Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1726

V Bruseli 17. novembra 2009

Rada je pripravená na rýchlejšie napredovanie integrovanej námornej politiky

Komisia víta závery Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy zo 16 ./17. novembra, v ktorých Rada oceňuje  pokrok dosiahnutý v oblasti integrovanej námornej politiky za posledné dva roky a schvaľuje integrovaný prístup k námorným záležitostiam. Rada sa vo svojich záveroch odvoláva na správu o pokroku v oblasti integrovanej námornej politiky, ktorú Komisia predložila minulý mesiac, ako aj na posledné oznámenie o integrácii námorného dohľadu.

Komisár Borg vyhlásil: „Neustála podpora integrovaného prístupu k námorným záležitostiam zo strany Rady predstavuje vhodný spôsob, ako dospieť k ukončeniu prvej fázy integrovanej námornej politiky. Odteraz už môžeme uvažovať o posunutí tejto ambicióznej politiky do novej fázy. Vzhľadom na požiadavky Rady ešte viac rozšírime pôsobnosť integrovanej námornej politiky, aby sme vyriešili strednodobé a dlhodobé výzvy súvisiace s európskymi morami a pobrežiami a aby sme sa mohli zamerať na hospodársky rast, kvalitné pracovné miesta, ochranu životného prostredia, bezpečnosť a blahobyt občanov.“

V súvislosti s námorným dohľadom komisár ešte dodal: „To, že Rada privítala oznámenie Komisie a schválila náš prístup, len znovu potvrdilo, že integrácia námorného dohľadu je na dobrej ceste a že si úplne zasluhuje svoje kľúčové miesto v rámci integrovanej námornej politiky. Všetci zúčastnení partneri jednoznačne zdieľajú presvedčenie, že integrovaný námorný dohľad všetkým prinesie úžitok vďaka lepšiemu a účinnejšiemu využívaniu súčasných zdrojov, čo povedie aj k nákladovej efektívnosti.“

Rada GAERC vyzvala Komisiu, aby pokračovala v doterajšom úsilí na podporu integrovanej námornej politiky. Poukázala na potrebu podporiť hospodársky potenciál jednotlivých námorných odvetví, zlepšiť účinnosť vládnych opatrení na mori a vytvoriť synergie pri činnostiach zameraných na hospodársky rast, environmentálnu stabilitu a solídny sociálny rozmer v námornej oblasti.

Rada vymedzila aj niekoľko budúcich smerovaní integrovanej námornej politiky, ktoré zahŕňajú vymedzenie stratégie pre hospodársky rast, zamestnanosť a udržateľný rozvoj, zavádzanie iniciatív v oblasti námorného územného plánovania, predkladanie návrhov týkajúcich sa riadenia morského a námorného výskumu s cieľom podporiť úlohu vedeckých poznatkov v rozhodovacom procese a dosiahnutie ďalšieho pokroku v integrácii námorného dohľadu. Rada najmä vyzvala k ďalšiemu rozvoju strategických prístupov k regionálnym morským oblastiam v nadväznosti na posledné aktivity Komisie v oblasti Arktického, Baltského a Stredozemného mora a ich rozšírenia aj na ďalšie regióny.

Rada privítala oznámenie Komisie o rozvoji medzinárodnej dimenzie integrovanej námornej politiky, čím súčasne uznala význam dialógu, ktorý sa odohráva na zodpovedajúcich medzinárodných fórach venovaných integrovanej námornej politike a ďalším otázkam v námornej oblasti, vrátane ratifikácie a vykonávania Dohovoru Organizácie spojených národov o morskom práve.

V samostatnom súbore záverov Rada schválila prístup Komisie vo svojom oznámení s názvom „Smerom k integrácii námorného dohľadu“ ( MEMO/09/454 ), v ktorom sa položili základy spoločného prostredia na zdieľanie informácií.

Rada vyzvala Komisiu na úzku spoluprácu s členskými štátmi a príslušnými orgánmi EÚ s cieľom zohľadniť náležité civilné a vojenské aspekty námorného dohľadu, aby sa vytvoril integrovaný prístup k otázkam námornému dohľadu. Rada preto vyzvala Komisiu, aby na tento účel vypracovala ku koncu roka 2010 plán s jednotlivými krokmi nevyhnutnými na dosiahnutie integrovaného prístupu. Tento plán by mal byť aktualizovaný v roku 2011, aby sa v ňom mohli zohľadniť výsledky príslušných projektov a skúsenosti nadobudnuté pri operáciách európskej bezpečnostnej a obrannej politiky.

Rada vyzvala aj Európsky parlament, Komisiu, členské štáty a budúce predsedníctva Rady, aby integráciu námorného dohľadu zachovali ako prioritnú tému a aby preskúmali potenciálne príležitosti a synergie, ktoré by mohli vyplynúť zo spolupráce a vzájomnej podpory na medziodvetvovej a cezhraničnej úrovni, a v náležitých prípadoch aj aspekty európskej bezpečnostnej a obrannej politiky.

Ďalšie informácie:

Správa o pokroku v oblasti integrovanej námornej politiky:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/subpage_mpa_en.html

Integrovaný námorný dohľad:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/surveillance_en.html


Side Bar