Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1726

Bryssel, 17. marraskuuta 2009

Neuvo sto antaa lisävauhtia yhdennetylle meripolitiikalle

Komissio kiittelee yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston 16. ja 17. marraskuuta antamia päätelmiä, joissa annetaan tunnustusta yhdennetyssä meripolitiikassa viimeisten kahden vuoden aikana saavutetulle edistykselle. Niissä myös vahvistetaan meriasioissa sovellettava yhdennetty lähestymistapa. Neuvosto viittasi päätelmissään sekä komission lokakuussa esittämään yhdennetyn meripolitiikan edistymistä koskevaan kertomukseen että sen hiljattain antamaan merivalvonnan yhdentämistä koskevaan tiedonantoon.

Komissaari Joe Borg totesi asiassa seuraavaa: "Neuvoston jatkuva tuki meriasioiden yhdennetylle lähestymistavalle on juuri se mitä tarvitaan yhdennetyn meripolitiikan ensimmäisen vaiheen saattamiseksi päätökseen. Nyt voimme viedä tämän pitkälle tähtäävän politiikan aivan uudelle tasolle. A iomme neuvoston kehotusten mukaisesti toteuttaa yhdistettyä meripolitiikkaa aiempaa laajemmassa mittakaavassa, jotta voimme vastata Euroopan merten ja rannikoiden keskipitkän ja pitkän aikavälin haasteisiin sekä keskittää toimia erityisesti talouskasvun, laadukkaiden työpaikkojen, ympäristönsuojelun, turvallisuuden sekä kansalaisten hyvinvoinnin aloilla."

Merivalvonnasta komissaari Joe Borg lisäsi seuraavaa: "Neuvoston komission tiedonannolle ja lähestymistavalle antama voimakas tuki osoitti selkeästi, että merivalvonnan yhdentäminen kehittyy oikeaan suuntaan ja että se todellakin ansaitsee paikkansa yhdennetyssä meripolitiikassa. Kaikki asiaan liittyvät osapuolet ovat selvästikin vakuuttuneita siitä, että yhdennetty merivalvonta tuottaa tuloksia kaikilla aloilla parantamalla olemassa olevien resurssien käyttöä ja tehokkuutta samoin kuin kustannustehokkuutta."

Yleisten asioiden ja ulkosuhteiden n euvosto kehottaa komissiota jatkamaan pyrkimyksiään yhdennetyn meripolitiikan toteuttamiseksi. Se korostaa tarvetta lisätä merialojen taloudellista potentiaalia, parantaa valtioiden merellä toteuttamien toimien tehokkuutta ja saada aikaan synergiavaikutuksia pyrittäessä vahvistamaan talouskasvua, ympäristön tasapainoa ja merellä tapahtuvan toiminnan sosiaalista ulottuvuutta.

Tämän lisäksi n euvosto yksilöi yhdennetyn meripolitiikan tulevia toimintamuotoja, joita ovat muun muassa talouskasvua, työllisyyttä ja kestävyyttä koskevan strategian laatiminen, merten aluesuunnittelua koskevien aloitteiden jatkaminen, merentutkimuksen hallinnointia koskevien ehdotusten tekeminen, jotta päätöksenteossa voitaisiin paremmin käyttää tieteellistä tietoa, sekä edistyminen yhdennetyn merivalvonnan saavuttamisessa. Neuvosto kehotti erityisesti jatkamaan merialueita koskevien strategisten lähestymistapojen kehittämistä komission Pohjoisen jäämeren, Itämeren ja Välimeren suhteen tekemän viimeaikaisen työn pohjalta laajentamalla sitä muille alueille.

Suhtautuessaan myönteisesti yhdennetyn meripolitiikan kansainvälisen ulottuvuuden kehittämistä koskevaan komission tiedonantoon neuvosto tunnustaa myös yhdennetystä meripolitiikasta ja muista meriin liittyvistä kysymyksistä, kuten Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen ratifioinnista ja täytäntöönpanosta käydyn kansainvälisen vuoropuhelun merkityksen.

Neuvosto vahvisti erillisissä päätelmissä lähestymistavan, jonka komissio esitti merivalvonnan yhdentämistä koskevassa tiedonannossaan ( MEMO/09/454 ). Tiedonannossa luodaan perusta EU:n merialan yhteiselle tietojenvaihtoympäristölle.

Neuvosto kehottaa komissiota tekemään tiivist ä yhteistyötä jäsenvaltioiden sekä EU:n elinten kanssa merivalvonnan siviili- ja sotilasnäkökohtien huomioon ottamiseksi valvontatoimien yhdentämisessä. Tätä varten se pyysi komissiota laatimaan vuoden 2010 loppuun mennessä toimintasuunnitelman, jossa määritellään yhdennetyn lähestymistavan saavuttamiseksi tarvittavat toimet. Toimintasuunnitelmaa on tarkoitus tarkistetaan vuonna 2011 asiaa koskevissa hankkeissa ja Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (ETPP) operaatioissa saatujen tulosten ja kokemuksen perusteella.

Lisäksi neuvosto kehottaa Euroopan parlamenttia, komissiota, jäsenvaltioita sekä neuvoston tulevia puheenjohtajavaltioita huolehtimaan siitä, että merivalvonnan yhdentäminen säilyy erityisen huomioon kohteena ja että toimialojen välisestä rajatylittävästä yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta, tarvittaessa ETPP-toimet mukaan luettuina, saatavia mahdollisuuksia ja synergiavaikutuksia hyödynnetään.

Lisätietoja:


Side Bar