Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1710

13. listopadu 2009

Životní prostředí: Udržování ekosystémů v dobrém stavu je ekonomicky výhodné a má zásadní význam pro omezování změny klimatu, říká komisař Dimas

Komisař EU pro životní prostředí Stavros Dimas dnes zdůrazní, že pro lepší ochranu výhod, které nám přináší příroda, je nutné si těchto výhod vážit. Příroda nám zdarma nabízí mnoho služeb, jako například regulaci vodních zdrojů, ochranu před povodněmi a ukládání uhlíku. Zvyšující se tlak na ekosystémy po celém světě způsobuje, že poskytování mnoha těchto služeb je nyní ohroženo. Přestože některé z nich mohou být nahrazeny s pomocí technologií, náklady na taková řešení bývají většinou vysoké. Ochrana a znovuobnovení biologické rozmanitosti je tedy nejdůležitějším krokem při přechodu na udržitelnější hospodářství, a to zejména proto, že biologická rozmanitost bude hrát rozhodující roli, máme-li být úspěšní v boji proti změně klimatu. Komisař Dimas představí závěry klíčové zprávy vypracované v rámci projektu o ekonomické hodnotě ekosystémů a biologické rozmanitosti (The economics of ecosystems and biodiversity – TEEB), což je hlavní nezávislá celosvětová studie, na jejímž financování se podílela Evropská komise. Vedoucí studie pan Pavan Sukhdev rovněž předloží zprávu TEEB pro zákonodárce.

Komisař Dimas prohlásil: „Závěry této zprávy o ekonomické hodnotě ekosystémů a biologické rozmanitosti hovoří jasně: selhání při ochraně přírody jsou často důsledkem našeho nepochopení jejích hodnot. Abychom mohli přírodu chránit účinnějším způsobem, musíme se naučit si jí vážit. Příliš často se nám zdá, že příroda není z ekonomického hlediska příliš nebo vůbec důležitá; pravda je však taková, že udržuje a podporuje naše hospodářství a naši společnost a může nabídnout i účinnou ochranu proti změně klimatu. Při mírnění změny klimatu nebo přizpůsobování se této změně nebudeme úspěšní, pokud nebudeme cenné ekosystémy chránit. Stejně tak nedokážeme zastavit ubývání biologické rozmanitosti, nezabráníme-li nebezpečným klimatickým změnám.“

Vedoucí studie TEEB pan Pavan Sukhdev uvedl: „Ekonomická neviditelnost ekosystémů a biologické rozmanitosti je hlavním důvodem pro jejich alarmující ubývání, přestože mají pro společnost nesmírnou hospodářskou hodnotu. Naše zásoby přírodních aktiv nebo přírodního kapitálu jsou stejně důležité jako aktiva nebo fyzický kapitál vytvořené člověkem. Uznání a ocenění hodnoty přínosů, které společnost získává z přírodního kapitálu, se musí stát politickou prioritou.“

Příroda – rentabilní investice

Ze zprávy vyplývá, že investice do ochrany ekosystémů může být velice rentabilní. Příroda je základem celé škály hospodářských odvětví a rozšiřuje naše možnosti pro dlouhodobý ekonomický růst. Schopnost přírody poskytovat životně důležité služby, jako je pitná voda a regulace klimatu, je mnohdy levnější, než investice do technologických řešení. Chráněné oblasti, které jsou základními kameny našich politik pro ochranu přírody, nejsou užitečné jen pro přírodu; mohou zároveň přinášet značné výhody. Hodnota veřejných výhod ochrany sítě Natura 2000 (evropská síť chráněných oblastí) ve Skotsku se odhaduje na trojnásobek jejích nákladů.

Příroda rovněž představuje nejrentabilnější způsob mírnění změny klimatu nebo přizpůsobování se této změně. Navzdory úsilí o zmírnění změny klimatu se očekává, že spolu s touto změnou bude narůstat i nebezpečí přírodních pohrom. Investice do zdravých ekosystémů budou důležité pro ochranu před katastrofami, jako jsou povodně a bouře. Vezmeme-li v úvahu celou škálu služeb, kterou tyto ekosystémy poskytují, jeví se takové investice ještě výhodnějšími.

V závěrech se dále zdůrazňuje potřeba dosažení dohody v Kodani týkající se financování akce na snížení emisí oxidu uhličitého (CO 2 ) způsobených odlesňováním a znehodnocováním lesů v tropických zemích (pomocí programu známého pod zkratkou REDD – snižování emisí z odlesňování a znehodnocování lesů). Odlesňování a znehodnocování lesů má na svědomí přibližně 20 % celkových emisí CO 2 , což je více, než kolik vyloučí všechny druhy dopravy dohromady. EU si přeje, aby kodaňská dohoda stanovila cíl, v jehož rámci by se do roku 2020 ve srovnání se současnou úrovní alespoň o polovinu snížila míra odlesňování a do roku 2030 by se zcela zastavil úbytek celosvětového lesního porostu. Návrh Evropské komise na zvýšení finančních prostředků na pomoc při boji proti změně klimatu pro rozvojové země obsahuje i ustanovení pro zastavení odlesňování (viz IP/09/1297 ).

Naléhavé úkoly

Zpráva upozorňuje na dva hlavní úkoly pro zákonodárce. Prvním je porozumět významu našich ekosystémů, biologické rozmanitosti a přírodních zdrojů a začlenit je do rozhodování ve všech politických oblastech na všech úrovních – místní, národní a ce losvětové. Druhým úkolem je účinná reakce a úprava politických řešení na míru potřebám různých ekonomik a společností. Lepší pochopení a změření hodnoty biologické rozmanitosti a ekosystémů za účelem podpoření integrovaných politických posouzení jsou hlavní součástí dlouhodobých řešení.

Souvislosti

Projekt o ekonomické hodnotě ekosystémů a biologické rozmanitosti (The economics of ecosystems and biodiversity – TEEB) byl vypracován Německem a Evropskou komisí jako reakce na návrh ministrů pro životní prostředí, kteří se v rámci skupiny G8+5 sešli v roce 2007 v Potsdamu v Německu. Obsahem tohoto návrhu byla nezávislá celosvětová studie o ekonomické stránce úbytku biologické rozmanitosti. Projekt je organizován v rámci Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) s finanční podporou Evropské komise, Německa a Spojeného království, k nimž se později přidaly Norsko, Nizozemsko a Švédsko.

Tisková zpráva UNEP a všechny zprávy TEEB jsou k dispozici na internetové stránce www.teebweb.org .

Tisková konference se bude konat v Bruselu v Hotelu Sofitel Brussels Europe, 1 Place Jourdan, ve 14:00 hodin. Informační videozáznam je k dispozici na této internetové adrese:

http://www.tvlink.org/media.php?type=video&chid=11&titleleft=Environment&order_by=date&chid=11&offset=5


Side Bar