Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1710

13. november 2009

Fra miljøområdet: Sunde økosystemer giver økonomisk mening og er afgørende for en begrænsning af klimaforandringerne, mener Stavros Dimas

EU's miljøkommissær Stavros Dimas understreger i dag, hvor vigtigt det er at værdiansætte de goder, naturen giver os, for at opnå en mere effektiv beskyttelse af dem. Naturen leverer os mange ydelser ganske gratis, f.eks. regulering af vandstanden, beskyttelse mod oversvømmelser og lagring af CO 2. Med det stigende pres på økosystemerne verden over er der blevet risiko for, at mange af disse ydelser ikke længere kan leveres. Ganske vist kan de i nogle tilfælde erstattes af tekniske løsninger, men det er normalt forbundet med store omkostninger. Beskyttelse og bevarelse af biodiversiteten er således en afgørende etape i overgangen til en mere bæredygtig økonomi, især fordi biodiversiteten også kommer til at spille en afgørende rolle for, om det skal lykkes for os at bekæmpe klimaforandringerne. Stavros Dimas fremlægger resultaterne af en vigtig rapport fra projektet The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB), der er en stor uafhængig undersøgelse, som Europa-Kommissionen har været med til at finansiere. Undersøgelsens leder Pavan Sukhdev vil desuden præsentere en "TEEB for Policy Makers Report".

Kommissær Stavros Dimas sagde i den anledning: "TEEB-rapportens resultater viser helt tydeligt, at når vi undlader at beskytte naturen, skyldes det ofte, at vi ikke kender dens værdi. Vi må lære at sætte pris på naturen, så den kan få mere effektiv beskyttelse. Alt for ofte anses naturen for næsten eller slet ikke at have nogen økonomisk relevans, men i realiteten er den det grundlag, som vores økonomier og samfund hviler på og lever af, og den kan blive et effektivt værn mod klimaforandringer. Vi vil ikke få held med at imødegå klimaforandringer eller tilpasse os til dem, hvis vi ikke beskytter de værdifulde økosystemer, og vi vil ikke være i stand til at standse tabet af biodiversitet, hvis vi ikke undgår de mest drastiske klimaforandringer."

Lederen af TEEB-undersøgelsen, Pavan Sukhdev, udtalte: "At økosystemerne og biodiversiteten er økonomisk usynlige, er en af hovedårsagerne til, at de svinder så voldsomt ind til trods for, at de har kolossal økonomisk værdi for samfundet. Vores samlede naturværdier, eller naturkapitalen, er lige så vigtige som de menneskeskabte værdier eller den fysiske kapital. Det er nødvendigt, at den nytteværdi, naturkapitalen tilfører samfundet, erkendes og inddrages i alle politikker."

Naturen - en lønsom investering

Rapporten viser, at investeringer i at beskytte økosystemer kan være særdeles lønsomme. Naturen understøtter mange vidt forskellige erhvervssektorer og giver os nye muligheder for økonomisk vækst på lang sigt. Naturens evne til at levere livsvigtige ydelser såsom frisk vand og klimaregulering er ofte billigere end investeringer i de nødvendige tekniske løsninger. Fredede områder, der er hjørnestenen i vores bevarelsespolitik, er ikke kun godt for naturen, men kan tillige skabe betydelige gevinster. I Skotland skønnes det, at offentlighedens gevinst af at beskytte Natura 2000-nettet (det europæiske net af beskyttede områder) er tre gange så høje som omkostningerne.

Naturen er også det mest omkostningseffektive middel, vi har til at imødegå klimaforandringer og tilpasse os dem. Det forudses, at naturrisici vil vokse i takt med klimaforandringerne trods en risikobegrænsende indsats. Investeringer i sunde økosystemer får betydning for beskyttelse mod sådanne begivenheder som oversvømmelser og orkaner. De bliver endnu mere interessante, når alle tænkelige naturtjenester tages i betragtning.

Resultaterne understreger også, at der er brug for enighed i København om finansiering af tiltag til at reducere emissionerne af CO 2 fra skovrydning og skovforringelse i tropiske lande (i form af det såkaldte REDD-program). Skovrydning og skovforringelse tegner sig for omkring 20 % af hele verdens CO 2 -emissioner, dvs. mere end samtlige transportformer tilsammen. EU vil gerne have, at man i København når til enighed om det mål i hvert fald at halvere skovrydningen i troperne i 2020 i forhold til i dag og at få standset tilbagegangen i jordens skovdække helt i 2030. Europa-Kommissionens forslag om at øge den finansielle bistand til udviklingslandenes bekæmpelse af klimaforandringer omfatter også standsning af skovrydningen (se IP/09/1297 ).

Kommende udfordringer

Rapporten fremhæver to store udfordringer for politikerne. Den første er at erkende værdien af vores økosystemer, biodiversitet og naturressourcer og at inddrage dem i beslutningsprocesserne på alle politikområder og på alle niveauer, dvs. både lokalt, nationalt og globalt. Den anden er at komme med en effektiv reaktion og skræddersy politikløsninger til forskellige økonomiers og samfunds behov. Større viden om værdien af biodiversitet og økosystemer og bedre metoder til måling af den, så den kan indgå i en samlet politikvurdering, bliver centrale elementer i en langsigtet løsning.

Baggrund

TEEB-undersøgelsen blev sat i gang af Tyskland og Europa-Kommissionen som reaktion på, at der på G8+5-miljøministrenes møde i Potsdam i Tyskland i 2007 blev fremsat forslag om en uafhængig global undersøgelse af de økonomiske forhold i forbindelse med tabet af biologisk mangfoldighed. Undersøgelsen forestås af FN's miljøprogram (UNEP) og modtager støtte fra Europa-Kommissionen, Tyskland og Det Forenede Kongerige og senest også fra Norge, Nederlandene og Sverige.

På følgende websted er der en UNEP-pressemeddelelse og alle TEEB-rapporter til rådighed: www.teebweb.org .

Pressekonferencen finder sted kl. 14 på Hotel Sofitel Brussels Europe, 1 Place Jourdan, Bruxelles. Et videonyhedsindslag findes på adressen:

http://www.tvlink.org/media.php?type=video&chid=11&titleleft=Environment&order_by=date&chid=11&offset=5


Side Bar