Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/1732

Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2009

Έγγραφο της Επιτροπής θέτει τις βάσεις της συζήτησης για την αντιμετώπιση του προβλήματος της αντοχής σε αντιμικροβιακά φάρμακα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα ένα έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της με σκοπό να αποτελέσει τη βάση συζήτησης σχετικά με την εξεύρεση τρόπων για την καλύτερη αντιμετώπιση του διογκούμενου προβλήματος υγείας που συνιστά η αντοχή σε αντιμικροβιακά φάρμακα. Κάθε χρόνο πεθαίνουν περίπου 25.000 ασθενείς στην ΕΕ λόγω λοιμώξεων που προκαλούνται από μικροοργανισμούς οι οποίοι έχουν αναπτύξει αντοχή στα αντιμικροβιακά φάρμακα1. Εκτιμάται επίσης ότι κάθε χρόνο η αντοχή στα αντιμικροβιακά φάρμακα κοστίζει 1,5 δισ. ευρώ σε έξοδα υγειονομικής περίθαλψης και σε απώλειες παραγωγικότητας2. Το έγγραφο της Επιτροπής παρουσιάζει αδρομερώς τις δραστηριότητες που έχει ήδη αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό και εντοπίζει τους τομείς στους οποίους ο περαιτέρω προβληματισμός θα μπορούσε να ενισχύσει τις προσπάθειες για την εξεύρεση λύσεων. Το έγγραφο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, αν και έχει σημειωθεί πρόοδος σε ορισμένους τομείς, χρειάζονται περισσότερα μέτρα για την καλύτερη αξιολόγηση και διαχείριση του εν λόγω προβλήματος.

Η αρμόδια για θέματα υγείας επίτροπος κ. Ανδρούλλα Βασιλείου δήλωσε ότι: «Με την πάροδο του χρόνου, τα μικρόβια έχουν εξελιχθεί και έχουν γίνει ανθεκτικότερα, καθιστώντας τις διαθέσιμες θεραπευτικές αγωγές λιγότερο αποτελεσματικές. Σοβαρές ασθένειες που πιστεύαμε ότι ήταν υπό έλεγχο επανεμφανίζονται πιο απειλητικές. Το έγγραφο που εκδόθηκε σήμερα, την ευρωπαϊκή ημέρα ευαισθητοποίησης στο θέμα των αντιβιοτικών, προσφέρει αξιόλογο υλικό περίσκεψης. Θέτει τις βάσεις για μια ανοικτή συζήτηση, η οποία ελπίζω ότι θα οδηγήσει στη λήψη απτών μέτρων για την καταπολέμηση της αντοχής σε αντιμικροβιακά φάρμακα, η οποία έχει γίνει ένας από τους σοβαρότερους κινδύνους για την υγεία στην Ευρώπη.»

Δράση σε επίπεδο ΕΕ

Το έγγραφο εργασίας σκιαγραφεί τα μέτρα της ΕΕ για την παρακολούθηση της αντοχής σε αντιμικροβιακά φάρμακα και την εκτίμηση και διαχείριση της επικινδυνότητάς της, ενώ τονίζει την περιπλοκότητα της αντοχής σε αντιμικροβιακά φάρμακα και τη σχέση της με τη δημόσια υγεία, τον έλεγχο/την εκρίζωση των ζωονόσων, την υγεία και την ευεξία των ζώων, τις ερευνητικές δραστηριότητες κ.λπ.

Μεταξύ των συγκεκριμένων μέτρων στον τομέα της ιατρικής, το έγγραφο επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει χρηματοδοτήσει αρκετά ευρωπαϊκά σχέδια παρακολούθησης, τα οποία παρείχαν αξιόλογα και συγκρίσιμα στοιχεία σχετικά με την επιβάρυνση που συνεπάγονται η νόσος και η αντοχή στα αντιμικροβιακά φάρμακα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στον τομέα της ασφάλειας τροφίμων και της κτηνιατρικής, η κοινοτική νομοθεσία απαγορεύει τη χρήση αντιμικροβιακών κτηνιατρικών προϊόντων ως συγκεκριμένη μέθοδο ελέγχου της σαλμονέλας στα πουλερικά και της φυματίωσης στα βοοειδή.

Επιπλέον, το έγγραφο τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δώσει προτεραιότητα στην έρευνα και έχει επενδύσει περισσότερα από 200 εκατ. ευρώ την τελευταία δεκαετία μέσω των προγραμμάτων-πλαισίων της.

