Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT SV PT EL PL SL

IP/09/174

Brüssel, 29. jaanuar 2009

Õhusaaste: komisjon võtab 10 liikmesriigi suhtes õiguslikke meetmeid seoses tahkete osakeste liiga kõrge sisaldusega välisõhus

Euroopa Komisjon alustas rikkumismenetlust 10 liikmesriigi vastu, kes ei täida ELi õhukvaliteedi standardeid, milles käsitletakse lühendiga PM10 tähistatud ohtlikke õhus hõljuvaid tahkeid peenosakesi. Neid osakesi heidavad õhku tööstuskäitised, mootorsõidukid ning kodude küttekatlad ning need võivad põhjustada astmat, südame-veresoonkonna haigusi, kopsuvähki ja enneaegset surma. Komisjoni meede põhineb eelmise aasta juunis jõustunud ELi uuel õhukvaliteedi direktiivil, mille kohaselt võivad liikmesriigid teatavatel tingimustel ja teatavate piirkondade jaoks nõuda piiratud ulatuses lisaaega, et viia PM10 sisaldus vastavusse 2005. aastast kehtiva normsisaldusega.

Euroopa Komisjoni keskkonnavolinik Stavros Dimas ütles: „Õhusaaste avaldab kahjulikku mõju tervisele ja seepärast peab saastet käsitlevatest normidest kinnipidamine olema meie jaoks esmatähtis. Kuigi uue direktiiviga, mis käsitleb välisõhu kvaliteeti ja Euroopa õhu puhtamaks muutmist, võib teatavatel tingimustel anda direktiivi nõuete täitmiseks ajapikendust, ei tohi see edasi lükata meetmete võtmist heidete vähendamiseks. Samuti on oluline, et nõudeid täidetaks täies ulatuses juhul, kui ajapikendust ei ole võimalik anda. Seepärast täiendatakse liikmesriikidele pakutud paindlikke tingimusi komisjoni rangete jõustamismeetmetega.

Esimene hoiatuskiri

Liikmesriikidele saadeti teabenõue eelmise aasta juunis (vt IP/08/1112) ning pärast seda saatis komisjon esimese hoiatuskirja 10 liikmesriigile, kes ei ole veel saavutanud peenosakeste PM10 sisalduse vastavust 2005. aasta 1. jaanuarist kehtivatele piirtasemetele. Kõnealused liikmesriigid on Küpros, Eesti, Saksamaa, Itaalia, Poola, Portugal, Sloveenia, Hispaania, Rootsi ja Ühendkuningriik. Hoiatuskirjades käsitletud liiga kõrge peenosakeste sisaldus ohustab 83 miljonit inimest 132 õhukvaliteedi jälgimise piirkonnas.

Nimetatud liikmesriigid ei ole esitanud taotlust tähtaja pikenduse saamiseks ajani, mil nad suudavad hakata täitma peenosakeste sisalduse nõudeid kõikides õhukvaliteedi jälgimise piirkondades, kus PM10 piirtase on lubatust kõrgem. Uus 11. juunil 2008 jõustunud õhukvaliteedi direktiiv[1] (vt MEMO07/571 ja IP/08/570) võimaldab liikmesriikidel taotleda teatavatel tingimustel pisut ajapikendust, et saavutada PM10-osakeste sisalduse vastavus piirtasemele.

Ajapikendust antakse ainult sellistes õhukvaliteedi piirkondades, mille kohta on tõendatud, et 2005. aastal on tehtud jõupingutusi piirtasemete saavutamiseks, kuid nende saavutamine ei olnud võimalik eriliste väliste asjaolude tõttu. Õhukvaliteedi plaani kehtestamisega iga piirkonna jaoks peavad liikmesriigid ka tõendama, et uue tähtaja jooksul jõutakse normide täitmiseni.

