Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1726

Briselē, 2009. gada 17. novembrī

Padome atbalsta lielāku vērienu integrētajā jūrniecības politikā

Komisija ir gandarīta par Vispārējo lietu un ārējo attiecību padomes 16. un 17. novembra secinājumiem, kas atzīst sasniegumus integrētās jūrniecības politikas (IJP) izstrādē pēdējos divos gados un apstiprina integrētu pieeju jūrlietām. Minētajos secinājumos Padome atsaucas gan uz IJP progresa ziņojumu, ko Komisija iesniedza pagājušajā mēnesī, gan uz nesen publicētu paziņojumu par jūrniecības pārraudzības integrēšanu.

Komisārs Borgs sacīja: “Pastāvīgs Padomes atbalsts integrētai pieejai jūrlietās palīdz tuvināt laiku, kad integrētā jūrniecības politika sāks reāli darboties. Tagad varam uzskatīt, ka šī vērienīgā politikas iecere ir sasniegusi jaunu pakāpi. Atbildot uz Padomes pieprasījumiem, risinot vidēja un ilga termiņa uzdevumus attiecībā uz Eiropas jūrām un piekrastes teritorijām un pievēršot lielāku uzmanību ekonomikas izaugsmei, kvalitatīvām darba vietām, vides aizsardzībai, drošībai un iedzīvotāju labklājībai, tagad mēs vēl vairāk izvērsīsim IJP.”

Runājot par jūrniecības pārraudzību, komisārs piebilda: “Atzinīgi novērtējot Komisijas paziņojumu un apstiprinot mūsu pieeju, Padome vēlreiz apliecina, ka jūrniecības pārraudzības integrācija ir ievirzīta pareizās sliedēs un tā pilnībā atzīstama par vienu no svarīgākajām integrētās jūrniecības politikas jomām. Nepārprotami visas iesaistītās personas ir vienisprātis, ka no integrētās jūrniecības pārraudzības varēs daudz gūt, jo tiks labāk un efektīvāk izmantoti pieejamie resursi, tātad tiks nodrošināta arī rentabilitāte.”

Vispārējo lietu un ārējo attiecību padome aicina Komisiju saglabāt iesākto integrētās jūrniecības politikas virzību. Tā vērš uzmanību uz nepieciešamību nostiprināt jūrniecības apakšnozaru ekonomisko potenciālu, efektivizēt valdību pasākumus jūrā un radīt sinerģijas, veicinot jūrniecības ekonomisko izaugsmi, vides stabilitāti un spēcīgu sociālo dimensiju.

Padome turklāt precīzi norādījusi vairākus līdzekļus IJP īstenošanai. Tie ir izaugsmes, nodarbinātības un ilgtspējas stratēģiju noteikšana, īstenojot jūras teritoriālās plānošanas iniciatīvas, nākot klajā ar priekšlikumiem par jūras zinātniskās un tehniskās pētniecības pārvaldību, lai lēmumu pieņemšanā vairāk izmantotu zinātnes atziņas un tuvotos integrētai jūrniecības pārraudzībai. Konkrēti, Padome aicina turpināt stratēģisko pieeju izstrādi jūras baseinu reģioniem, tādējādi turpinot Komisijas neseno veikumu attiecībā uz Arktiku, Baltijas jūru un Vidusjūru un aicinot šādu pieeju izmantot arī citos reģionos.

Paužot atbalstu Komisijas paziņojumam par integrētās jūrniecības politikas starptautisko dimensiju, Padome atzina arī to, cik svarīgi attiecīgos forumos ir risināt starptautisku dialogu par integrētu jūrniecības politiku un citiem jūrniecības jautājumiem, ieskaitot ANO Jūras tiesību konvencijas ratificēšanu un īstenošanu.

Atsevišķos secinājumos Padome apstiprinājusi Komisijas pieeju paziņojumā “Ceļā uz Eiropas Savienības jūrniecības pārraudzības integrāciju” ( MEMO/09/454 ), kurā noteikti pamati informācijas koplietošanas vides izveidei.

Padome aicināja Komisiju cieši sadarboties ar dalībvalstīm un attiecīgajām ES struktūrām, lai apkopotu attiecīgos jūrniecības pārraudzības civilos un militāros aspektus un tādējādi nodrošinātu integrētu pieeju pārraudzībai. Tādēļ Padome aicināja Komisiju līdz 2010. gada beigām sagatavot plānu, kurā būtu minēti nepieciešamie pasākumi, kas veicami integrētas pieejas nodrošināšanai. Vēlāk, 2011. gadā, plāns tiktu atjaunināts, ņemot vērā attiecīgo projektu rezultātus un atziņas, kas gūtas, īstenojot Eiropas drošības un aizsardzības politiku (EDAP).

Padome aicināja arī Eiropas Parlamentu, Komisiju, dalībvalstis un Padomes nākamās prezidentvalstis saglabāt uzmanības degpunktā jūrniecības pārraudzības integrāciju un atklāt potenciālās iespējas un sinerģijas, kas izriet no pārnozaru un pārrobežu sadarbības un savstarpējā atbalsta, attiecīgā gadījumā iekļaujot EDAP aspektus.

Papildu informācija


Side Bar