Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP /09/1725

Brüssel, 17. november 2009

Tarbijakaitse: ELi uurimise tulemus – 70% ebaausalt mobiilihelinateenust müüvate veebilehtede juhtumitest lahendatud

27 liikmesriigis, Norras ja Islandil toimunud 18-kuulise ELi tarbijakaitse haarangu tulemusena läksid muutmisele või pandi kinni 70% uuritud veebilehtedest, mis müüsid ebaausaid võtteid kasutades mobiilihelinaid, taustapilte ja teisi mobiiltelefoniteenuseid. 2008. aasta juunis algas esialgne kontroll ning seejärel uurisid riiklikud täitevasutused 301 veebilehte, et avastada ELi tarbijaõiguse tõsiseid rikkumisi. 301st uuritud juhtumist 70% on nüüdseks lahendatud. 52% (159 veebilehte) pidid oma saidi sisu parandama ja 17% (54 veebilehte) pandi kinni. Kolm peamist probleemi olid järgnevad: hind oli ebaselge (näiteks informatsiooni oli puudu või see ei olnud täielik); müüja andmed olid mittetäielikud; reklaam oli eksitav, näiteks reklaamiti „tasuta” mobiilihelinat, kuigi tegelikult pidi tarbija maksma liikmemaksu. Veebruaris ja märtsis määrasid täitevasutused kontrolli käigus üheksale Itaalias seadust rikkuvale suurettevõttele ligi 2 miljoni euro väärtuses trahve.

ELi tarbijakaitse volinik Meglena Kuneva märkis: „Kõnealune üleeuroopaline uurimine oli otsene vastus kaebustele, mille esitasid erinevate ELi liikmesriikide lapsevanemad ja tarbijad. Noored inimesed ei peaks langema pettuse ohvriks, ega olema eksitatud reklaamist, mis meelitab ostma tasuta tunduvaid mobiilihelinaid. Samuti ei peaks lapsevanemad telefoniarvet nähes saama halva üllatuse osaliseks, kuna nende lapsed on kogemata tellinud kaupa, mida nad ei ole soovinud. Tulemused näitavad, et üleeuroopaline õiguskaitsealane koostöö võib olla tarbijate jaoks turu puhastamisel väga tulemusrikas. Just sellistele ühistele täitemeetmetele paneb ELi tarbijapoliitika tulevikus suurt rõhku.

Itaalia konkurentsiameti tarbijakaitse direktoraadi peadirektor dr Paolo Saba märkis: „Itaalia konkurentsiameti jaoks saavutati kõnealuse täitemeetmete algatusega Internetipõhiseid ja piiriüleseid tehinguid teostavate tarbijate huvides märgatavaid tulemusi. Tulemused viitavad olulisele edasiminekule Euroopa tarbijate tõhusamas kaitses ja integreeritumale Euroopa tarbijakaitsepoliitikale.

Turg

Eurooplased omavad üle 495 miljoni mobiiltelefoni. 2007. aastal moodustas ainuüksi mobiilihelinate müük hinnanguliselt 29% kogu mobiiliteenustega seotud turust Euroopas (ligi 10% rohkem kui 2006. aastal). 2007. aastal müüdi Euroopas mobiilihelinaid hinnanguliselt 691 miljoni euro väärtuses.

Mobiilihelina veebilehtede 2008. aasta kontrolli tulemused

  • 301st uuritud juhtumist on 70% nüüdseks lahendatud , (159 veebilehte parandasid oma sisu (52%), 54 pandi kinni (17%); liikmesriikide kohta arvandmete saamiseks vaata MEMO/09/505 ).

  • Üle poolte kõnealustest veebilehtedest oli mõeldud just lastele (54%, 163 veebilehte) ning nendel kasutati multifilmitegelasi, tuntud telesaadete tegelaskujusid või nõuti lastevanemate nõusolekut.

  • Paljudel veebilehtedel avastati korraga mitu rikkumist (vaata MEMO/09/505 ).

Uuritud veebilehtedel avastati kolm peamist probleemi:

  • Ligi 41%-l veebilehtedest oli mingi rikkumine seoses teabega pakkumise hinna kohta (124 veebilehel 301st). Paljudel veebilehtedel oli teave hinna kohta ebatäielik või sellele ei olnud üldse viidatud – tarbija sai hinnast teada alles telefoniarve kaudu. Näiteks liikmemaksu puhul ei olnud sõna „liikmemaks” üldse mainitud või selle kehtivusaeg oli ebaselge.

  • Üle 75%-l kõikidest kontrollitud veebilehtedest puudus osa nõutud kontaktandmeid müüja kohta – puudus kas müüja nimi, asukoht või olid muud andmed puudulikud (225 veebilehel 301-st). Sellega rikutakse Euroopa Liidu õigusakte (e-kaubanduse ja kaugmüügi direktiivi, vt MEMO/09/505 ), mille kohaselt tuleb esitada teenuse osutaja andmed, kaasa arvatud elektronpostiaadress.

  • 35% uuritud veebilehtedest esitasid seda teavet eksitaval moel (301st 105). Teave lepingu kohta oli küll veebilehel olemas, kuid väga väikse kirjaga või raskesti leitav. 28%l eksitavatest veebilehtedest reklaamiti teenuseid justkui need oleksid tasuta; sellega eksitati klienti, kes avastas hiljem, et tasu siiski võeti või et ta oli end sidunud pikaajalise lepinguga.

Itaalia kopsakad trahvid

Itaalias (veebruaris ja mais 2009) määrati haarangu käigus ligi 2 miljoni euro väärtuses trahve üheksale seadust rikkunud ettevõttele. Nendeks olid Telecom Italia, Vodafone, Wind, Dada, Zed, H3G, Zeng, Fox Mobile ja Tutto gratis. Itaalia konkurentsiameti sõnul tuli kõnealustele ettevõtetele trahv määrata, kuna nende veebilehed ei edastanud selget teavet (nt mitu mobiilihelinat teatud hinna eest saab või palju need üldiselt maksavad).

Mis saab edasi?

Riiklikud asutused teevad jätkuvalt tööd, et pooleliolevaid juhtumeid lõpetada. Üleeuroopalise uuringu uut süsteemi jätkatakse ka edaspidi – ajavahemikuks 2009 kuni 2010 on planeeritud veel mitu kontrolli ja ühismeetmete rakendamist.

Vt ka MEMO/09/505

Lisateave:

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/mobile_phone/index_en.htm


Side Bar