Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT EL ET PL SL

IP/09/174

Bryssel den 29 januari 2009

Luftföroreningar: Kommissionen vidtar rättsliga åtgärder mot tio medlemsstater som inte följt direktivet om luftburna partiklar

Europeiska kommissionen har tvingats inleda överträdelseförfaranden mot tio medlemsstater som inte har följt EU:s luftkvalitetsnorm för farliga luftburna partiklar som går under benämningen PM10. Dessa partiklar som släpps ut av industri och trafik kan orsaka astma, hjärt- och kärlproblem, lungcancer och förtida död. Kommissionen åtgärder följer av EU:s nya direktiv om luftkvalitet som trädde i kraft i juni förra året. Med stöd av direktivet kan medlemsstaterna på vissa villkor och för vissa delar av landet begära förlängd tid för att följa den norm för PM10 som är i kraft sedan 2005.

Uttalande från Stavros Dimas, kommissionär med ansvar för miljön: ”Luftföroreningar får allvarliga konsekvenser för hälsan och en av våra största prioriteringar måste vara att se till att normerna följs. Det nya direktivet om luftkvalitet och renare luft för Europa ger visserligen möjlighet att på vissa villkor få längre tid på sig att följa normerna, men detta får inte innebära att åtgärderna för att minska utsläppen skjuts upp. När ingen förlängning beviljats är det dessutom viktigt att normerna följs fullt ut. Den flexibilitet som medlemsstaterna åtnjuter kommer därför att kompletteras med sträng tillsyn från kommissionens sida.”

Första varningen

Efter en begäran om information som skickades till medlemsstaterna i juni förra året (se IP/08/1112) har kommissionen skickat varningsbrev till tio medlemsstater som ännu inte uppfyller de gränsvärden för PM10 som är i kraft sedan den 1 januari 2005. De medlemsstater det gäller är Cypern, Estland, Tyskland, Italien, Polen, Portugal, Slovenien, Spanien, Sverige och Förenade kungariket. De överskridanden som tas upp i breven berör 83 miljoner människor i 132 olika luftkvalitetsområden.

De aktuella medlemsstaterna har inte begärt extra tid för att rätta sig efter normerna i samtliga luftkvalitetsområden där gränsvärdena för PM10 fortfarande överskrids. Genom det nya direktivet om luftkvalitet[1] (se MEMO07/571 och IP/08/570) som trädde i kraft den 11 juni 2008 kan medlemsstaterna på vissa villkor beviljas förlängd frist för att uppfylla PM10-normen. Förlängda frister kommer endast att beviljas i luftkvalitetsområden för vilka man kunnat visa att det redan 2005 gjorts ansträngningar för att uppnå gränsvärdena, men att detta inte varit möjligt på grund av specifika yttre omständigheter. Medlemsstaterna måste också fastställa en luftkvalitetsplan för varje område som visar att målet att följa normen kommer att ha uppnåtts när den nya fristen löper ut.

Hittills har elva medlemsstater ansökt om förlängda tidsfrister för samtliga områden. Kommissionen granskar för närvarande ansökningarna för att se om de uppfyller villkoren för förlängning och kommer att inom nio månader från det att ansökningarna mottogs besluta om den har något att invända eller inte. Fyra medlemsstater – Tyskland, Italien, Polen och Spanien – har inte lämnat in ansökningar för alla de luftkvalitetsområden där gränsvärdena överskrids.

Flera andra medlemsstater har informerat kommissionen om att de håller på att utarbeta luftkvalitetsplaner för de områden där normerna inte är uppfyllda och att de kommer att lämna in ansökningar om förlängd tidsfrist under de kommande månaderna.

Bulgarien och Rumänien rapporterade överskridanden för första gången 2008. De har fått påminnelser om skyldigheten att uppfylla normerna och har ombetts lämna in en ansökan om förlängd frist före den 31 mars 2009 för de områden där gränsvärdena överskrids.

Fyra medlemsstater berörs varken av överträdelser eller av ansökningar. Finland och Litauen har visat att överskridandena berott på vintersandning av vägar – vilket är uttryckligen tillåtet enligt direktivet – medan Irland och Luxemburg (som enda medlemsstater) inte har rapporterat några överskridanden.

PM10-normer

PM10-normen består av två gränsvärden:

  • en koncentration på 50 mikrogram (µg)/m3, mätt under 24 timmar; detta gränsvärde får inte överskridas under mer än 35 dagar per kalenderår.
  • en koncentration på 40 µg/m3, mätt över ett helt kalenderår; inga överskridanden är tillåtna.

Rättsligt förfarande

Enligt artikel 226 i fördraget har kommissionen befogenhet att vidta rättsliga åtgärder mot en medlemsstat som inte uppfyller sina skyldigheter.

Om kommissionen anser att det har skett en överträdelse av EU-lagstiftningen som motiverar att ett överträdelseförfarande inleds skickar man först en formell underrättelse (en första skriftlig varning) till den berörda medlemsstaten, där den uppmanas att skicka in sina kommentarer inom en viss tid, vanligen inom två månader.

Mot bakgrund av medlemsstatens svar, eller uteblivna svar, kan kommissionen besluta om att rikta ett motiverat yttrande (en sista skriftlig varning) till medlemsstaten. I detta redogörs tydligt och slutgiltigt för skälen till varför kommissionen anser att en överträdelse av EU-lagstiftningen har skett, och medlemsstaten uppmanas att uppfylla sina skyldigheter inom en viss tid, vanligen två månader.

Om den berörda medlemsstaten inte rättar sig efter det motiverade yttrandet, får kommissionen föra ärendet vidare till domstolen. Om domstolen kommer fram till att medlemsstaten har brutit mot fördraget måste medlemsstaten i fråga vidta de åtgärder som krävs för att rätta till situationen.

Enligt artikel 228 i fördraget har kommissionen befogenhet att agera mot en medlemsstat som inte följer EG-domstolens dom. Enligt samma artikel har kommissionen möjlighet att be domstolen att utdöma böter för den berörda medlemsstaten.

På nedanstående webbplats finns färsk statistik över överträdelser i allmänhet:
http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

Domstolens domar finns på följande adress:

http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm

Övriga upplysningar:

Förteckning över områden där gränsvärdena överskrids, indelat efter medlemsstat:

http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/exceedances.htm

Förlängning av tidsfristen – webbplats:

http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm


[1] Direktiv 2008/50/EG


Side Bar