Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1726

Brüssel, 17. november 2009

Nõukogu on valmis toetama integreeritud merenduspoliitika kiiremat arendamist

Komisjon avaldab oma rahulolu seoses üldasjade ja välissuhete nõukogu (edaspidi: nõukogu) 16. ja 17. novembri järeldustega, milles nõukogu tunnustas integreeritud merenduspoliitika valdkonnas kahel viimasel aastal saavutatud edu ning kiitis heaks integreeritud lähenemisviis merendusasjadele. Nõukogu osutas oma järeldustes nii eelmisel kuul komisjoni esitatud eduaruandele integreeritud merenduspoliitika kohta kui ka hiljuti avaldatud teatisele mereseire integreerimise valdkonnas.

Volinik Borg ütles: „Nõukogu jätkuv toetus integreeritud lähenemisviisile merendusasjades on just see, mida on vaja integreeritud merenduspoliitika esimese etapi lõpuleviimiseks. Nüüd võime alustada selle ambitsioonika poliitika uut etappi. Võttes arvesse nõukogu soovi, kavatseme me integreeritud merenduspoliitikat veelgi laiendada, et käsitleda Euroopa merede ja rannikualadega seotud probleeme keskpikas ja pikas perspektiivis, ning keskenduda majanduskasvu, kvaliteetsete töökohtade, keskkonnakaitse, ohutuse ja turvalisuse ning inimeste heaoluga seotud küsimustele.”

Seoses mereseirega lisas volinik: „Nõukogu avaldas rahulolu seoses komisjoni teatisega ning kiitis heaks meie lähenemisviisi, millega ta kinnitas veelkord, et mereseire integreerimisel oleme õigel teel ning et see on õigustatult meie integreeritud merenduspoliitika keskmes. Kõik asjaomased pooled on kindlalt veendunud, et integreeritud mereseire on kasulik kõigile, kuna olemasolevaid ressursse on seeläbi võimalik paremini ja tõhusamalt kasutada ning sellega omakorda suurendatakse kulutõhusust.”

Nõukogu kutsus komisjoni üles veelgi kiirendama integreeritud merenduspoliitika arendamist. Ta osutas, et on vaja suurendada merendusega seotud valdkondade majanduslikku potentsiaali, tõhustada valitsuste meetmeid ning luua sünergiat merendusalase tegevusega seotud majanduskasvu, keskkonna stabiilsuse ja tugeva sotsiaalse mõõtme saavutamiseks.

Lisaks tõi nõukogu tõi välja ka mitmed integreeritud merenduspoliitika edasised suunad. Need on seotud majanduskasvu, tööhõive ja jätkusuutlikkuse tagamist käsitleva strateegia määratlemise, mereala ruumilist planeerimist käsitlevate algatuste jätkamise ning mere- ja merendusuuringute juhtimist käsitlevate ettepanekutega, mis on vajalikud teaduse osakaalu suurendamiseks otsuste tegemisel. Samuti nähakse ette täiendavad jõupingutused mereseire integreerimiseks. Eelkõige kutsus nõukogu üles arendama edasi piirkondlikke merealasid käsitlevaid strateegilisi lähenemisviise. Sellega jätkataks komisjoni viimasel ajal tehtud tööd seoses Põhja-Jäämere, Läänemere ja Vahemerega ning laiendataks seda muudele piirkondadele.

Nõukogu avaldas rahulolu seoses integreeritud merenduspoliitika rahvusvahelise mõõtme laiendamist käsitleva komisjoni teatisega, millega ta kinnitas asjatundjate rahvusvahelise dialoogi pidamise tähtsust integreeritud merenduspoliitika ning muude merendusküsimuste, sealhulgas ÜRO mereõiguse konventsiooni ratifitseerimise ja rakendamise alal.

Nõukogu kiitis eraldi järeldustes heaks komisjoni teatises „Merenduse järelevalve integreerimine Euroopa Liidus” ( MEMO/09/454 ) esitatud lähenemisviisi. Kõnealuse teatisega pannakse alus ühisele teabejagamiskeskkonnale.

Nõukogu soovitas komisjonil teha tihedat koostööd liikmesriikide ja asjaomaste ELi asutustega, et ühendada seiretegevuse integreerimiseks vajalikud mereseirega seotud tsiviil- ja sõjalised aspektid. Selleks palus ta komisjonil koostada 2010. aasta lõpuks tegevuskava, milles loetletakse integreeritud lähenemisviisi kehtestamiseks vajalikud sammud. Tegevuskava ajakohastataks 2011. aastal, et kajastada asjaomaste projektide tulemusi ja Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika operatsioonide käigus saadud kogemusi.

Samuti kutsus nõukogu Euroopa Parlamenti, komisjoni, liikmesriike ja nõukogu tulevasi eesistujariike üles hoidma mereseire integreerimisega seotud küsimusi jätkuvalt päevakorras ning uurima, milliseid võimalusi ja sünergiat pakub valdkondadevaheline ja piiriülene koostöö ja vastastikune toetus, sealhulgas Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika alal.

Lisateave:


Side Bar