Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1726

Брюксел, 17 ноември 2009 година

Съветът приветства бъдещо задълбочаване на интегрираната морска политика

Комисията приветства заключенията на Съвета по общи въпроси и външни отношения от 16 и 17 ноември, в които се отбелязва постигнатият за последните две години напредък в интегрираната морска политика (ИМП) и се изразява одобрение за интегрирания подход по отношение на морското дело. В своите заключения Съветът се позовава на доклада за напредъка на интегрираната морска политика, представен от Комисията миналия месец, и на неотдавнашното съобщение относно интегрирането на морското наблюдение.

Комисар Борг заяви: „Непрекъснатата подкрепа на Съвета за интегриран подход по отношение на морското дело представлява подходящ начин за приключване на първата фаза от интегрираната морска политика. Сега вече можем да се заемем с доразвиването на тази амбициозна политика. В отговор на исканията на Съвета ще започнем да отваряме ИМП все повече с цел да се справим със средносрочните и дългосрочните предизвикателства за моретата и крайбрежията в Европа и да се съсредоточим върху икономическия растеж, висококачествените работни места, екологичната защита, безопасността и сигурността и благополучието на гражданите.“

Във връзка с морското наблюдение комисарят добави: „Като приветства съобщението на Комисията и изразява одобрението си по отношение на възприетия от нас подход, Съветът още веднъж потвърждава, че интеграцията на морското наблюдение се движи в правилната посока и заслужава напълно своето място в центъра на нашата интегрирана морска политика. Очевидно е, че всички засегнати страни споделят убеждението, че интегрираното морско наблюдение ще донесе ползи за всички чрез по-добро използване и по-голяма ефективност на наличните ресурси, което ще доведе до ефективност по отношение на разходите.“

Съветът по общи въпроси и външни отношения прикани Комисията да запази темповете на развитие на интегрираната морска политика. Той подчерта необходимостта от засилване на икономическия потенциал на морските сектори, подобряването на ефективността на действията на правителствата в морето и генериране на полезни взаимодействия в стремежа към икономически растеж, екологична стабилност и солидно социално измерение на морските дейности.

Освен това Съветът посочи някои бъдещи възможности за ИМП. Те включват определянето на стратегия за растеж, работни места и устойчиво развитие, провеждането на инициативи за морско пространствено планиране, изготвяне на проекти за управлението на мореплавателските и морските изследвания с цел засилване ролята на научните познания при вземането на решения и по-нататъшен напредък в изграждането на интегрирано морско наблюдение. По-специално Съветът призова за по-нататъшно развитие на стратегическите подходи към регионалните морски басейни, като по този начин се използва опитът от неотдавнашната работа в Северния ледовит океан, Балтийско и Средиземно море, и тя бъде разширена така, че да включи и други райони.

Като приветства съобщението на Комисията относно развитието на международното измерение на интегрираната морска политика, Съветът също признава значението на диалога на международно равнище по въпросите на интегрираната морска политика и другите морски въпроси в рамките на съответните форуми, в това число диалога относно ратифицирането и прилагането на Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право.

В отделни заключения Съветът даде одобрението си за подхода на Комисията в нейното съобщение, озаглавено „Към интегриране на морското наблюдение“ ( MEMO/09/454 ), в което се поставят основите на обща среда за обмен на информация.

Съветът прикани Комисията да работи в тясно сътрудничество с държавите-членки и компетентните органи на ЕС, за да може да обобщи съответните цивилни и военни аспекти на морското наблюдение с цел установяването на интегриран подход по отношение на дейностите по наблюдение. За тази цел той прикани Комисията до края на 2010 г. да състави пътна карта, в която да изложи необходимите стъпки към този интегриран подход. Впоследствие пътната карта ще бъде актуализирана през 2011 г. с резултатите от съответните проекти и натрупания опит от операциите, свързани с европейската политика на сигурност и отбрана (ЕПСО).

Освен това Съветът прикани Европейския парламент, Комисията, държавите-членки и бъдещите председателства на Съвета да запазят като приоритет интеграцията на морското наблюдение и да проучат потенциалните възможности и полезни взаимодействия, свързани със сътрудничеството и взаимната подкрепа на междусекторна и трансгранична основа, в това число аспекти на ЕПСО, където това е уместно.

Допълнителна информация:


Side Bar