Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1710

13 ноември 2009 г.

Околна среда: поддържането на доброто състояние на екосистемите има икономически смисъл и е особено важно за контролирането на изменението на климата, заяви комисарят Ставрос Димас

Днес комисарят на ЕС по околната среда Ставрос Димас ще говори за значението на осъзнаването на ползите, които извличаме от природата, за да можем да им осигурим по-ефективна защита. Природата предлага многобройни безплатни услуги, които включват регулиране на водите, предпазване от наводнения и съхраняване на въглерод. Все по-силният натиск, на който са подложени екосистемите по света, означава, че в момента предоставянето на много от тези услуги е изложено на риск. Въпреки че някои от тези услуги могат да бъдат заменени с помощта на технологични решения, обикновено това е свързано със значителни разходи. Ето защо съхраняването и възстановяването на биоразнообразието е основен етап в прехода към по-устойчива икономика, още повече че то ще бъде от жизненоважно значение, ако искаме да постигнем успех в борбата с изменението на климата. Комисарят Димас ще представи резултатите от основен доклад по проекта „Икономиката на екосистемите и биоразнообразието“ (ИЕБ) — независимо глобално проучване, съфинансирано от Европейската комисия. Освен това ръководителят на проучването Pavan Sukhdev ще представи доклад относно „ИЕБ и органите, отговорни за изготвянето на политики“.

Комисар Димас заяви: „Резултатите от доклада по проекта ИЕБ са ясни: неуспешните опити да опазим природата често са в резултат от неумението ни да разберем нейната стойност. За да осигурим по-ефективна защита на природата, трябва да се научим да оценяваме нейните блага. Много често икономическият аспект на природата се подценява, но истината е, че природата е в основата на нашите икономики и общества и тяхното развитие, и може да осигури ефективна защита срещу изменението на климата. Няма да успеем да овладеем изменението на климата, нито да се приспособим към него, ако не съхраняваме ценните екосистеми, и няма да успеем да спрем загубата на биоразнообразие, ако не намерим начин да предотвратим опасните нива на климатични промени.“

Ръководителят на проучването по проекта ИЕБ заяви: „Неосъзнаването на икономическите ползи от екосистемите и биоразнообразието е основна причина за тяхната тревожна загуба, въпреки огромната икономическа стойност, която представляват за обществото. Запасите ни от природни ресурси (природен капитал) са също толкова важни, колкото произведените от хората ресурси (физически капитал). Признаването и отдаването на дължимото на ползите от природния капитал за обществото трябва да се превърне в политически приоритет.“

Природата — икономически ефективна инвестиция

Според доклада инвестициите в защитата на екосистемите могат да бъдат с висока икономическа ефективност. Природата подкрепя много икономически сектори и увеличава нашите възможности за дългосрочен икономически растеж. Способността на природата да предоставя жизненоважни услуги, като например прясна вода и регулиране на климата, често представлява по-евтин вариант от инвестициите в технологични решения. Защитените зони, които са в основата на нашите политики за съхраняване на екосистемите, имат положително въздействие не само за природата; те могат също така да бъдат източник на значителни ползи. В Шотландия обществените ползи от защитата на мрежата Натура 2000 (европейската мрежа от защитени зони) се оценяват на три пъти повече от разходите за нея.

Освен това природата е най-икономичният начин за овладяване на изменението на климата и за приспособяване към него. Въпреки усилията за неговото овладяване, очаква се изменението на климата да доведе до увеличаване на рисковете от природни бедствия. Инвестициите в екосистеми в добро състояние ще бъдат важни за защитата от бедствия като наводнения и бури. Те са дори още по-важни, ако се вземе предвид целият набор от услуги, които екосистемите предлагат.

Резултатите от доклада още повече подчертават нуждата от сключване на споразумение в Копенхаген относно финансирането на мерки за намаляване на емисиите на въглероден диоксид (CO 2 ) вследствие на обезлесяване и деградация на горите в тропическите държави (с помощта на така наречената схема REDD). Около 20 % от всички емисии на CO 2 се дължат на обезлесяването и деградацията на горите — това е повече от емисиите от всички видове средства за транспорт, взети заедно. ЕС настоява в споразумението от Копенхаген да се определи като цел намаляването поне наполовина в сравнение с настоящите нива на обезлесяването на тропическите гори до 2020 г. и пълното преустановяване на загубата на глобалното горско покритие до 2030 г. Предложението на Европейската комисия за увеличаване на финансирането на развиващите се страни с цел да се подпомогне борбата с изменението на климата включва разпоредби за спиране на обезлесяването (вж. IP/09/1297 ).

Бъдещи предизвикателства

В доклада се набляга върху две основни предизвикателства за органите, отговорни за изготвянето на политиките. Първото е свързано с осъзнаването на стойността на нашите екосистеми, биоразнообразие и природни ресурси, и с тяхното интегриране в процеса на вземане на решения във всички политически области на всички нива — местно, национално и глобално. Второто е свързано с намирането на ефикасен отговор и на подходящите политически решения на нуждите на различните икономики и общества. По-доброто разбиране и оценяване на ползите от биоразнообразието и от екосистемите в подкрепа на интегрираните политически оценки са в основата на дългосрочното решение на проблема.

История на досието

Проектът ИЕБ бе лансиран от Германия и Европейската комисия в отговор на предложение на министрите на околната среда от страните от Г—8+5, които се срещнаха в Потсдам, Германия през 2007 г., за независимо глобално проучване на икономическия аспект на загубата на биоразнообразие. Проектът се ръководи от Програмата на ООН по околната среда (ЮНЕП) с финансовата подкрепа от Европейската комисия, Германия и Обединеното кралство, като наскоро се присъединиха и Норвегия, Нидерландия и Швеция.

Информационният бюлетин на ЮНЕП, както и всички доклади за ИЕБ, са достъпни на www.teebweb.org/ .

Пресконференцията ще се състои в 14:00 ч. в хотел Sofitel Brussels Europe, 1 Place Jourdan, Брюксел. Видеобюлетин е на разположение на:

http://www.tvlink.org/media.php?type=video&chid=11&titleleft=Environment&order_by=date&chid=11&offset=5


Side Bar