Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1703

V Bruseli 12. novembra 2009

Zmena klímy: Správa o pokroku ukazuje, že EU splní alebo dokonca aj prekročí ciele znižovania emisií podľa Kjótskeho protokolu

Podľa výročnej správy Komisie o pokroku dosiahnutom v oblasti znižovania emisií je EÚ na dobrej ceste k plneniu svojich záväzkov znižovať alebo obmedzovať emisie skleníkových plynov podľa Kjótskeho protokolu. Posledné prognózy naznačujú, že EÚ-15 dosiahne v rámci kjótskeho cieľa zníženie o 8 %. Z 12 zostávajúcich členských štátov EÚ má 10 takisto individuálne záväzky v rámci protokolu. Predpokladá sa, že svoje emisie znížia o 6 až 8 % pod úrovne základného roku. Tento cieľ sa dosiahne vďaka kombinácii prijatých politík a opatrení, nákupu emisných kreditov z projektov v tretích krajinách, príspevkov a kreditov získaných účastníkmi systému EÚ pre obchodovanie s emisiami (EU ETS) a činností v oblasti lesníctva, ktoré pohlcujú uhlík z atmosféry.

Komisár pre životné prostredie Stavros Dimas vyhlásil: „Tieto prognózy upevňujú vedúce postavenie EÚ pri plnení našich medzinárodných záväzkov v oblasti boja proti zmene klímy. Poukazujú na to, že EÚ-15 je na dobrej ceste k splneniu cieľa stanoveného v Kjóte na obdobie rokov 2008–2012. A vďaka balíku opatrení EÚ v oblasti klímy a energetiky, ktorý sa prijal na začiatku tohto roka, sme už zaviedli kľúčové opatrenia na oveľa výraznejšie zníženie emisií do roku 2020, a to najmenej o 20 % v porovnaní so stavom v roku 1990. To ešte žiadna iná oblasť sveta neurobila. Zníženie o 20 % však nepostačuje na zabránenie nebezpečnej zmeny klímy, preto sa EÚ zaviazala, že dosiahne zníženie až o 30 %, za predpokladu, že ostatní hlavní znečisťovatelia spravodlivým podielom prispejú k splneniu ambicióznej celosvetovej dohody o klíme uzavretej v decembri v Kodani. Najdôležitejšie je, aby naši partneri v priemyselnom svete a veľké rozvíjajúce sa hospodárstva dodržiavali svoje povinnosti.“

Záväzky podľa Kjótskeho protokolu

Na základe Kjótskeho protokolu sa 15 krajín, ktoré boli členskými štátmi EÚ v čase schválenia tohto protokolu (EÚ-15), zaviazalo znížiť v období rokov 2008 – 2010 svoje spoločné emisie skleníkových plynov o 8 % v porovnaní s hodnotami vo vybranom východiskovom roku (vo väčšine prípadov je ním rok 1990). Tento spoločný záväzok sa premietol do rozličných vnútroštátnych cieľov znižovania emisií v každom členskom štáte EÚ-15, pričom tieto ciele sú podľa práva EÚ záväzné.

V krajinách EÚ-27 neexistuje žiadny spoločný cieľ týkajúci sa emisií. Desať z dvanástich členských štátov, ktoré pristúpili k EÚ v rokoch 2004 a 2007, má na základe protokolu svoje vlastné záväzky znížiť v období rokov 2008 – 2012 množstvo emisií o 6 % alebo 8 % v porovnaní s hodnotami vo východiskovom roku. Ciele znižovania emisií nemajú len Cyprus a Malta.

Prognózy pre EÚ-15 a EÚ-27

Ako bolo oz námené v máji (pozri IP/09/851 ), emisie skleníkových plynov v krajinách EÚ-15 v roku 2007 – teda v poslednom roku, za ktorý sú k dispozícii úplné údaje – boli o 5,0 % nižšie ako vo východiskovom roku. To je v kontraste s približne 44 % mierou hospodárskeho rastu za rovnaké obdobie. V prípade EÚ-27 ako celku došlo medzi východiskovým rokom a rokom 2007 k zníženiu emisií o 12,5%.

Okrem toho Európska agentúra pre životné prostredie odhaduje, že v roku 2008 sa emisie v krajinách EU-15 ďalej znížili, až o 6,2 % v porovnaní s hodnotami základného roku. Odhaduje sa, že emisie v krajinách EU-27 sú v súčasnosti o 13,6 % nižšie, ako je úroveň základného roku.

V správe Komisie o pokroku 1 , založenej na najnovších prognózach 2 členských štátov, sa uvádza, že vďaka existujúcim politikám a opatreniam, ktoré sa už zrealizovali, sa v krajinách EÚ-15 do roku 2010 (čiže do polovice obdobia rokov 2008 – 2012) očakáva zníženie emisií o 6,9% v porovnaní s hodnotami v záväznom období rokov 2008 – 2012.

Vďaka realizácii plánov desiatich členských štátov EÚ-15 nakúpiť kredity z projektov zameraných na znižovanie emisií a vykonávaných v tretích krajinách podľa troch trhových mechanizmov v rámci Kjótskeho protokolu, ktorými sú medzinárodný systém obchodovania s emisnými kvótami, mechanizmus čistého rozvoja a nástroj spoločnej implementácie, by sa dosiahlo ďalšie zníženie emisií o 2,2%. Množstvo emisií by sa tak znížilo celkovo o 9,0 % 3 a prekonali by sa záväzky EÚ vyplývajúce z Kjótskeho protokolu. Predpokladá sa, že získanie príspevkov a kreditov účastníkmi systému EU ETS bude znamenať zníženie o ďalšie 1,4 %.