Seni on üksteist liikmesriiki taotlenud ajapikendust kõikide piirkondade jaoks. Komisjon hindab praegu, kas need taotlused rahuldavad ajapikenduse andmise tingimusi, ja otsustab üheksa kuu jooksul, arvates teatise saamisest, kas ta esitab vastuväiteid või mitte. Neli liikmesriiki – Saksamaa, Itaalia, Poola ja Hispaania – ei ole esitanud taotlusi kõikide õhukvaliteedi piirkondade jaoks, milles piirtasemeid on ületatud.

Veel mitu liikmesriiki on teatanud komisjonile, et nad koostavad õhukvaliteedi tõstmise kavasid piirkondade jaoks, kus peenosakeste sisaldus on lubatust kõrgem, ja kavatsevad esitada tähtaja pikendamise taotlused lähemate kuude jooksul.

Bulgaaria ja Rumeenia on teatanud lubatud sisalduse ületamisest esmakordselt 2008. aastal. Neile on tuletatud meelde kohustust pidada kinni normidest ja palutud esitada taotlused tähtaja pikendamiseks enne 31. märtsi 2009 nende piirkondade kohta, kus peenosakeste sisaldus õhus on lubatust kõrgem.

Neli liikmesriiki ei riku norme ega pea seega esitama ka taotlusi. Soome ja Leedu on tõendanud, et peenosakeste liiga kõrge sisaldus õhus on seotud teede liivatamisega talvel, mis direktiivis on sõnaselgelt lubatud, ning Iirimaa ja Luksemburg ei ole liikmesriikidest ainsatena teatanud peenosakeste lubatud sisalduse ületamisest.

PM10 sisalduse normid

PM10 sisalduse normid koosnevad kahest piirtasemest:

  • sisaldus 50 mikrogrammi kuupmeetris (µg/m3), mis on mõõdetud 24 tunni jooksul; seda ei tohi ületada rohkem kui 35 päeval kalendriaasta kohta;
  • sisaldus 40 µg/m3, mis on mõõdetud kalendriaasta jooksul; ületamine ei ole lubatud.

Juriidiline menetlus

EÜ asutamislepingu artikli 226 kohaselt on komisjonil õigus võtta õiguslikke meetmeid kohustusi mittetäitva liikmesriigi suhtes.

Kui komisjon leiab, et on toimunud selline ELi õigusaktide rikkumine, mis nõuab rikkumismenetluse alustamist, saadab ta asjaomasele liikmesriigile ametliku kirja (esimene kirjalik hoiatus), milles palub tal esitada omapoolse seisukoha teatava ajavahemiku jooksul, s.o tavaliselt kahe kuu jooksul.

Sõltuvalt sellest, kas ja kuidas asjaomane liikmesriik hoiatusele vastab, võib komisjon teha otsuse saata sellele liikmesriigile põhjendatud arvamus (lõplik kirjalik hoiatus). Selles esitab komisjon selgelt ja lõplikul kujul põhjused, mille alusel ta leiab, et ELi õigusakti on rikutud, ning kutsub liikmesriiki üles tagama selle õigusakti täitmine kindlaksmääratud tähtaja jooksul, mis on tavaliselt kaks kuud.

Kui liikmesriik ei täida põhjendatud arvamuses esitatud nõudeid, võib komisjon otsustada asja Euroopa Kohtusse anda. Kui Euroopa Kohus leiab, et asutamislepingut on rikutud, peab seda rikkunud liikmesriik võtma vajalikud meetmed kõnealuste nõuete täitmiseks.

Asutamislepingu artikli 228 kohaselt võib komisjon alustada menetlust Euroopa Kohtu otsust mittetäitva liikmesriigi suhtes. Kõnealuse artikli kohaselt on komisjonil samuti õigus paluda Euroopa Kohtul määrata asjaomasele liikmesriigile rahatrahv.

Arvandmed rikkumiste kohta üldiselt on esitatud veebisaidil:
http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

Euroopa Kohtu otsused on kättesaadavad aadressil:

http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm

Täiendav teave:

Selliste piirkondade loetelu liikmesriikide kaupa, milles peenosakeste sisaldus õhus on lubatust kõrgem:

http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/exceedances.htm

Veebisait ajapikenduste andmise kohta:

http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm


[1] Direktiiv 2008/50/EÜ.


Side Bar