Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1726

Bryssel den 17 november 2009

Rådet är nu redo att skärpa den integrerade havspolitiken ytterligare

Kommissionen välkomnar slutsatserna från rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser) av den 16-17 november 2009, i vilka rådet erkänner de framsteg som gjorts inom den integrerade sjöfartspolitiken under de senaste två åren och godkänner den integrerade strategin för havsfrågor. I sina slutsatser hänvisade rådet till både den lägesrapport från oktober om den integrerade sjöfartspolitiken som överlämnades av kommissionen och det nyligen offentliggjorda meddelandet om en integrerad övervakning till sjöss.

”Rådets fortsatta stöd för en integrerad strategi för havsfrågor kommer verkligt lägligt nu när den första delen av den integrerade havspolitiken ska avslutas”, säger kommissionsledamot Joe Borg och fortsätter ”nu kan vi höja nivån ytterligare för denna ambitiösa politik. Som svar på rådets begäran kommer vi nu att ytterligare utvidga den integrerade havspolitiken för att anta de utmaningar som finns på medellång och lång sikt för Europas hav och kuster med inriktning på ekonomisk tillväxt, kvalificerade arbeten, miljöskydd, säkerhet och välfärd.”

När det gäller övervakningen till sjöss tillägger kommissionsledamoten följande: ”Rådets varma mottagande av kommissionens meddelande och godkännande av vår strategi är ytterligare en bekräftelse på att övervakningen till sjöss är på rätt väg och att den utgör en viktig del av vår integrerade havspolitik. Det är tydligt att alla berörda parter delar uppfattningen om att en integrerad övervakning till sjöss kommer att vara till nytta för alla genom att de befintliga resurserna kommer att användas på ett bättre och mer effektivt sätt, vilket också kommer att leda till en större kostnadseffektivitet.

Rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser) uppmanade kommissionen att bibehålla drivkraften när det gäller den integrerade sjöfartspolitiken. Rådet påpekade behovet av att förbättra sjöfartssektorns ekonomiska potential och regeringarnas effektivitet när det gäller åtgärder till sjöss samt av att skapa synergieffekter genom att eftersträva en ekonomisk tillväxt, en stabil miljö och en solid social dimension för sjöfartsverksamhet.

Rådet visade även på ett antal olika möjligheter för den integrerade havspolitiken. Dessa omfattade utarbetande av en strategi för tillväxt, sysselsättning och hållbarhet, fortsatt fysisk planering i kust- och havsområden, lämnande av förslag till styrning inom havs- och sjöfartsforskningen för att förbättra den vetenskapliga kunskapen som underlag vid beslutsfattande och säkerställande av nya framsteg för en mer integrerad övervakning till sjöss. Rådet efterlyste särskilt ett utarbetande av ytterligare strategier för regionala havsområden, och utgick därigenom från kommissionens senaste rön från Norra ishavet, Östersjön och Medelhavet och utvidgade det till att omfatta andra regioner.

Genom att välkomna kommissionens meddelande om utvecklingen av den internationella dimensionen av den integrerade sjöfartspolitiken erkände rådet även vikten av att det förs en internationell dialog om en integrerad sjöfartspolitik och andra sjöfartsfrågor i de behöriga forumen, bl.a. när det gäller ratificering och genomförande av Förenta nationernas havsrättskonvention.

Rådet godkände i särskilda slutsatser kommissionens strategi i meddelandet ”För en integrerad övervakning till sjöss” ( MEMO/09/454 ), i vilken grunderna läggs för en gemensam miljö för informationsutbyte.

Rådet har bett kommissionen att arbeta tillsammans med medlemsstaterna och de berörda EU-organen för att samordna de relevanta civila och militära aspekterna av övervakningen till sjöss för att fastställa en integrerad strategi för övervakningsverksamhet. För detta ändamål har rådet uppmanat kommissionen att utarbeta en plan senast 2010 i vilken man anger de åtgärder som krävs för denna integrerade strategi. Denna plan ska sedan uppdateras år 2011 för att återspegla de resultat som uppnåtts i de berörda projekten och de erfarenheter som gjorts inom ramen för den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken

Rådet uppmanade även Europaparlamentet, kommissionen, medlemsstaterna och rådets kommande ordförandeskap att betona vikten av den integrerade övervakningen till sjöss och att utforska de möjligheter och synergieffekter som kan fås av samarbete och ömsesidigt stöd över sektors- och landsgränserna med beaktande av de aspekter som rör den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken i tillämpliga fall.

Mer information finns på följande adress:


Side Bar