Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1726

Brussel, 17 november 2009

Raad klaar om geïntegreerd maritiem beleid naar volgend niveau te tillen

De Commissie heeft met tevredenheid vastgesteld dat de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen in zijn conclusies van 16 en 17 november de vooruitgang die de afgelopen twee jaar met het geïntegreerd maritiem beleid (GMB) is geboekt, in aanmerking neemt en de geïntegreerde benadering van maritieme zaken goedkeurt. In zijn conclusies refereert de Raad zowel aan het voortgangsverslag over het GMB dat de Commissie vorige maand heeft ingediend, als aan de recente mededeling over de integratie van de maritieme bewaking.

Commissaris Borg ziet het zo: “De afronding van de eerste fase van het geïntegreerd maritiem beleid kon niet beter worden bekrachtigd dan met de volgehouden steun die de Raad voor de geïntegreerde benadering van maritieme zaken heeft uitgesproken. Nu kan dit ambitieuze beleid naar een nieuw niveau worden getild. Naar aanleiding van de vragen van de Raad in die richting zullen wij het GMB nog verder opentrekken om een afdoend antwoord te bieden op de uitdagingen waarmee de Europese zeeën en kusten op middellange en lange termijn te maken krijgen, en om de aandacht specifieker te kunnen richten op economische groei, degelijke banen, milieubescherming, veiligheid en beveiliging en het welzijn van de burger.”

Wat maritieme bewaking betreft, wees de commissaris op het volgende: “Met zijn positieve reactie ten aanzien de Commissiemededeling en zijn steun voor de benadering van de Commissie heeft de Raad nogmaals bevestigd dat de integratie van de maritieme bewaking de juiste koers volgt en een centrale plaats in het geïntegreerd maritiem beleid verdient. Alle betrokken partijen zijn er duidelijk van overtuigd dat een geïntegreerde maritieme bewaking dankzij beter en doeltreffender gebruik van de bestaande middelen niet alleen een batig saldo voor alle betrokkenen, maar ook een betere kostenbatenverhouding zal opleveren.”

De Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen riep de Commissie op om het elan dat het geïntegreerd maritiem beleid voortstuwt, op peil te houden. Bovendien moet volgens de Raad worden ingezet op versterking van het economisch potentieel van de maritieme sectoren, doeltreffender overheidsingrijpen op zee en synergieën in het streven naar economische groei, ecologische stabiliteit en een solide sociale dimensie in de maritieme activiteiten.

Daarnaast vroeg de Raad aandacht voor een aantal pistes die het GMB in de toekomst kan verkennen: vaststelling van een strategie voor groei, werkgelegenheid en duurzaamheid, initiatieven voor maritieme ruimtelijke ordening, voorstellen inzake bestuur op het gebied van marien en maritiem onderzoek om de rol van wetenschappelijke kennis in de besluitvorming te versterken, en verdere stappen naar een geïntegreerde maritieme bewaking. De Raad drong er met name op aan de strategische benadering van regionale zeegebieden verder te ontwikkelen door de recente Commissiewerkzaamheden inzake de Noordelijke IJszee, de Oostzee en de Middellandse Zee open te trekken naar andere regio’s.

De Raad toonde met zijn lovende woorden over de Commi ssiemededeling over de ontwikkeling van de internationale dimensie van het geïntegreerde maritieme beleid ook oog te hebben voor het belang van de internationale dialoog die in de ter zake relevante fora wordt gevoerd over het geïntegreerd maritiem beleid en andere maritieme zaken, zoals de bekrachtiging en tenuitvoerlegging van het VN‑Verdrag inzake het recht van de zee.

In afzonderlijke conclusies sprak de Raad zijn steun uit voor de benadering van de Commissie in de mededeling "Naar de integratie van de maritieme bewaking ( MEMO/09/454 ) waarin de basis voor een gemeenschappelijke gegevensuitwisselingsstructuur wordt gelegd.

De Raad verzocht de Commissie om in nauwe samenwerking met de lidstaten en de ter zake relevante EU‑instanties de vereiste civiele en militaire aspecten van maritieme bewaking samen te brengen om zo een geïntegreerde benadering van de bewakingsactiviteiten tot stand te brengen. Hij riep de Commissie op om hiertoe tegen eind 2010 een stappenplan op te stellen met alle maatregelen die voor de verwezenlijking van een dergelijke geïntegreerde benadering moeten worden genomen. Dat stappenplan moet in 2011 worden bijgewerkt in het licht van de resultaten van de betrokken projecten en de lering die wordt getrokken uit de activiteiten in het kader van het Europees veiligheids- en defensiebeleid (EVDB).

Tot slot riep de Raad het Europees Parlement, de Commissie, de lidstaten en de komende voorzitters van de Raad op om de integratie van de maritieme bewaking hoog op de prioriteitenlijst te houden en na te gaan welke mogelijkheden en synergieën er zitten in samenwerking en wederzijdse bijstand op sector‑ en grensoverschrijdende basis, waarbij zo nodig ook EVDB‑aspecten in aanmerking moeten worden genomen.

Meer informatie:

Voortgangsverslag over het geïntegreerd maritiem beleid:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/subpage_mpa_en.html

Geïntegreerde maritieme bewaking:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/surveillance_en.html


Side Bar