Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1710

13. novembra 2009

Životné prostredie: Podľa komisára Dimasa udržiavanie ekosystémov v dobrom stave má z hospodárskeho hľadiska význam a je dôležité pre kontrolu nad zmenou klímy

Komisár pre životné prostredie Stavros Dimas dnes zdôrazní dôležitosť oceňovania úžitku, ktorý nám prináša príroda, pre jej účinnejšiu ochranu. Príroda nám zdarma poskytuje početné služby, napríklad reguláciu vody, ochranu pred povodňami a ukladanie uhlíka. Rastúci tlak na ekosystémy v celom svete znamená, že poskytovanie mnohých uvedených služieb je teraz v ohrození. Aj keď niektoré z týchto služieb možno nahradiť technologickými riešeniami, zvyčajne si to vyžaduje vysoké náklady. Ochrana a obnova biodiverzity je preto dôležitým krokom v prechode na udržateľnejšie hospodárstvo najmä kvôli tomu, že biodiverzita bude takisto zohrávať dôležitú úlohu, ak máme byť úspešní v riešení problémov týkajúcich sa zmeny klímy. Komisár Dimas uvedie zistenia v kľúčovej správe projektu Ekonómia ekosystémov a biodiverzity (Economics of Ecosystems and Biodiversity, TEEB), významnej nezávislej globálnej štúdie, ktorú spolufinancuje Európska komisia. Pavan Sukhdev, ktorý štúdiu vedie, takisto predlží správu o štúdii TEEB tvorcom politiky.

Podľa slov komisára Dimasa, „závery správy o štúdii TEEB sú jasné: Skutočnosť, že nechápeme hodnotu prírody, má často za následok to, že ju nechránime. Musíme sa naučiť prírodu oceňovať, aby sme ju mohli účinnejšie chrániť. Príliš často sa domnievame, že príroda nemá žiaden alebo len veľmi malý hospodársky význam, pravdou však je, že udržuje a podporuje naše hospodárstva a spoločnosti a môže ponúkať účinnú ochranu voči zmene klímy. Neuspejeme pri zmierňovaní zmeny klímy alebo prispôsobovaní sa jej, ak nebudeme chrániť hodnotné ekosystémy a nebudeme schopní zastaviť stratu biodiverzity, ak sa nám nepodarí predísť zmene klímy v hrozivom rozsahu.“

Pavan Sukhdev, vedúci štúdie TEEB, povedal: „Nezáujem o ekosystémy a biodiverzitu z hospodárskeho hľadiska je hlavným dôvodom ich alarmujúceho strácania, a to aj napriek ich nevídanej hospodárskej hodnote pre spoločnosť. Naše zásoby prírodných zdrojov, alebo prírodného kapitálu, sú rovnako dôležité ako zdroje vytvorené človekom alebo fyzický kapitál. Uznanie a ocenenie úžitku, ktorý spoločnosti prináša prírodný kapitál, sa musí stať politickou prioritou.“

Príroda – nákladovo efektívna investícia

Zo správy vyplýva, že investovanie do ochrany ekosystémov môže byť nákladovo efektívne. Príroda podporuje mnohé hospodárske odvetvia a rozširuje naše možnosti dlhodobého hospodárskeho rastu. Schopnosť prírody ponúkať životne dôležité služby, ako je čerstvá voda a regulácia klímy, je často lacnejšia ako potreba investovať do technologických riešení. Chránené územia, ktoré sú základným kameňom našej politiky ochrany, nie sú dobré len pre prírodu; ponúkajú aj významné prínosy. Odhaduje sa, že prínosy ochrany sústavy Natura 2000 (Európskej sústavy chránených území) pre škótsku verejnosť sú trikrát väčšie ako náklady na ne.

Príroda takisto predstavuje nákladovo najefektívnejší s pôsob, ako zmierniť zmenu klímy a prispôsobiť sa jej. Napriek úsiliu o zmiernenie zmeny klímy sa očakáva, že spolu s touto zmenou bude narastať aj nebezpečenstvo prírodných katastrof. Investície do zdravých ekosystémov budú dôležité pre ochranu pred katastrofami, ako sú povodne a búrky. Ak zohľadníme celú škálu služieb, ktorú tieto ekosystémy poskytujú, tieto investície sa zdajú byť ešte výhodnejšie.

Zo zistení ďalej vyplýva naliehavá potreba dosiahnuť v Kodani dohodu o financovaní činností zameraných na zníženie emisií oxidu uhličitého (CO 2 ) z odlesňovania a degradácie v tropických krajinách, a to prostredníctvom schémy REDD (schéma znižovania emisií v dôsledku odlesňovania a zhoršovania kvality lesov). Odlesňovanie a degradácia lesov sú zodpovedné za približne 20 % celosvetových emisií CO 2 – viac ako všetky formy dopravy spolu. EÚ chce, aby Kodanská dohoda stanovila cieľ do roku 2020 znížiť tropické odlesňovanie aspoň na polovicu súčasných hodnôt a úplne zastaviť stratu celosvetového pokrytia lesmi do roku 2030. Návrh Európskej komisie rozšíriť financovanie na rozvojové krajiny s cieľom pomôcť pri boji s klimatickou zmenou zahŕňa ustanovenia týkajúce sa odlesňovania (pozri IP/09/1297 ).

Budúce výzvy

V správe sa zdôrazňujú dve hlavné výzvy pre tvorcov politiky. Prvou je uznať hodnoty našich ekosystémov, biodiverzity a prírodných zdrojov a začleniť ich do rozhodovacieho procesu vo všetkých oblastiach politiky na všetkých úrovniach politických činností – miestnej, vnútroštátnej a celosvetovej. Druhou je účinne reagovať na potreby rozdielnych hospodárstiev a spoločností a prispôsobiť im politické riešenia. Lepšie pochopenie a určovanie hodnôt, ktoré prináša biodiverzita a ekosystém, s cieľom podporiť integrované politické hodnotenia je základnou súčasťou dlhodobého riešenia.

Kontext

Štúdiu TEEB začalo realizovať Nemecko a Európska komisia ako odozvu na návrh nezávislej celosvetovej štúdie o ekonómii straty biodiverzity, ktorý predložili ministri životného prostredia G8+5 na zasadaní v nemeckom Potsdame v roku 2007. Vedie ju Environmentálny program OSN (UNEP) s finančnou podporou Európskej komisie, Nemecka a Spojeného kráľovstva, ku ktorým sa nedávno pridalo Nórsko, Holandsko a Švédsko.

Tlačová správa UNEP a všetky správy TEEB sú k dispozícii na webovej stránke

www.teebweb.org .

Tlačová konferencia sa uskutoční v Bruseli o 14:00 na adrese Hotel Sofitel Brussels Europe, 1 Place Jourdan, Brusel. Videoverzia správy je k dispozícii na webovej stránke:

http://www.tvlink.org/media.php?type=video&chid=11&titleleft=Environment&order_by=date&chid=11&offset=5


Side Bar