Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1703

Bryssel den 12 november 2009

Klimatförändringarna – Lägesrapport visar att EU kommer att uppnå eller överträffa utsläppsmålen i Kyotoprotokollet

Enligt kommissionens årliga lägesrapport om utsläpp kommer EU att uppfylla sina åtaganden enligt Kyotoprotokollet när det gäller att minska eller begränsa utsläppen av växthusgaser. De senaste prognoserna visar att EU-15 kommer att uppnå sitt mål enligt Kyotoprotokollet, dvs. en minskning med åtta procent. Tio av de tolv återstående EU-länderna har gjort enskilda åtaganden inom ramen för Kyotoprotokollet. Dessa länder beräknas att minska sina utsläpp med sex eller åtta procent under nivåerna jämfört med basåret. Detta kommer att åstadkommas genom en kombination av redan införda strategier och åtgärder, inköp av utsläppsrätter från projekt i tredjeländer, förvärv av utsläppsrätter och tillgodohavanden genom deltagare i EU:s handelssystem för utsläppsrätter samt skogsbruksverksamhet som tar upp koldioxid ur atmosfären.

”Dessa prognoser befäster ytterligare EU:s ledande roll när det gäller att leva upp till de internationella åtagandena för att bekämpa klimatförändringarna. De visar att EU-15 är på god väg att uppfylla de mål som uppställts för 2008–2012 i Kyotoprotokollet. Genom EU:s klimat- och energipaket, som antogs tidigare i år, har vi redan inrättat de centrala åtgärderna för att fram till 2020 minska utsläppen i ännu större utsträckning till åtminstone 20 % under 1990 års nivå. Ingen annan region i världen har fram tills nu åstadkommit något sådant. En 20-procentig minskning är dock inte tillräcklig för att förhindra farliga klimatförändringar. Därför har EU åtagit sig att lägga ribban på 30 % förutsatt att andra stora förorenare drar sitt strå till stacken för att i december få till stånd ett ambitiöst klimatavtal i Köpenhamn. Det är av största betydelse att våra partner i den industrialiserade världen och de stora tillväxtekonomierna fullgör sina åtaganden”, säger Stavros Dimas, EU-kommissionär med ansvar för miljöfrågor.

Kyoto-åtaganden

Enligt Kyoto-protokollet åtog sig de femton länder som var medlemmar i EU när protokollet ingicks (EU-15) att minska sina samlade växthusgasutsläpp under 2008–2012 till 8 % under nivåerna för ett fastställt basår (1990 i de flesta fall). Detta gemensamma åtagande har omvandlats till differentierade nationella utsläppsmål för varje medlemsland i EU-15. Målen är bindande enligt EU-lagstiftningen.

Det finns inget gemensamt utsläppsmål för EU:s 27 medlemsländer. Tio av de tolv medlemsländer som anslöt sig till EU 2004 och 2007 har inom ramen för protokollet individuella åtaganden för att senast 2008–2012 minska sina utsläpp till 6 eller 8 % under basårsnivåerna Det är endast Cypern och Malta som saknar utsläppsmål.

Prognoser för EU-15 och EU-27

I maj meddelade man att ( IP/09/851 ) växthusgasutsläppen i EU-15 låg på 5,0 % under basårsnivån år 2007 – det senaste året för vilket vi har fullständiga uppgifter. Detta ska ses mot bakgrund av en ekonomisk tillväxt på ungefär 44 % under samma period. För hela EU-27 minskade utsläppen med 12,5 % mellan basåret och 2007.

Europeiska miljöbyrån har vidare beräknat att under 2008 minskade utsläppen från EU-15 ytterligare till 6,2 % under nivåerna för basåret. Utsläppen från EU-27 beräknas idag vara 13,6 % lägre än nivån för basåret.

Kommissionens lägesrapport 1 , som grundas på de senaste prognoserna 2 i medlemsländerna, visar att dagens strategier och åtgärder (de som redan genomförts) väntas minska utsläppen i EU-15 till 6,9 procent under basårsnivå under perioden 2008–2012.

De planer som tio av medlemsländerna i EU-15 har när det gäller köp av utsläppsrätter från projekt för utsläppsminskning i tredjeländer inom ramen för Kyotos tre marknadsbaserade mekanismer – internationell utsläppshandel, mekanismen för ren utveckling och gemensamt genomförande – skulle medföra en ytterligare minskning med 2,2 %. Därmed skulle den totala minskningen bli 9,0 % 3 och således gå längre än EU:s åtaganden enligt Kyotoprotokollet. EU:s förvärv av utsläppsrätter och tillgodohavanden genom EU:s handelssystem för utsläppsrätter förväntas leda till en ytterligare minskning med 1,4 %.

Planerad beskogning och återplantering av skog för att skapa biologiska kolsänkor som tar upp koldioxid ur luften skulle bidra med en ytterligare minskning med 1,0 %.

Ytterligare planerade strategier och åtgärder skulle, om de genomförs, leda till en vidare minskning med 1,6 %. Den totala minskningen skulle därmed uppgå till omkring 13,1 %, vilket ger en bred säkerhetsmarginal för att uppnå en minskning på 8 %.

Samtliga tio EU-12-länder som har ett Kyotomål förväntas nå upp till eller överträffa målen i Kyotoprotokollet.

Osäkerheten i fråga om hur lång och djup den pågående recessionen kommer att bli och dess konsekvenser för utsläppsminskningen kan leda till att man måste se över beräkningarna då man har en klarare bild av framtidsutsikterna. De framtida minskningarna av utsläppen kan vara underskattade i vissa medlemsstaters prognoser eftersom de ännu inte tar hänsyn till EU:s klimat- och energipaket som antogs tidigare i år ( IP/09/628 ).

Den metod som används för att beräkna effekterna av EU:s system för handel med utsläppsrätter måste ytterligare förbättras. Tillförlitliga och konsekventa metoder och beräkningar är nödvändiga för att man på ett mer exakt sätt ska kunna beräkna effekterna av EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Prognoserna för växthusgasutsläpp ska ses mot bakgrund av de faktiskt uppnådda minskningarna mellan 1990 och 2007, vilka uppgår till −9 % för EU-27 och −4 % för EU-15. Det är därför nödvändigt att öka ansträngningarna för att minska utsläppen i hela EU om målet på −20 % eller −30 % till 2020 ska kunna nås.

Ytterligare uppgifter om

lägesrapporten är tillgängliga på följande adress:

http://ec.europa.eu/environment/climat/gge_progress.htm

GD miljös hemsida om klimatförändringar:

http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Europeiska miljöbyråns pressmeddelande:

http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases

1 :

Framsteg mot Kyotomålen . Meddelande från kommissionen. KOM(2009) 630

2 :

Grundat på en sammanställning av prognoser av Europeiska miljöbyrån.

3 :

Avrundat värde.


Side Bar