Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1726

V Bruselu dne 17. listopadu 2009

Rada je připravena na rychlejší postup v rámci integrované námořní politiky

Evropská komise vítá závěry zasedání Rady ve složení pro obecné záležitosti a vnější vztahy ze dne 16. a 17. listopadu, v nichž Rada potvrzuje dosažené výsledky integrované námořní politiky za poslední dva roky a schvaluje integrovaný přístup v oblasti námořních záležitostí. Rada se ve svých závěrech odvolává na zprávu o pokroku v oblasti integrované námořní politiky, kterou minulý měsíc předložila Komise, a na poslední sdělení o integraci námořního dohledu.

Komisař Borg uvedl: „Trvalá podpora, kterou Rada vyjádřila integrovanému přístupu v oblasti námořních záležitostí, je vhodnou formou završení první fáze integrované námořní politiky. Nyní můžeme tuto ambiciózní politiku posunout o úroveň výš. Na požadavky Rady odpovíme dalším rozšířením integrované námořní politiky, abychom mohli řešit střednědobé a dlouhodobé otázky související s evropskými moři a pobřežími a abychom se mohli zaměřit na hospodářský růst, kvalitní pracovní příležitosti, ochranu životního prostředí, bezpečnost a blahobyt občanů.“

K otázce námořního dohledu komisař dodal: „To, že Rada uvítala sdělení Komise a schválila náš přístup, jen znovu potvrdilo, že integrace námořního dohledu jde správnou cestou a že si bezpochyby zaslouží být jádrem naší integrované námořní politiky. Všichni zúčastnění partneři jednoznačně sdílejí přesvědčení, že integrovaný námořní dohled všem přinese užitek díky lepšímu a účinnějšímu využívání stávajících zdrojů, což povede i k nákladové efektivnosti.”

Rada v uvedeném složení Komisi vyzvala, aby v úsilí na podporu integrované námořní politiky nepolevila. Poukázala na nutnost zlepšit hospodářský potenciál námořních odvětví, zvýšit účinnost státních opatření na moři a vytvořit synergie při usilování o hospodářský růst, vyvážený stav životního prostředí a pevnou sociální dimenzi námořních činností.

Rada navíc vymezila několik budoucích cest integrované námořní politiky. Patří mezi ně definování strategie pro růst, zaměstnanost a udržitelnost, prosazování iniciativ pro územní plánování námořních prostor, předkládání návrhů pro správu mořského a námořního výzkumu k posílení role vědeckých poznatků v rozhodovacích procesech a dosažení dalšího pokroku směrem k integrovanému námořnímu dohledu. Rada zejména vyzvala k dalšímu rozvoji strategických přístupů k regionálním mořským oblastem v návaznosti na poslední aktivity Komise v oblasti Arktického, Baltského a Středozemního moře a jejich rozšíření i na další regiony.

Rada uvítala sdělení Komise o rozvoji mezinárodní dimenze integrované námořní politiky, čímž současně uznala význam dialogu, který se odehrává na odpovídajících mezinárodních fórech věnovaných integrované námořní politice a dalším otázkám v námořní oblasti, včetně ratifikace a provádění Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu.

V samostatném souboru závěrů Rada schválila přístup Komise ve sdělení nazvaném „Cesta k integraci námořního dohledu“ ( MEMO/09/454 ), které položilo základy společného prostředí pro sdílení informací.

Rada vyzvala Komisi k úzké spolupráci s členskými státy a příslušnými institucemi EU, aby se patřičně zohlednily civilní a vojenské stránky námořního dohledu a aby se k činnostem dohledu začalo přistupovat integrovaně. Za tímto účelem by Komise měla do konce roku 2010 vypracovat plán nezbytných kroků k vytvoření integrovaného přístupu. Tento plán by byl poté v roce 2011 aktualizován tak, aby odrážel výsledky příslušných projektů a poznatky z operací evropské bezpečnostní a obranné politiky.

Rada dále vyzvala Evropský parlament, Komisi, členské státy a budoucí předsednictví Rady, aby námořní dohled držely v popředí svého zájmu a hledaly možné příležitosti a synergie, které by mohla přinést spolupráce a vzájemná podpora na meziodvětvové a mezinárodní úrovni, včetně dimenze společné bezpečnostní a obranné politiky v případech, kdy je to vhodné.

Další informace:


Side Bar