Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT SV PT EL ET PL

IP/09/174

V Bruslju, 29. januarja 2009

Onesnaženost zraka: Komisija je proti 10 državam članicam sprožila pravni postopek v zvezi z delci v zraku

Evropska komisija je morala proti 10 državam članicam sprožiti postopek za ugotavljanje kršitev, ker ne izpolnjujejo standarda EU za kakovost zraka glede nevarnih delcev v zraku, znanih kot PM10. Ti delci, ki jih v zrak večinoma spuščajo industrija, promet in ogrevanje v gospodinjstvih, lahko povzročajo astmo, težave s srcem in ožiljem, pljučnega raka in prezgodnjo smrt. Ukrep Komisije temelji na novi direktivi EU o kakovosti zraka, ki je začela veljati junija lani, ter državam članicam omogoča, da za izpolnitev standarda PM10, ki velja od leta 2005, pod posebnimi pogoji in za določene dele države zaprosijo za omejeno časovno podaljšanje.

Stavros Dimas, evropski komisar za okolje, je dejal: „Onesnaženost zraka resno vpliva na zdravje, doseganje standardov pa mora biti naša prednostna naloga. Kljub temu, da nova direktiva o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo pod določenimi izpolnjenimi pogoji omogoča podaljšanje roka za dosego skladnosti, to ne sme povzročiti preložitve ukrepov za zmanjšanje emisij na kasnejši čas. Pomembno je, da so standardi v celoti izpolnjeni, tudi če se časovna podaljšanja ne uporabijo. Zato bo Komisija prožnost, ki je na voljo državam članicam, dopolnila s strogimi izvršilnimi ukrepi.“

Prvi opomin

Po tem, ko je Komisija junija lani državam članicam poslala zahtevke za pridobitev informacij (glej IP/08/1112), je poslala prve opomine 10 državam članicam, ki še niso dosegle skladnosti z letnimi mejnimi vrednostmi za PM10, ki veljajo od 1. januarja 2005. Zadevne države članice so Ciper, Estonija, Nemčija, Italija, Poljska, Portugalska, Slovenija, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo. Presežki vrednosti, navedeni v teh dopisih, vplivajo na 83 milijonov ljudi v 132 različnih območjih kakovosti zraka.

Te države članice niso zaprosile za dodaten čas za izpolnitev standardov v vseh območjih kakovosti zraka, kjer so presežene mejne vrednosti PM10. Nova direktiva EU o kakovosti zraka[1] (glej MEMO07/571 in IP/08/570), ki je začela veljati 11. junija 2008, državam članicam omogoča, da pod določenimi pogoji zaprosijo za omejena časovna podaljšanja za dosego standardov PM10. Časovna podaljšanja se uporabijo samo v tistih območjih kakovosti zraka, kjer so dokazana prizadevanja za dosego mejnih vrednosti v letu 2005, vendar uskladitev ni bila mogoča zaradi posebnih zunanjih okoliščin. Države članice morajo tudi dokazati, da bodo dosegle usklajenost do izteka novega roka s tem, da oblikujejo načrt za kakovost zraka za vsako območje.

Do zdaj je zahteve za časovna podaljšanja za vsa območja priglasilo enajst držav članic. Komisija trenutno presoja, če zahtevki ustrezajo pogojem za podaljšanja, in bo v devetih mesecih od prejetja zahtevkov odločila, ali je potrebno izraziti pripombe. Štiri države članice – Nemčija, Italija, Poljska in Španija – niso priglasile zahtevkov za območja kakovosti zraka, v katerih so mejne vrednosti presežene.

Nekatere druge države članice so Komisijo obvestile, da pripravljajo načrte za kakovost zraka za območja, ki ne izpolnjujejo standardov, ter nameravajo v prihodnjih mesecih predložiti zahtevke za podaljšanje roka.

Bulgarija in Romunija sta o presežkih vrednosti prvič poročali leta 2008. Bili sta opomnjeni o njuni dolžnosti glede izpolnjevanja standardov ter naprošeni, da svoja zahtevka o časovnem podaljšanju za območja s presežnimi vrednostmi predložita do 31. marca 2009.

Kršitve ali priglasitve ne zadevajo štirih držav članic. Finska in Litva sta dokazali, da so presežki vrednosti nastali zaradi posipanja cest pozimi, kar direktiva izrecno dopušča, medtem ko Irska in Luksemburg, edina med državami članicami, nista poročala o presežkih vrednosti.

Standardi PM10

Standarde PM10 sestavljata dve mejni vrednosti:

  • koncentracija 50 mikro gramov (µg)/m3, izmerjenih v 24 urah; presežena ne sme biti več kot 35 dni v koledarskem letu
  • koncentracija 40 µg/m3, izmerjena v koledarskem letu; preseganje ni dovoljeno.

Pravni postopek

V skladu s členom 226 Pogodbe lahko Komisija pravno ukrepa proti državi članici, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti.

Če Komisija meni, da gre lahko za kršitev prava EU, zaradi katerega bo gotovo odprt postopek za ugotavljanje kršitev, zadevni državi članici pošlje „uradni opomin“ (prvi opomin) in jo prosi, da do določenega datuma, ponavadi v dveh mesecih, predloži svoje pripombe.

Glede na odgovor ali odsotnost odgovora zadevne države članice se lahko Komisija odloči, da državi članici pošlje „obrazloženo mnenje“ (končni opomin). To jasno in dokončno navaja vzroke, zaradi katerih Komisija meni, da gre za kršitev zakonodaje EU, in poziva državo članico, da v določenem roku, ponavadi v dveh mesecih, ukrepa.

Če država članica na podlagi obrazloženega mnenja ne ukrepa, lahko Komisija zadevo predloži Sodišču. Če Sodišče ugotovi kršitev Pogodbe, mora navedena država članica sprejeti ukrepe, potrebne za izvršitev sodbe.

Člen 228 Pogodbe Komisiji podeljuje pravico, da ukrepa proti državi članici, ki ni izvršila predhodne sodbe Evropskega sodišča. Na podlagi tega člena lahko Komisija zaprosi Sodišče, da zadevni državi članici naloži denarno kazen.

Trenutna statistika o kršitvah na splošno je na voljo na spletni strani:
http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

Odločitve Sodišča Evropskih skupnosti so na voljo na:

http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm

Drugi podatki:

Seznam območij s presežki v državah članicah

http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/exceedances.htm

Spletna stran s časovnimi podaljšanji

http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm


Direktiva 2008/50/ES[.]


Side Bar