Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1726

2009 m. lapkričio 17 d., Briuselis

Taryba nori ryžtingiau įgyvendinamos integruotos jūrų politikos

Komisija pritaria Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybos 2009 m. lapkričio 16–17 d. išvadoms, kuriose pripažįstama per paskutinius dvejus metus padaryta pažanga įgyvendinant integruotą jūrų politiką ir patvirtinamas integruotas jūrų klausimų sprendimo metodas. Išvadose Taryba paminėjo Komisijos praėjusį mėnesį pateiktą ES integruotos jūrų politikos įgyvendinimo pažangos ataskaitą ir naujausią komunikatą dėl jūrų priežiūros integravimo.

Komisijos narys J. Borgas teigė: „Nuolatinė Tarybos parama integruotam jūrų klausimų sprendimo metodui įgyvendinti padeda tinkamai užbaigti pirmąjį integruotos jūrų politikos įgyvendinimo etapą. Dabar šią plataus užmojo politiką galime perkelti į kitą įgyvendinimo lygmenį. Atsižvelgdami į Tarybos prašymus, integruotą jūrų politiką dar labiau išplėsime, kad būtų galima spręsti vidutinės trukmės ir ilgalaikius su Europos jūromis ir pakrantėmis susijusius sunkumus ir skirti didesnį dėmesį ekonominiam augimui, geresnių darbo vietų sukūrimui, aplinkos apsaugai, saugumui bei apsaugai ir piliečių gerovei.“

Kalbėdamas apie jūrų stebėjimą, Komisijos narys pasakė: „Taryba visapusiškai pritardama Komisijos komunikatui ir patvirtindama mūsų metodą dar kartą patvirtina, kad jūrų stebėjimas yra tinkamai integruojamas ir jis turi tapti esmine integruotos jūros politikos dalimi. Akivaizdu, kad visos suinteresuotosios šalys yra įsitikinusios, jog integruotas jūrų stebėjimas bus naudingas visiems, nes turimi ištekliai bus panaudojami geriau ir veiksmingiau, o tai taip pat padės sumažinti išlaidas.“

Bendrųjų reikalų ir išorės santykių taryba p aragino Komisiją išlaikyti integruotos jūrų politikos įgyvendinimo intensyvumą. Ji atkreipė dėmesį į poreikį didinti jūrų sektorių ekonominį potencialą, siekti veiksmingesnių vyriausybės veiksmų jūroje ir kurti ekonominį augimą, aplinkos stabilumą ir tvirtą jūrinės veiklos socialinį aspektą skatinančią sąveiką.

Taryba taip pat nurodė keletą naujų į integruotą jūrų politiką įtrauktinų sričių, pavyzdžiui, ekonominio augimo, darbo vietų kūrimo ir tvaraus vystymo strategijos nustatymą, jūrų erdvės planavimo iniciatyvų vykdymą, pasiūlymus dėl jūrų ir jūrinių mokslinių tyrimų valdymo siekiant, kad spre ndimai būtų labiau grindžiami mokslinėmis žiniomis, tolesnę integruoto jūrų stebėjimo įgyvendinimo pažangą. Taryba visų pirma ragino toliau kurti regioninių jūrų baseinų valdymo strateginius metodus ir naudotis naujausios Komisijos veiklos Šiaurės, Baltijos ir Viduržemio jūrose rezultatais juos pritaikant kituose regionuose.

Taryba, pritardama Komisijos komunikatui dėl integruotos jūrų politikos tarptautinio lygmens plėtojimo, pripažino dialogo integruotos jūros politikos ir kitais jūrų klausimais tarptautinėse kompetentingose organizacijose svarbą, taip pat ir Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos ratifikavimo ir įgyvendinimo svarbą.

Atskirai pateiktose išvadose Taryba patvirtino komunikate „Jūrų priežiūros integravimas“ ( MEMO/09/454 ), kuriame nustatyti bendros dalijimosi informacija aplinkos pagrindai, nurodytą Komisijos metodą.

Taryba paprašė Komisijos kartu dirbti su valstybėmis narėmis ir susijusiomis ES įstaigomis siekiant susieti atitinkamus civilinius ir karinius jūrų stebėjimo aspektus ir sukurti integruotą stebėjimo metodą. Todėl ji paprašė Komisijos iki 2010 m. pabaigos sudaryti veiksmų planą, kuriame būtų išvardyti visi būtini integruoto metodo sukūrimo veiksmai. Veiksmų planas būtų patikslintas 2011 m., siekiant atsižvelgti į susijusių projektų rezultatus ir patirtį, įgytą įgyvendinant Europos saugumo ir gynybos politiką.

Taryba taip pat paragino Europos Parlamentą, Komisiją, valstybes nares ir ateityje Tarybai pirmininkausiančias valstybes nares įtraukti jūrų stebėjimo integravimą į prioritetų sąrašą ir ištirti sektorių ir valstybių bendradarbiavimo ir abipusės paramos galimybes ir sąveiką, įskaitant atitinkamus Europos saugumo ir gynybos politikos aspektus.

Išsamesnė informacija:


Side Bar