Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT

IP/09/1744

Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2009

Η πρώτη εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης για εξαγωγές νόμιμης ξυλείας υπογράφεται από την Γκάνα με την ΕΕ

Η κυβέρνηση της Γκάνας θα υπογράψει αύριο ιστορικής σημασίας συμφωνία με την ΕΕ, στόχος της οποίας είναι να εξασφαλιστεί ότι μόνο η ξυλεία που έχει νόμιμα υλοτομηθεί στην εν λόγω χώρα της δυτικής Αφρικής θα εξάγεται στην ΕΕ. Την εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, την διακυβέρνηση και το εμπόριο θα υπογράψουν η επικεφαλής της αποστολής στην Ευρωπαϊκή Ένωση κα Nana Bema Kumi, ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας και ο υπουργός γεωργίας της Σουηδίας κ. Eskil Erlandsson. Η τελετή υπογραφής η οποία θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, σηματοδοτεί το πέρας της διαδικασίας επικύρωσης της συμφωνίας. Στην τελετή καλούνται να παραβρεθούν οι ενδιαφερόμενοι εκπρόσωποι τύπου.

Ο Επίτροπος Σταύρος Δήμας, αρμόδιος για το περιβάλλον, δήλωσε τα εξής: «Συγχαίρω την Γκάνα, πρώτη χώρα που υπογράφει εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης με την ΕΕ για νόμιμες εξαγωγές ξυλείας. Αυτό θα συμβάλει στη βελτίωση της διαχείρισης των δασών στη Γκάνα και θα εξασφαλίσει ότι οι εισαγωγές ξυλείας από την Γκάνα δεν συνδέονται με παράνομη υλοτομία. Η Γκάνα και η ΕΕ, ως παραγωγοί και καταναλωτές τροπικής ξυλείας, έχουν από κοινού την ευθύνη για την κατάργηση της παράνομης υλοτομίας και του συναφούς εμπορίου.»

Ο Επίτροπος Karel De Gucht, αρμόδιος για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια, δήλωσε τα εξής: «Η συμφωνία αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου της Γκάνας και της ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μόνο η νόμιμα υλοτομημένη ξυλεία στην Γκάνα εισέρχεται στην ΕΕ. Η συμφωνία αυτή δείχνει ότι η εταιρική μας σχέση μπορεί να οδηγήσει σε πρακτικές καλής διακυβέρνησης και σε οφέλη για αμφότερες τις πλευρές και να αποτελέσει παράδειγμα για μελλοντικές συμφωνίες.»

Ιστορικής σημασίας υπογραφή συμφωνίας με την Γκάνα για εξαγωγές νόμιμης ξυλείας

Η κυβέρνηση της Γκάνας θα υπογράψει αύριο εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης με την ΕΕ για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, την διακυβέρνηση και το εμπόριο, σχετικά με την εξαγωγή νόμιμων προϊόντων ξυλείας από την Γκάνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία, πρώτη στο είδος της, προβλέπει νομικό πλαίσιο και σύστημα παρακολούθησης στόχος των οποίων είναι να διασφαλιστεί ότι το σύνολο της εισαγόμενης ξυλείας στην ΕΕ από την Γκάνα θα έχει αγοραστεί, παραχθεί, μεταφερθεί και εξαχθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας. Η συμφωνία καθιερώνει εθνικό σύστημα πιστοποίησης της νομιμότητας για το σύνολο της εμπορεύσιμης ξυλείας και των εμπορεύσιμων προϊόντων ξυλείας. Στο ίδιο σύστημα θα υπάγεται και η ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας που πωλούνται σε μη κοινοτικές αγορές καθώς και στην εγχώρια αγορά.

Η Γκάνα αποφάσισε να υπογράψει την εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης με για να δείξει ότι δεσμεύεται για την καλή διαχείριση των δασών της και για να διατηρήσει την πρόσβαση σε κερδοφόρες αγορές και να βρει νέες αγορές. Η ΕΕ αποτελεί την αξιολογότερη αγορά της Γκάνας αντιπροσωπεύοντας το 43% της αξίας του συνόλου των εξαγωγών και το 33% του συνολικού όγκου των εξαγωγών. Η Γκάνα πιστεύει ότι η συμφωνία θα συμβάλει στην προώθηση των μεταρρυθμίσεών της στο δασικό τομέα, θα διασφαλίσει τη συμβολή του εν λόγω τομέα στον περιορισμό της ένδειας και θα προωθήσει τις επενδύσεις στον τομέα για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της δασικής βιομηχανίας στο μέλλον.