Υλικό περίσκεψης

Όσον αφορά τη διαχείριση της επικινδυνότητας στον τομέα της ιατρικής, η Επιτροπή θεωρεί ευπρόσδεκτες τις ιδέες για την υιοθέτηση σχεδίων στρατηγικής και σχεδίων δράσης, καθώς και την καθιέρωση διατομεακών συντονιστικών μηχανισμών σε όλα τα κράτη μέλη. Όσον αφορά τον έλεγχο των ζωονόσων, επιζητείται η διερεύνηση τόσο τρόπων που να εξασφαλίζουν τη συνετή χρήση αντιμικροβιακών φαρμάκων στην κτηνοτροφία όσο και στοχευμένων παρεμβάσεων που να αφορούν κανόνες σχετικά με την απουσία ανθεκτικών ζωονοσογόνων παραγόντων σε τρόφιμα.

Ως προς τις δραστηριότητες παρακολούθησης στην ιατρική, το έγγραφο αναφέρει ότι θα μπορούσε να εξεταστεί η βελτίωση, αφενός, του συστήματος επιτήρησης της αντοχής σε αντιμικροβιακά φάρμακα και της χρήσης αντιμικροβιακών φαρμάκων και, αφετέρου, της πρόσβασης σε στοιχεία και πληροφορίες.

Το έγγραφο εξετάζει επίσης ζητήματα επικοινωνίας και αναφέρει ότι είναι ευπρόσδεκτες τυχόν ιδέες για την περαιτέρω ενημέρωση του κοινού σχετικά με την αντοχή σε αντιμικροβιακά φάρμακα και για τη βελτίωση της ευαισθητοποίησης, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των επαγγελματιών του τομέα της υγείας στην ιατρική και στην κτηνιατρική.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της δεν αντιπροσωπεύει την επίσημη θέση της και ότι οι ιδέες που διατυπώνονται σε αυτό δεν προδικάζουν τη μορφή και το περιεχόμενο οποιασδήποτε μελλοντικής πρότασής της.

Ιστορικό

Τα αντιμικροβιακά φάρμακα είναι σημαντικά για την ανθρώπινη υγεία και την υγεία των ζώων, καθώς και ως απολυμαντικά, αντισηπτικά και προϊόντα υγιεινής. Από τότε που πρωτοπαρασκευάστηκαν, έχουν μειώσει σημαντικά την απειλή που συνιστούν διάφορες λοιμώδεις νόσοι.

Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, τα μικρόβια έχουν εξελιχθεί και έχουν γίνει ανθεκτικά σε ορισμένα αντιμικροβιακά φάρμακα. Η αντοχή σε αντιμικροβιακά φάρμακα γίνεται σήμερα περισσότερο αισθητή στις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, στις λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, στη μηνιγγίτιδα, στις διαρροϊκές παθήσεις και στις σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις. Τα ανθεκτικά μικρόβια ή οι καθοριστικοί παράγοντες αντοχής μπορεί να μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο μέσω της τροφικής αλυσίδας ή με την άμεση επαφή.

Από τη δεκαετία του ’90, όταν και η αντοχή σε αντιμικροβιακά φάρμακα αναγνωρίστηκε ως σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία, η Επιτροπή έχει εφαρμόσει διάφορες πρωτοβουλίες και έχει δημιουργήσει διάφορα μέσα για την παρακολούθηση του αποτελέσματος αυτών των ενεργειών. Τον Ιούνιο του 2008 το Συμβούλιο Υγείας εξέδωσε συμπεράσματα σχετικά με την αντοχή σε αντιμικροβιακά φάρμακα, καλώντας την Επιτροπή να προωθήσει την αμοιβαία συνεργασία μεταξύ όλων των Γενικών Διευθύνσεων και των σχετικών οργανισμών και να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε ορισμένες πτυχές της αντοχής σε αντιμικροβιακά φάρμακα.

Το πλήρες κείμενο του εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/salmonella/antimicrobial_resistance.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/salmonella/index_en.htm

1 :

, 2 Εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMEA) και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), οι οποίες βασίζονται στα βακτηρίδια που απομονώνονται συχνότερα από τις αιμοκαλλιέργειες στην Ευρώπη.

2 :


Side Bar