Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/ 1726

Βρυξέλλες , 17 Νοεμβρίου 2009

Το Συμβούλιο είναι έτοιμο να δεχθεί την επόμενη φάση της ενιαίας θαλάσσιας πολιτικής

Η Επιτροπή επικροτεί τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων (ΣΓΥΕΣ) της 16 ης και της 17 ης Νοεμβρίου 2009, όπου αναγνωρίζεται η πρόοδος που επιτεύχθηκε στον τομέα της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής κατά την παρελθούσα διετία και υιοθετείται η ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τα θαλάσσια θέματα. Στα συμπεράσματά του το Συμβούλιο αναφέρθηκε αφενός στην έκθεση πεπραγμένων του περασμένου μήνα για την ενιαία θαλάσσια πολιτική (ΟΘΠ) που υποβλήθηκε από την Επιτροπή και αφετέρου στην πρόσφατη ανακοίνωση για την ενοποίηση της θαλάσσιας επιτήρησης.

Ο Επίτροπος κ. Borg δήλωσε: "Η συνεχής υποστήριξη του Συμβουλίου στην ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τα θαλάσσια θέματα αποτελεί τον κατάλληλο τρόπο για την περάτωση της πρώτης φάσης της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής. Ήδη είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε την προώθηση αυτής της φιλόδοξης πολιτικής σε νέο επίπεδο. Αποκρινόμενοι στα αιτήματα του Συμβουλίου, θα διευρύνουμε τώρα περαιτέρω την ΟΘΠ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προκλήσεις για τις θάλασσες και τις ακτές της Ευρώπης και να στρέψουμε την προσοχή μας στην οικονομική μεγέθυνση, τη δημιουργία υψηλής ποιότητας απασχόλησης, την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια και προστασία καθώς και την ευημερία των πολιτών."

Σχετικά με τη θαλάσσια επιτήρηση ο Επίτροπος πρόσθεσε : "Η αποδοχή της ανακοίνωσης της Επιτροπής από το Συμβούλιο και η έγκριση της προσέγγισής μας αποτελεί περαιτέρω επιβεβαίωση ότι η ενοποίηση της θαλάσσιας επιτήρησης βρίσκεται σε σωστό δρόμο και αξίζει απόλυτα τη θέση της στο επίκεντρο της ολοκληρωμένης πολιτικής μας για τη θάλασσα. Είναι σαφές ότι όλα τα ενδιαφερόμενα συμφωνούν ότι η ενιαία θαλάσσια επιτήρηση θα είναι προς όφελος όλων, μέσω της καλύτερης και αποτελεσματικής χρήσης των υφιστάμενων πόρων, που θα συμβάλει και στη μείωση του κόστους."

Το ΣΓΥΕΣ κάλεσε την Επιτροπή να προωθήσει την ενιαία θαλάσσια πολιτική με την ίδια δυναμική. Υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης του οικονομικού δυναμικού των τομέων της θάλασσας, βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των κυβερνητικών δράσεων στη θάλασσα και ανάπτυξης συνεργιών στην επιδίωξη οικονομικής μεγέθυνσης, περιβαλλοντικής σταθερότητας και υγιούς κοινωνικής διάστασης για τις θαλάσσιες δραστηριότητες.

Επίσης το Συμβούλιο επισήμανε ορισμένες κατευθύνσεις για το μέλλον της ΟΘΠ. Σε αυτές περιλαμβάνονται ο καθορισμός στρατηγικής για τη ν ανάπτυξη, τη δημιουργία απασχόλησης και την αειφορία, η συνέχιση πρωτοβουλιών θαλάσσιας χωροταξίας, η διατύπωση προτάσεων για τη διακυβέρνηση στη θαλάσσια και τη ναυτική έρευνα, και η ενίσχυση του ρόλου της επιστημονικής γνώσης στη λήψη αποφάσεων, καθώς και η επίτευξη περαιτέρω προόδου προς την ενιαία θαλάσσια επιτήρηση. Ειδικότερα, το Συμβούλιο ζήτησε την περεταίρω ανάπτυξη της των στρατηγικών προσεγγίσεων στις περιφερειακές θαλάσσιες λεκάνες, με βάση την πρόσφατη εργασία της Επιτροπής σχετικά με την Ανταρκτική, την Βαλτική και την Μεσόγειο Θάλασσα, και την επέκτασή της και προς άλλες περιοχές.

Το Συμβούλιο, επιδοκιμάζοντας την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη της διεθνούς διάστασης της ενιαίας θαλάσσιας πολιτικής, αναγνώρισε και τη σημασία του διαλόγου σχετικά με την ενιαία θαλάσσια πολιτική καθώς και σχετικά με άλλα θαλάσσια θέματα, όπως είναι η κύρωση και η εφαρμογή της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας , στα αρμόδια διεθνή όργανα

Με μια χωριστή ανακοίνωση συμπερασμάτων το Συμβούλιο ενέκρινε την προσέγγιση που ακολουθεί η Επιτροπή στην ανακοίνωση με τίτλο "Προς την ενοποίηση της θαλάσσιας επιτήρησης" ( MEMO/09/454 ), και η οποία θέτει τις βάσεις κοινού για την ανταλλαγή πληροφοριών.

Το Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη και με τα αρμόδια όργανα της ΕΕ, ώστε να συνδυαστούν οι κατάλληλες πολιτικές και στρατιωτικές παράμετροι της θαλάσσιας επιτήρησης, για ολοκληρωμένη προσέγγιση των δραστηριοτήτων επιτήρησης. Προς το σκοπό αυτό κάλεσε την Επιτροπή να καταρτίσει μέχρι το τέλος του 2010 χάρτη πορείας όπου να αναφέρονται τα αναγκαία μέτρα προς αυτήν την ολοκληρωμένη προσέγγιση. Στη συνέχεια, το έτος 2011, ο εν λόγω χάρτης πορείας θα επικαιροποιηθεί ώστε να αντικατοπτρίζει τα αποτελέσματα των συναφών έργων και τα διδάγματα που θα έχουν αντληθεί από την άσκηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ασφάλεια και την άμυνα (ΕΠΑΑ).

Επίσης, το Συμβούλιο κάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, και τις μελλοντικές προεδρίες του Συμβουλίου να διατηρήσουν στις προτεραιότητές τους αν θέμα αιχμής την ολοκλήρωση της θαλάσσιας επιτήρησης και να αναζητήσουν τις δυνητικές ευκαιρίες και συνεργίες που προκύπτουν από τη συνεργασία και την αμοιβαία στήριξη σε διατομεακή και διασυνοριακή βάση, περιλαμβανόμενων ενδεχομένων παραμέτρων σχετικών με την ΕΠΑΑ.

Πληροφορίες :

Έκθεση πεπραγμένων για την ενιαία πολιτική για τη θάλασσα:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/subpage_mpa_en.html

Ενοποιημένη θαλάσσια επιτήρηση :

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/surveillance_en.html


Side Bar