Η παράνομη υλοτόμηση έχει καταστροφικό αντίκτυπο στα δάση της γης καθώς και στους πληθυσμούς που ζουν σε αυτά και που εξαρτώνται από τους δασικούς πόρους. Η απάντηση που δίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ζήτημα της αντιμετώπισης της παράνομης υλοτόμησης περιλαμβάνεται στο σχέδιο δράσης για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο του 2003. Ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής αυτής αποτελεί η εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των χωρών εξαγωγής ξυλείας. Στόχος των ως άνω είναι να βελτιωθεί η διακυβέρνηση και να εξασφαλιστεί ότι η εισαγόμενη στην ΕΕ ξυλεία συμμορφώνεται με τις νομικές διατάξεις της χώρας εταίρου. Δυνάμει των εν λόγω συμφωνιών οι χώρες εξαγωγής αναπτύσσουν συστήματα ελέγχου της νομιμότητας της ξυλείας που εξάγουν και η ΕΕ τις υποστηρίζει προκειμένου να βελτιώσουν τα συστήματα με τα οποία επαληθεύεται η συμμόρφωση προς τις κείμενες διατάξεις.

Τα επόμενα βήματα

Τα πρώτα φορτία ξυλείας από την Γκάνα για τις οποίες έχει χορηγηθεί σχετική άδεια δυνάμει του συστήματος το οποίο καθορίζει η σημερινή συμφωνία, αναμένονται στο τέλος του 2010. Οι τελωνειακοί υπάλληλοι των κρατών μελών της ΕΕ θα εξασφαλίσουν την εισαγωγή στην ΕΕ μόνο των φορτίων ξυλείας που πληρούν τις απαιτήσεις πιστοποίησης της νομιμότητας. Με τον τρόπο αυτό οι εμπορευόμενοι της ΕΕ θα έχουν εμπιστοσύνη στη νόμιμη προέλευση του συνόλου της εισαγόμενης από την Γκάνα ξυλείας.

Η συμφωνία προβλέπει τη διενέργεια ελέγχων, από ανεξάρτητα τρίτα μέρη, του συνόλου του συστήματος πιστοποίησης της νομιμότητας με στόχο να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η πιστοποίηση του αποτελεσματικού ελέγχου και της αδειοδότησης δυνάμει της συμφωνίας. Οι ανεξάρτητοι έλεγχοι ενισχύουν την διαφάνεια και δημοσιοποιούνται. Η Γκάνα και η ΕΕ θεωρούν ότι η διαφάνεια και η διάδοση των πληροφοριών έχουν καίρια σημασία για την υπευθυνότητα, αυξάνουν την ευαισθητοποίηση και καθιστούν αξιόπιστα τα συστήματα τα οποία προβλέπει η συμφωνία. Η Γκάνα και η ΕΕ θα συντάσσουν δημόσιες ετήσιες εκθέσεις για την επανεξέταση της αποτελεσματικότητας των δράσεων οι οποίες θα αναλαμβάνονται δυνάμει της συμφωνίας καθώς και του αντικτύπου αυτών.

Για την επιτυχή εφαρμογή της συμφωνίας πρέπει να υπάρχει πολιτική δέσμευση, να πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε ορισμένους τομείς καθώς και να ενισχυθούν τα κανονιστικά συστήματα. Πέρα από την εθνική χρηματοδότηση παρέχεται χρηματοδότηση μέσω προγράμματος πολλών χορηγών, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Γαλλίας, των Κάτω Χωρών, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Διεθνούς Τράπεζας, στόχος της οποίας είναι να βοηθήσει την Γκάνα στην εφαρμογή της συμφωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα:

http :// ec . europa . eu / environment / forests / flegt . htm

Πρακτικές διατάξεις: Η υπογραφή της συμφωνίας θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο του Συμβουλίου, αίθουσα 50.4, στις 20 Νοεμβρίου 2009, στις 9 πμ.


Side Bar