Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1726

Bruksela, 17 listopada 2009 r.

Rada oczekuje przyspieszenia prac nad zintegrowaną polityką morską

Komisja przyjmuje z satysfakcją konkluzje obradującej w dniach 16-17 listopada unijnej Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych, w których odnotowano postępy w dziedzinie zintegrowanej polityki morskiej, jakie udało się osiągnąć na przestrzeni ostatnich dwóch lat, potwierdzając jednocześnie zintegrowaną koncepcję polityki morskiej. W swych konkluzjach Rada odnosi się zarówno do przedłożonego w ubiegłym miesiącu przez Komisję sprawozdania z postępów w realizacji zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej, jak również do świeżo ogłoszonego komunikatu poświęconego integracji nadzoru morskiego.

Jak powiedział komisarz Borg: „Nieustanne poparcie Rady dla sprawy zintegrowanego podejścia do polityki morskiej wydaje się najlepszą gwarancją powodzenia pierwszego etapu zintegrowanej polityki morskiej. Możemy już przenieść debatę nad tym jakże ambitnym dążeniem na kolejny poziom. W odpowiedzi na postulaty Rady dokona się teraz dalsze rozszerzenie zintegrowanej polityki morskiej, co pozwoli nam zmierzyć się z wyzwaniami w dziedzinie mórz i wybrzeży europejskich w perspektywie średnio- i długoterminowej oraz ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących wzrostu gospodarczego, miejsc pracy wysokiej jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa, a także dobrobytu obywateli.”

Nawiązując do spraw nadzoru, komisarz dodał: „Poparcie komunikatu Komisji i zawartej w nim koncepcji przez Radę tym bardziej utwierdza nas w przekonaniu, że integracja nadzoru morskiego to słuszny wybór, zasługujący na kluczowe miejsce w naszej wizji zintegrowanej polityki morskiej. Żadna z zainteresowanych stron nie ma już wątpliwości co do powszechnych korzyści płynących z integracji polityki nadzoru morskiego, pozwalającej na lepsze i pełniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów, co oznaczać będzie wymierne oszczędności.”

Rada ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych wezwała Komisję do zachowania dynamiki nadanej zintegrowanej polityce morskiej. Wskazała jednocześnie na potrzebę rozszerzenia potencjału gospodarczego wszystkich gałęzi gospodarki morskiej, poprawy skuteczności działań morskich na szczeblu rządowym oraz tworzenie synergii przez jednoczesne dążenie do wzrostu gospodarczego, stabilności środowiska oraz zapewnienia głębokiego wymiaru społecznego działalności morskiej.

Rada wymienia ponadto szereg możliwych dróg realizacji zintegrowanej polityki morskiej w przyszłości. Wśród nich znalazło się opracowanie strategii na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i zrównoważonego rozwoju, rozwijanie inicjatyw w zakresie planowania przestrzennego obszarów morskich, przedstawianie propozycji rozwiązań dotyczących zarządzania badaniami morskimi w celu nadania większego znaczenia wiedzy naukowej w procesie podejmowania decyzji oraz dalsze działania na rzecz zintegrowanego nadzoru morskiego.

W szczególności Rada apeluje o dopracowanie koncepcji strategii dla poszczególnych basenów morskich w oparciu o niedawne prace Komisji dotyczące basenów Oceanu Arktycznego, Bałtyku i Morza Śródziemnego i z rozszerzeniem o nowe regiony.

Przyjmując z satysfakcją ostatni komunikat Komisji „ Rozwój międzynarodowego wymiaru zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej” [ COM (2009) 536/3 ] , Rada doceniła wagę kwestii zintegrowanej polityki morskiej w dialogu na szczeblu międzynarodowym oraz wielu innych zagadnień morskich podnoszonych przez gremia specjalistów, w tym zwłaszcza sprawy ratyfikacji i wdrożenia Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza.

W osobnym zestawie konkluzji Rada udzieliła swojego poparcia koncepcji zaprezentowanej przez Komisję w jej komunikacie zatytułowanym „W kierunku integracji nadzoru morskiego” ( MEMO/09/454 ), kładącym fundamenty wspólnego środowiska wymiany informacji.

Rada zwróciła się do Komisji o ścisłą współpracę z państwami członkowskimi oraz odpowiednimi organami unijnymi w celu skojarzenia stosownych aspektów cywilnych oraz militarnych nadzoru morskiego w dążeniu do prawdziwie zintegrowanej koncepcji działań w zakresie nadzoru. W tym też celu zleciła Komisji sporządzenie przed końcem 2010 r. planu działania, który wymieniałby konieczne etapy prowadzące do tego rodzaju zintegrowanego podejścia. Taki plan działania zostałby następnie – w roku 2011 – zaktualizowany w celu uwzględnienia wyników stosownych projektów oraz wniosków płynących z działań realizowanych w ramach europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony (EPBiO).

Rada wezwała ponadto Parlament Europejski, Komisję, państwa członkowskie oraz przyszłe prezydencje Rady do dalszych wysiłków na rzecz wspólnego podejścia do priorytetowej kwestii integracji nadzoru morskiego, a także do rozważenia ewentualnych możliwości i potencjału synergicznego wynikających ze współpracy i wzajemnego wsparcia w skali międzybranżowej i w wymiarze transgranicznym, z uwzględnieniem właściwych aspektów EPBiO.

Więcej informacji:

Sprawozdanie z postępów zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/subpage_mpa_en.html

Integracja nadzoru morskiego:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/surveillance_en.html


Side Bar