Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1774

Brüssel, 20. november 2009

Järgmine samm transpordi jätkusuutliku tuleviku suunas

Täna toimub Brüsselis Euroopa Komisjoni korraldatud kõrgetasemeline konverents Euroopa transpordisüsteemi tuleviku kohta. Selle üritusega lõpetatakse kaks avalikku arutelu, mille komisjon käivitas juunis 2009 teatisega „Transpordi jätkusuutlik tulevik” ja rohelise raamatuga „Üleeuroopaline transpordivõrk: poliitika läbivaatamine”. Konverentsil, mille avas Euroopa Komisjoni asepresident Antonio Tajani, võetakse kokku sidusrühmade kaastöö ja arutatakse avaliku arutelu käigus tekkinud konkreetseid ideesid. Järgmisel aastal koostatakse valge raamat, milles visandatakse transpordi tulevik ja määratletakse järgmisel kümnendil võetavad konkreetsed meetmed.

Transpordivaldkonna eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Antonio Tajani sõnas: „Transport on läbi aastatuhandete märkinud inimkonna arengu taset. Tuues vaid mõned näited võib öelda, et transpordiliikide ja infrastruktuuri areng on viinud uute maailmade, uute teede ja uute elustiilide avastamiseni. Tuleviku transpordipoliitikas peaksid kajastuma põhieesmärgid, mida Euroopa püüab nii praegu kui ka tulevastel aastatel saavutada: transpordisektori CO 2 -heite vähendamine, kodanike Euroopa arendamine ning majanduskasvu ja konkurentsivõime uute allikate edendamine. Mina sooviksin näiteks, et rajataks keskkonnasõbralikud koridorid ja spetsiaalne fond transpordi jaoks selle sõna kõige laiemas tähenduses või loodaks üleeuroopalise transpordivõrgu projektide põhivõrk. Mulle valmistab heameelt vastukaja, mida avalikkus on seni arutelu käigus andnud, ning tänane kohtumine annab sidusrühmadele ja huvitatud kodanikele veelkord võimaluse mõjutada konkreetselt seda, kuidas me täidame eelseisvaid olulisi ülesandeid.”

Tänasel üritusel, mille viib läbi asepresident Tajani eesistujariigi Rootsi toetusel, on seatud eesmärgiks selgitada välja poliitikameetmed, mis tuleks sidusrühmade arvates lisada komisjoni järgmisesse valgesse raamatusse, milles käsitletakse transporti aastatel 2010–2020. Konverentsil osaleb ligikaudu 500 eri huvitatud sidusrühmade – muu hulgas transpordiettevõtjate, transpordiametite, riiklike, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste, teadlaste ning tarbijaühingute – esindajat.

Konverentsi aruteludel juhindutakse kolmest põhiteemast:

  • transpordiliikide integreerimine üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) poliitika läbivaatamise ja infrastruktuuripoliitika kaudu;

  • keskkonnahoidlike sõidukite ja liiklusjuhtimise uuendusliku tehnoloogia edendamine ning

  • transpordikasutajate ja -töötajate vajaduste rahuldamine.

Arutelu peetakse transpordi tulevikku käsitleva teatise ja üleeuroopalist transpordivõrku käsitleva rohelise raamatu peamiste poliitiliste eesmärkide üle. Nende eesmärkide hulgas on mitmeliigilise ja täielikult integreeritud üleeuroopalise transpordivõrgu arendamine, alternatiivkütuste poliitika, uuenduslike sõidukite ja uuendusliku transporditehnoloogia kasutuselevõtt ning transpordikasutajate ja -töötajate esmatähtis roll tuleviku transpordisüsteemi põhiosalistena.

Tänase sidusrühmade konverentsi põhjal ja toetudes järeldustele, mille nõukogu esitab detsembris 2009, hakkab komisjon välja töötama konkreetseid meetmeid, et kujundada välja Euroopa edasine transpordipoliitika.

Komisjon andis 2001. aastal välja valge raamatu, milles on esitatud Euroopa transpordipoliitika tegevuskava 2010. aastani. Nimetatud kümneaastane ajavahemik hakkab lõpule jõudma ja 2010. aasta teisel poolel on kavas vastu võtta uus valge raamat transpordi kohta.

Lisateave ja avaliku arutelu tulemusel saadud vastuste kokkuvõte on aadressil

http://ec.europa.eu/transport/strategies/2009_future_of_transport_en.htm


Side Bar