Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1710

13 november 2009

Milieu: Ecosystemen gezond houden is economisch zinvol en van cruciaal belang om de klimaatverandering te beheersen, zegt Commissaris Dimas

Milieucommissaris Stavros Dimas onderstreept vandaag hoe belangrijk het is de natuur naar waarde te schatten om de voordelen die zij oplevert beter te vrijwaren. De natuur levert gratis ontelbare "ecosysteemdiensten", zoals waterhuishouding, bescherming tegen overstromingen en opslag van koolstof. Groeiende druk op ecosystemen overal ter wereld heeft ertoe geleid dat veel van deze functies nu in gevaar zijn. Hoewel technologische oplossingen sommige daarvan kunnen overnemen, is dit meestal zeer duur. Het beschermen en herstellen van de biodiversiteit is daarom een essentiële stap in de overgang naar een duurzame economie en vooral in de succesvolle bestrijding van de klimaatverandering. Commissaris Dimas presenteert de bevindingen in een belangrijk rapport van het project "economische aspecten van ecosystemen en biodiversiteit" ( The Economics of Ecosystems and Biodiversity, TEEB), een groots opgezette onafhankelijke wereldwijde studie die door de Europese Commissie wordt medegefinancierd. Pavan Sukhdev, die de studie leidt, zal ook het rapport "TEEB voor beleidsmakers" voorstellen.

Commissaris Dimas zei daarover: "De bevindingen van dit TEEB-rapport zijn duidelijk: de natuur wordt vaak niet beschermd omdat ze niet naar waarde wordt geschat. We moeten de natuur leren waarderen om haar beter te beschermen. Al te vaak wordt nog gedacht dat de natuur weinig of geen economisch belang heeft, maar de waarheid is dat ze onze economieën en samenlevingen onderhoudt en ondersteunt, en dat ze een doeltreffende bescherming biedt tegen de klimaatverandering. Indien we onze waardevolle ecosystemen niet beschermen, dreigt de klimaatverandering onbeheersbaar te worden; anderzijds zullen we, indien we de klimaatverandering laten ontsporen, er niet in slagen de teloorgang van de biodiversiteit een halt toe te roepen."

Pavan Sukhdev, die de TEEB-studie leidt, verklaart: "Ondanks hun onschatbare economische waarde voor de samenleving is de economische onzichtbaarheid van ecosystemen en biodiversiteit een belangrijke oorzaak van hun alarmerende achteruitgang. Onze voorraad natuurlijke rijkdommen (het "natuurlijk kapitaal") is even belangrijk als de door de mens voortgebrachte rijkdommen (het "fysiek kapitaal"). Het erkennen en valoriseren van de voordelen die het natuurlijk kapitaal oplevert voor de samenleving, moet een beleidsprioriteit worden."

De natuur – een rendabele investering

Het rapport toont aan dat investeringen in de bescherming van ecosystemen zeer rendabel kunnen zijn. De natuur ondersteunt een grote verscheidenheid aan economische sectoren en vergroot onze economische groeimogelijkheden op lange termijn. Het benutten van haar vermogen om te voorzien in vitale diensten zoals zoet water en klimaatregeling kost vaak minder dan noodgedwongen investeringen in technologische oplossingen. Beschermde gebieden – de hoeksteen van ons instandhoudingsbeleid – zijn niet alleen goed voor de natuur maar kunnen ook aanzienlijke voordelen opleveren. In Schotland worden de algemene baten van de bescherming van het Natura 2000-netwerk (het Europees netwerk van beschermde gebieden) driemaal hoger ingeschat dan de kosten.

De natuur reikt ons eveneens de meest kosteneffectieve instrumenten aan om de klimaatverandering in te dammen en ons daaraan aan te passen. Ondanks de reductie-inspanningen wordt voorspeld dat de klimaatverandering de kans op natuurrampen zal verhogen. Investeringen in ecosystemen zullen een belangrijke bescherming bieden tegen rampen zoals overstromingen en stormen. Ze zijn zelfs nog interessanter wanneer rekening wordt gehouden met het hele gamma aan geleverde ecosysteemdiensten.

Deze bevindingen onderstrepen verder de noodzaak van een akkoord in Kopenhagen over de financiering van acties om de uitstoot van kooldioxide (CO 2 ), veroorzaakt door de kaalslag en het ecologisch verval van bossen in tropische landen, terug te dringen (via het project dat bekendstaat als REDD). De kap en de aantasting van bossen is verantwoordelijk voor ongeveer 20% van de CO 2 -uitstoot in de wereld – meer dan alle vormen van vervoer samen. De EU wil dat het akkoord van Kopenhagen er op zijn minst naar streeft het huidige niveau van tropische ontbossing tegen 2020 te halveren, en het verlies van bosareaal tegen 2030 volledig tot stilstand te brengen. Het voorstel van de Europese Commissie om meer geld vrij te maken voor ontwikkelingslanden om de klimaatverandering te bestrijden, bevat voorzieningen om de ontbossing te stoppen (zie IP/09/1297 ).

Uitdagingen

Het rapport legt de nadruk op twee grote uitdagingen voor de beleidsmakers. Ten eerste moeten onze ecosystemen, biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen naar waarde worden geschat en moet daarmee rekening worden gehouden in beslissingen op alle beleidsterreinen en ‑niveaus (lokaal, nationaal en mondiaal). Ten tweede moet er krachtdadig worden gereageerd op en moeten er beleidsoplossingen op maat worden ontwikkeld die zijn afgestemd op de behoeften van de verschillende economieën en samenlevingen. Het beter begrijpen en bepalen van de waarde van biodiversiteit en ecosystemen om geïntegreerde beleidsevaluaties te ondersteunen, is een essentieel onderdeel van een langetermijnoplossing.

Achtergrond

TEEB werd opgezet door Duitsland en de Europese Commissie als antwoord op een voorstel voor een onafhankelijke wereldwijde studie naar de economische aspecten van het biodiversiteitsverlies dat de ministers van Milieu van de G8+5 tijdens een vergadering in Potsdam (Duitsland) in 2007 hebben geformuleerd. TEEB wordt geleid door het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) met financiële steun van de Europese Commissie, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Onlangs zijn Noorwegen, Nederland en Zweden daar nog bijkomen.

Een persmededeling van het UNEP en alle TEEB-verslagen zijn beschikbaar op www.teebweb.org .

De persconferentie heeft plaats om 14u in hotel Sofitel Brussels Europa, Jourdanplein 1 te Brussel. Een videoreportage is beschikbaar op:

http://www.tvlink.org/media.php?type=video&chid=11&titleleft=Environment&order_by=date&chid=11&offset=5


Side Bar