Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1710

13 november 2009

Miljö: Friska ekosystem lönar sig ekonomiskt och är viktiga för klimatet, säger EU:s miljökommissionär

EU:s miljökommissionär Stavros Dimas framhåller i dag hur viktigt det är att värdera de fördelar vi får från naturen för att kunna skydda dem mer effektivt. Naturen tillhandahåller många gratistjänster, exempelvis vattenreglering, översvämningsskydd och koldioxidbindning. De växande påfrestningarna på ekosystem runtom i världen gör att många av dessa tjänster nu är hotade. I vissa fall kan ekosystemtjänster ersättas med tekniska lösningar, men sådana är ofta dyra. Att skydda och återskapa biologisk mångfald är därför ett viktigt steg i övergången till en mer hållbar ekonomi, särskilt för att den biologiska mångfalden har en avgörande betydelse för om vi ska lyckas begränsa klimatförändringen. Stavros Dimas introducerar resultaten i en viktig rapport från TEEB-projektet om det ekonomiska värdet av ekosystem och biologisk mångfald. Detta är en stor oberoende global undersökning som delvis finansierats av EU-kommissionen. Projektledaren Pavan Sukhdev kommer också att presentera en särskild TEEB-rapport riktad till beslutsfattare.

”TEEB-rapportens resultat är tydliga: misslyckandet att skydda naturen är ofta en följd av vår oförmåga att inse dess värde. Vi måste lära oss att värdera naturen för att kunna skydda den mer effektivt”, säger kommissionär Stavros Dimas. ”Alltför ofta anses naturen sakna eller ha liten ekonomisk betydelse, men sanningen är att den försörjer och stöder våra ekonomier och samhällen och att den kan ge ett verksamt skydd mot klimatförändring. Vi kommer inte att kunna begränsa klimatförändringen eller anpassa oss till den om vi inte skyddar värdefulla ekosystem, och vi kommer inte att kunna hejda förlusten av biologisk mångfald om vi låter klimatförändringen nå farliga nivåer.”

”Ekosystemens och den biologiska mångfaldens ekonomiska osynlighet är en viktig orsak till att förlusten sker så oroväckande snabbt, trots det enorma ekonomiska värdet för samhället”, säger TEEB-projektets ledare Pavan Sukhdev. Naturresurser eller naturkapital har lika stor betydelse som människoskapade tillgångar eller fysiskt kapital. Att erkänna och betala för värdet av de förmåner som flödar från naturkapitalet till samhället måste bli en politisk prioritering.”

Naturen – en kostnadseffektiv investering

Rapporten visar att investeringar i skydd av ekosystem kan vara mycket kostnadseffektiva. Naturen är grunden för flera olika ekonomiska sektorer och ger oss ökade möjligheter för långsiktig ekonomisk tillväxt. Naturens förmåga att tillhandahålla livsnödvändiga tjänster som färskvatten och klimatreglering är ofta billigare än tekniska lösningar. Skyddade områden – grunden i vår naturvårdspolitik – är inte bara bra för naturen, utan kan också ge betydande vinster. I Skottland uppskattas samhällsnyttan av att skydda Natura 2000 (EU:s nätverk av skyddade områden) vara tre gånger större än kostnaden.

Naturen erbjuder också de mest kostnadseffektiva sätten att begränsa och anpassa sig till klimatförändringen. Trots de insatser som görs för att begränsa effekterna förutses risken för naturkatastrofer att öka i takt med klimatförändringen. Investeringar i väl fungerande ekosystem kommer att ha stor betydelse för skyddet mot översvämningar och svåra stormar. Sådana satsningar blir ännu intressantare om man räknar in alla olika tjänster som ekosystemen ger.

Resultaten understryker också behovet av en överenskommelse i Köpenhamn om finansiering av åtgärder för att minska koldioxidutsläppen från avskogning och skogsförstörelse i tropiska länder (genom det så kallade Redd-programmet). Avskogning och skogsförstörelse står för omkring 20 % av de globala koldioxidutsläppen – mer än alla typer av transporter sammanlagt. EU vill att Köpenhamnsavtalet ska sätta upp målet att den tropiska avskogningen åtminstone ska halveras från nuvarande nivåer fram till 2020 och att förlusten av världens skogstäcke ska stoppas helt till 2030. I EU-kommissionens förslag om att öka finansieringen till utvecklingsländer för att motverka klimatförändringen ingår bestämmelser om att stoppa avskogningen (se IP/09/1297 ).

Kommande utmaningar

Rapporten lyfter fram två stora utmaningar för beslutsfattarna. Den första är att förstå vilka värden som finns hos ekosystem, biologisk mångfald och naturresurser och integrera dessa i beslutsfattandet inom alla politiska områden och på alla nivåer – lokalt, nationellt och globalt. Den andra är att ge effektiva svar och utforma politiska lösningar på olika ekonomiers och samhällens behov. En central del av den långsiktiga lösningen är att få bättre kunskap om värdena hos biologisk mångfald och ekosystem och om hur dessa kan kvantifieras för att ge underlag för samlade politiska bedömningar.

Bakgrund

TEEB-projektet inleddes av Tyskland och EU-kommissionen som svar på ett förslag från miljöministrarna i G8+5, vid mötet i Potsdam i Tyskland 2007, om att inleda en oberoende global undersökning om de ekonomiska följderna av förlusten av biologisk mångfald. Undersökningen leds av FN:s miljöprogram (Unep) med finansiellt stöd från EU-kommissionen, Tyskland och Storbritannien, samt på senare tid av Norge, Nederländerna och Sverige.

Ett pressmeddelande från Unep och samtliga TEEB-rapporter finns på

www.teebweb.org .

Presskonferensen hålls kl. 14.00 på Hotel Sofitel Brussels Europe, Place Jourdan 1, Bryssel. Ett nyhetsklipp finns på

http://www.tvlink.org/media.php?type=video&chid=11&titleleft=Environment&order_by=date&chid=11&offset=5


Side Bar