v doprave ako hlavných aktérov dopravného systému zajtrajška.

Po dnešnej konferencii zainteresovaných strán a nadchádzajúcich záveroch Rady, ktoré sa očakávajú v decembri 2009, Komisia začne pracovať na konkrétnych opatreniach tvarujúcich budúcu dopravnú politiku Európy.

V roku 2001 Komisia uverejnila bielu knihu, v rámci ktorej sa vytvoril program pre európsku dopravnú politiku do roku 2010. Keďže sa blížime ku koncu tohto obdobia, v druhom polroku 2010 by sa mala prijať nová biela kniha o doprave.

Ďalšie informácie vrátane zhrnutia odoziev z verejných konzultácií nájdete na:

http://ec.europa.eu/transport/strategies/2009_future_of_transport_en.htm


Side Bar