Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1726

Bruxelles, den 17. november 2009

Rådet villigt til at sætte ekstra skub i den integrerede havpolitik

Kommissionen ser med tilfredshed på konklusionerne fra Rådets (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) møde den 16./17. november, hvor det anerkender de fremskridt, der er sket inden for den integrerede havpolitik igennem de seneste to år, og giver sin opbakning til den integrerede tilgang til maritime anliggender. I konklusionerne henviser Rådet både til sidste måneds statusrapport fra Kommissionen om den integrerede havpolitik og den nylige meddelelse om integrering af havovervågningen.

Kommissær Joe Borg udtalte: "Rådets fortsatte støtte til en integreret tilgang til maritime anliggender er en passende måde at afslutte første fase af den integrerede havpolitik på. Nu kan vi give os i kast med at sætte ekstra skub i denne ambitiøse politik. Som reaktion på Rådets anmodninger vil vi nu åbne den integrerede havpolitik yderligere op og kaste os over de mellem- og langsigtede udfordringer for Europas have og kyster med fokus på økonomisk vækst, kvalitetsjob, miljøbeskyttelse, sikkerhed og borgernes velfærd."

Hvad havovervågningen angår, tilføjede kommissæren: "Ved at hilse Kommissionens meddelelse velkommen og give sin opbakning til vores tilgang har Rådet desuden bekræftet, at integreringen af havovervågningen er på rette spor og fuldt ud fortjener den centrale rolle, som den spiller i vores integrerede havpolitik. Det står klart, at alle implicerede parter deler den overbevisning, at en integreret havovervågning vil være til gavn for alle gennem en bedre udnyttelse og effektivisering af de eksisterende ressourcer, hvilket også vil resultere i omkostningseffektivitetsfordele."

Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) opfordrede Kommissionen til at fastholde fremdriften i den integrerede havpolitik. Det pegede på behovet for at øge det økonomiske potentiel i forskellige maritime sektorer, effektivisere de statslige initiativer på havet og opnå synergier gennem fortsat økonomisk vækst, miljøstabilitet og en solid social dimension i de maritime aktiviteter.

Endvidere pegede Rådet på en række fremtidige udviklingsmuligheder for den integrerede havpolitik. Disse omfattede udformning af en strategi for vækst, jobskabelse og bæredygtighed, videreførelse af initiativerne inden for maritim fysisk planlægning, fremlæggelse af forslag vedrørende styringen af havforskningen med det formål at øge den videnskabelige videns rolle i beslutningstagningen og sikring af yderligere fremskridt hen imod en integreret havovervågning. Navnlig slog Rådet til lyd for at videreudbygge de strategiske tilgange til de regionale havområder med udgangspunkt i Kommissionens seneste arbejde vedrørende Arktis, Østersøen og Middelhavet og udvide det til at omfatte andre havområder.

Ved at hilse Kommissionens meddelelse om udbygning af den internationale dimension af den integrerede havpolitik velkommen anerkendte Rådet også vigtigheden af dialogen på internationalt plan om en integreret havpolitik og andre maritime anliggender i de kompetente fora, herunder om ratifikation og gennemførelse af De Forenede Nationers havretskonvention.

I et særskilt sæt af konklusioner tilsluttede Rådet sig Kommissionens tilgang i meddelelsen "Integrering af havovervågningen" ( MEMO/09/454 ), som lægger fundamentet til en fælles ramme for informationsudveksling.

Rådet bad Kommissionen om at arbejde tæt sammen med medlemsstaterne og de relevante EU-organer med henblik på at inddrage de rette civile og militære aspekter af havovervågningen med det formål at indføre en integreret tilgang til overvågningsaktiviteterne. Med henblik herpå opfordrede det Kommissionen til at udarbejde en køreplan senest ved udgangen af 2010, der skitserer de nødvendige skridt hen imod denne integrerede tilgang. Køreplanen vil derefter blive ajourført i 2011 for at inkorporere resultaterne af de relevante projekter og de erfaringer, der er indhøstet fra operationerne under den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik (ESFP).

Rådet opfordrede desuden Europa-Parlamentet, Kommissionen, medlemsstaterne og fremtidige rådsformandskaber til fortsat at tildele integreringen af havovervågningen stor opmærksomhed og til at undersøge, hvilke potentielle muligheder og synergier der kan opnås gennem samarbejde og gensidig støtte på tværs af de berørte sektorer og landegrænserne, herunder ved inddragelse af relevante aspekter af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik.

Flere oplysninger:


Side Bar