Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/ 1774

B ρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2009

Μεταφορές : ένα ακόμη βήμα για βιώσιμο μέλλον

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει σήμερα υψηλού επιπέδου διάσκεψη στις Βρυξέλλες με αντικείμενο το μέλλον του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών. Η εκδήλωση αυτή επισφραγίζει τη λήξη δύο δημόσιων διαβουλεύσεων που δρομολόγησε η Επιτροπή τον Ιούνιο του 2009 με την ανακοίνωσή της «Βιώσιμο μέλλον για τις μεταφορές» και με την Πράσινη Βίβλο «Διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών: Επισκόπηση της πολιτικής». Η διάσκεψη, την έναρξη της οποίας κήρυξε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Antonio Tajani, συγκεντρώνει τις παρεμβάσεις των ενδιαφερομένων και το αντικείμενο των συζητήσεών της είναι οι συγκεκριμένες ιδέες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαβούλευσης . Το επόμενο έτος, θα ακολουθήσει Λευκή Βίβλος, στην οποία θα καθορίζονται η θεώρηση του μέλλοντος των μεταφορών και οι συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν για την επόμενη δεκαετία.

Ο Αντιπρόεδρος κ. Antonio Tajani, αρμόδιος σε θέματα μεταφορών , δήλωσε: «Οι μεταφορές σηματοδότησαν την πρόοδο του ανθρώπου επί χιλιετίες. Η ανάπτυξη των μέσων μεταφοράς και των υποδομών τους οδήγησε στην ανακάλυψη νέων κόσμων, νέων δρόμων, νέων τρόπων ζωής – για να αναφέρουμε απλώς μερικά από τα οφέλη τους. Η μελλοντική πολιτικής μας για τις μεταφορές πρέπει να διαπνέεται από τους κύριους στόχους που επιδιώκει η Ευρώπη για το παρόν και το άμεσο μέλλον: μεταφορές χωρίς καυσαέρια, προώθηση της Ευρώπης των πολιτών και προαγωγή νέων πηγών ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Θα ήθελα εγώ προσωπικά επί παραδείγματι να δω τη δημιουργία πράσινων διαδρόμων, τη σύσταση ειδικού ταμείου για τις μεταφορές υπό την ευρεία έννοια του όρου ή τη διαμόρφωση ενός κύριου δικτύου έργων ΔΕΔ-Μ. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την μέχρι σήμερα απήχηση του κοινού στη διαδικασία διαβούλευσης, η δε σημερινή εκδήλωση αποτελεί μία ακόμη ευκαιρία για τους ενδιαφερόμενους παράγοντες και πολίτες να επηρεάσουν συγκεκριμένα τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουμε στις σημαντικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον.»

Η σημερινή εκδήλωση , που διοργάνωσε ο Αντιπρόεδρος κ. Tajani με την υποστήριξη της σουηδικής προεδρίας, σκοπό έχει να προσδιορισθούν τα μέτρα πολιτικής που οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να περιληφθούν στην επόμενη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για τις μεταφορές, η οποία θα καλύπτει τη δεκαετία 2010 - 2020. Στη διάσκεψη παρευρίσκονται 500 περίπου άτομα, τα οποία εκπροσωπούν διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων – επιχειρήσεις μεταφορών, αρχές μεταφορών, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, ενώσεις χρηστών και άλλοι.

Οι ομάδες συζήτησης στο πλαίσιο της διάσκεψης έχουν οργανωθεί με βάση τρία κύρια θέματα :

  • ολοκλήρωση των τρόπων μεταφοράς, ιδίως μέσω της πολιτικής για τις υποδομές και της αναθεώρησης της πολιτικής για το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)·

  • προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για καθαρά οχήματα και διαχείριση της κυκλοφορίας· και

  • ικανοποίηση των μελλοντικών αναγκών τόσο των χρηστών των μεταφορών όσο και των εργαζομένων .

Η συζήτηση άπτεται των κύριων στόχων πολιτικής που περιέχει η ανακοίνωση για το μέλλον των μεταφορών και η Πράσινη Βίβλος για το ΔΕΔ-Μ. Στους στόχους αυτούς συγκαταλέγεται η ανάπτυξη ενός πολυτροπικού και πλήρως ολοκληρωμένου ΔΕΔ-Μ, η πολιτική για τα εναλλακτικά καύσιμα, η εξάπλωση καινοτόμων οχημάτων και τεχνολογιών στις μεταφορές και η καίρια θέση χρηστών και εργαζομένων, καθώς αποτελούν τους κύριους παράγοντες του αυριανού συστήματος μεταφορών.

Μετά τη σημερινή διάσκεψη των ενδιαφερομένων και τα επικείμενα συμπεράσματα του Συμβουλίου που αναμένονται μέσα στον Δεκέμβριο του 2009, η Επιτροπή θα αρχίσει να επεξεργάζεται συγκεκριμένα μέτρα διαμόρφωσης της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις μεταφορές του μέλλοντος.

Το 2001, η Επιτροπή εξέδωσε Λευκή Βίβλο στην οποία καθοριζόταν το θεματολόγιο της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών μέχρι το 2010. Καθώς πλησιάζει η λήξη αυτής της δεκαετούς περιόδου, αναμένεται ότι θα εκδοθεί νέα Λευκή Βίβλος μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2010.

Περισσότερες πληροφορίες και σύνοψη των παρεμβάσεων στη δημόσια διαβούλευση διατίθενται στην κάτωθι διεύθυνση :

http://ec.europa.eu/transport/strategies/2009_future_of_transport_en.htm


Side Bar