Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/1719

Briuselis, 2009  m. lapkričio 16 d.

Valstybės pagalba. Komisija pritarė, kad iš dalies būtų pakeista Lietuvos antikrizinė riboto dydžio pagalbos teikimo priemonė

Remdamasi EB sutarties valstybės pagalbos taisyklėmis Europos Komisija pritarė, kad iš dalies būtų pakeista Lietuvos schema, pagal kurią leidžiama teikti iki 50 0 000 EUR vertės pagalbą vienai bendrovei. Iš pradžių schemai pritarta 2009 m. birželio 8 d. (žr. IP/09/890 ). Pakeitimu bus praplėsta schemos taikymo sritis, pirmiausia siekiant iki 2010 m. pabaigos remti mažas ne žemės ūkio įmones kaimo regionuose. Ši schema atitinka Komisijos laikinąją valstybės pagalbos priemonių sistemą, kuria valstybėms narėms suteikiama papildoma galimybė lengviau gauti finansavimą per dabartinę finansų ir ekonomikos krizę (žr. IP/08/1993 ): ji bus taikoma ribotą laiką ir tik bendrovėms, kurios 2008 m. liepos 1 d. nepatyrė sunkumų. Todėl schema suderinama su EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies b punktu, pagal kurį leidžiama skirti pagalbą valstybės narės ekonomikos dideliems sutrikimams atitaisyti.

Už konkurenciją atsakinga Komisijos narė Neelie Kroes teigė: „Dabartinė krizė turi įtakos pirmiausia kaimo regionų mažų įmonių galimybėms gauti kapitalo. Lietuvai laikinoji sistema buvo naudinga – ji minėtoms įmonėms suteikė galimybę naudotis riboto dydžio pagalbos schema. Šį dalinį pakeitimą Komisija netruko įvertinti.“

Pirminės schemos tikslas buvo valstybės garantijomis teikti pagalbą kredito įstaigoms už mažų ir vidutinių, taip pat dide lių įmonių paskolas per finansų ir ekonomikos krizę.

Dėl šios krizės sugriežtėjo kredito sąlygos ir padidėjo palūkanų normos, todėl mažos įmonės Lietuvos kaimo regionuose patiria itin didelių ekonominių sunkumų. Pakeitimu siekiama į schemą įtraukti dvi priemones (ne žemės ūkio veiklos įvairinimo priemonę ir paramos verslui kurti ir plėsti priemonę). Abi jos įtrauktos į Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programą.

Padarius pakeitimą Lietuva galės teikti tiesiogines iki 50 0 000 EUR vertės dotacijas pirmiausia mažoms, alternatyvioms, žemės ūkio veiklos nevykdančioms įmonėms kaimo regionuose. Aiškiai nurodyta, kad pirminę žemės ūkio produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba užsiimančios įmonės šia priemone naudotis negali. Ji bus taikoma iki 2010 m. pabaigos.

Sprendimas dėl pakeitimo bus paskelbtas Konkurencijos generalinio direktorato svetainėje Valstybės pagalbos registre ir pažymėtas numeriu N 523/2009. Naujausi svetainėje ir Oficialiajame leidinyje paskelbti valstybės pagalbos sprendimai nurodyti elektroniniame informaciniame biuletenyje „ State Aid Weekly e-News “.


Side Bar