Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1774

2009 m. lapkričio 20 d., Briuselis

Darnus ateities transportas

Šiandien Briuselyje vyksta Europos Komisijos surengta aukšto lygio konferencija Europos transporto sistemos ateities klausimais. Šiuo renginiu baigiamos dvi viešosios konsultacijos, kurias 2009 m. birželį pradėjo Komisija, paskelbusi Komunikatą dėl darniojo ateities transporto ir Žaliąją knygą dėl transeuropinių transporto tinklų politikos persvarstymo. Komisijos pirmininko pavaduotojo Antonio Tajani atidarytoje konferencijoje apibendrinamos suinteresuotųjų šalių pastabos ir aptariamos konkrečios konsultuojantis kilusios idėjos. Kitais metais bus pateikta baltoji knyga, kurioje bus apibrėžta ateities transporto vizija ir konkrečios artimiausią dešimtmetį taikytinos priemonės.

Už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani sakė: „Tūkstantmečius transportas buvo vienas iš žmonijos pažangos veiksnių. Paminėsiu tik kelis laimėjimus – transporto rūšių ir infrastruktūros plėtra padėjo atrasti naujus pasaulio kraštus, naujus kelius ir naują gyvenimo būdą. Mūsų būsima transporto politika turi atitikti tikslus, kurių Europa siekia dabar ir sieks ateityje: anglies dvideginiu aplinką mažiau teršiantis transportas, piliečių Europos kūrimo pažanga ir naujų augimo ir konkurencingumo šaltinių skatinimas. Aš esu už tai, kad būtų kuriami žalieji koridoriai, specialus transportui (plačiausia šio žodžio prasme) skirtas fondas arba formuojamas pagrindinis TEN-T projektų tinklas. Džiaugiuosi visuomenės dalyvavimu konsultacijoje; šis susitikimas – dar viena proga suinteresuotosioms šalims ir transporto klausimais besidomintiems piliečiams dalyvauti svarstant, kaip turėtume spręsti būsimus svarbius uždavinius.“

Komisijos pirmininko pavaduotojo A. Tajani ir Europos Sąjungai pirmininkaujančios Švedijos atstovų vadovaujamame renginyje siekiama nustatyti, kokias politikos priemones suinteresuotosios šalys pageidautų matyti įtrauktas į naujos kadencijos Komisijos baltąją knygą, skirtą dešimtmečio nuo 2010 iki 2020 m. transporto klausimams. Į konferenciją atvyko apie 500 dalyvių, atstovaujančių įvairioms suinteresuotosioms šalims: transporto įmonėms, transporto įstaigoms, nacionalinėms, regioninėms ir vietos valdžios institucijoms, mokslo įstaigoms ir vartotojų susivienijimams.

Konferencijoje aptariamos šios trys pagrindinės temos:

  • transporto rūšių integravimas, visų pirma įgyvendinant infrastruktūros politiką ir persvarstant transeuropinio transporto tinklo TEN-T politiką,

  • naujoviškų technologijų skatinimas švarių transporto priemonių ir eismo valdymo srityse ir

  • transporto naudotojų ir darbuotojų būsimų poreikių tenkinimas.

Svarstomi pagrindiniai Komunikate dėl darniojo ateities transporto ir Žaliojoje knygoje dėl transeuropinių transporto tinklų nustatyti svarbiausi politikos tikslai: įvairiarūšio ir visiškai integruoto transeuropinio transporto tinklo plėtra, alternatyviųjų degalų rūšių politika, naujoviškų transporto priemonių naudojimas ir technologijų diegimas bei pagrindinis transporto naudotojų ir darbuotojų (svarbiausių būsimos transporto sistemos subjektų) vaidmuo.

Atsižvelgdama į šią suinteresuotųjų šalių konferenciją ir rengiamas Tarybos išvadas, kurios bus pateiktos 2009 m. gruodį, Komisija pradės rengti konkrečias priemones būsimai Europos transporto politikai suformuoti.

2001 m. paskelbtoje baltojoje knygoje Komisija nustatė Europos transporto politikos darbotvarkę iki 2010 m. Besibaigiant šiam dešimties metų laikotarpiui nauja transporto baltoji knyga turėtų būti priimta antrame 2010 m. pusmetyje.

Daugiau informacijos, įskaitant viešosios konsultacijos atsakymų santrauką, pateikta

http://ec.europa.eu/transport/strategies/2009_future_of_transport_en.htm


Side Bar