Plánované zalesňovanie a obnova lesov, ktoré vytvárajú biologické „nádrže“ pohlcujúce oxid uhličitý z ovzdušia, by prispelo k ďalšiemu zníženiu emisií o 1,0 %.

Úplná realizácia dodatočných politík a opatrení, ktoré sú predmetom diskusií, by priniesla ďalšie zníženie o 1,6 %. Spolu by to znamenalo zníženie približne o 13,1 %, čo by zaistilo bezpečnú rezervu postačujúcu na dosiahnutie cieľa znížiť emisie o 8 %.

Z prognóz vyplýva, že všetkých desať členských štátov EU-12, ktoré si vytýčili cieľ podľa Kjótskeho protokolu, svoje záväzky splní alebo prekročí .

Súčasná neistota týkajúca sa trvania a závažnosti hospodárskeho poklesu a jeho vplyvu na emisie by mohla viesť k prehodnoteniu prognóz, keď bude výhľad jasnejší. Okrem toho prognózy v niektorých členských štátoch možno podhodnocujú budúce zníženie emisií, pretože dosiaľ nezohľadňujú balík opatrení EÚ v oblasti klímy a energetiky, ktorý sa prijal na začiatku tohto roku. (pozri IP/09/628 ).

Navyše je potrebné zlepšiť metodiku používanú na odhadovanie účinku EU ETS. Presnejšie prognózy účinku EU ETS si vyžadujú rozsiahle a dôsledné metodiky a vytváranie predpokladov.

Odhady emisií skleníkových plynov je potrebné posudzovať z hľadiska už dosiahnutého účinného zníženia, ktoré za období rokov 1990 – 2007 predstavovalo 9 % v krajinách EU-27 a 4 % v krajinách EÚ-15. Z toho dôvodu je potrebné úsilie zamerané na znižovanie emisií v celej EÚ urýchliť, aby sa do roku 2020 dosiahol cieľ zníženie o 20 alebo 30 %.

Ďalšie informácie:

Správu o dosiahnutom pokroku je možné nájsť na internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/environment/climat/gge_progress.htm

Internetová stránka GR pre životné prostredie týkajúca sa zmeny klímy:

http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Tlačová správa Európskej environmentálnej agentúry:

http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases

Projected EU-15 4 emissions for non-ETS sectors expressed as annual average 2008-2012

Member State

Base-year emissions (BY)

Kyoto or burden-sharing target

Projections of non-ETS emissions with existing policies and measures

Projections of non-ETS emissions with additional policies and measures

Kyoto or burden-sharing target for the non-ETS sectors

Removals from carbon sink activities

Use of Kyoto mechanisms at government level

Kyoto target for the non-ETS sectors, including carbon sinks and Kyoto mechanisms

Gap between non-ETS projections with existing policies and measures and initial Kyoto target

Gap between non-ETS projections with additional policies and measures and Kyoto target including carbon sinks and Kyoto mechanisms

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Mt CO 2 -eq.

Mt CO 2 -eq.

% change from BY

Mt CO 2 -eq.

Mt CO 2 -eq.

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Austria

79,0

68,8

-13,0%

59,1

57,9

38,1

48,2%

0,7

0,9%

9,0

11,4%

47,8

60,4%

21,0

26,6%

10,2

12,9%

Belgium

145,7

134,8

-7,5%

79,9

79,7

76,3

52,4%

0,0

0,0%

4,4

3,0%

80,7

55,4%

3,6

2,5%

-1,1

-0,7%

Denmark

69,3

54,8

-21,0%

36,4

36,4

30,3

43,7%

2,2

3,2%

4,2

6,1%

36,7

52,9%

6,2

8,9%

-0,2

-0,3%

Finland

71,0

71,0

0,0%

35,4

34,9

33,4

47,1%

0,6

0,8%

1,4

2,0%

35,4

49,9%

1,9

2,7%

-0,6

-0,8%

France

563,9

563,9

0,0%

409,5

382,0

431,1

76,5%

4,1

0,7%

0,0

0,0%

435,2

77,2%

-21,6

-3,8%

-53,2

-9,4%

Germany

1.232,4

973,6

-21,0%

463,2

443,7

520,5

42,2%

4,5

0,4%

0,0

0,0%

525,1

42,6%

-57,3

-4,7%

-81,4

-6,6%

Greece

107,0

133,7

25,0%

63,9

61,5

64,6

60,4%

1,1

1,1%

0,0

0,0%

65,8

61,5%

-0,7

-0,7%

-4,3

-4,0%

Ireland

55,6

62,8

13,0%

49,9

46,4

40,5

72,9%

2,2

4,0%

3,6

6,5%

46,4

83,4%

9,4

16,8%

0,0

0,0%

Italy

516,9

483,3

-6,5%

316,3

308,1

281,6

54,5%

10,2

2,0%

17,1

3,3%

308,9

59,8%

34,7

6,7%

-0,8

-0,2%

Luxembourg

13,2

9,5

-28,0%

10,6

10,4

7,0

53,1%

0,0

0,0%

3,7

28,1%

10,7

81,2%

3,6

27,2%

-0,3

-1,9%

Netherlands

213,0

200,3

-6,0%

125,1

125,1

112,8

52,9%

0,1

0,1%

13,0

6,1%

125,9

59,1%

12,4

5,8%

-0,8

-0,4%

Portugal

60,1

76,4

27,0%

50,9

50,4

41,6

69,1%

4,7

7,7%

4,8

8,0%

51,1

84,9%

9,4

15,6%

-0,7

-1,1%

Spain

289,8

333,2

15,0%

226,6

217,4

180,9

62,4%

5,8

2,0%

31,8

11,0%

218,6

75,4%

45,7

15,8%

-1,2

-0,4%

Sweden

72,2

75,0

4,0%

43,7

42,9

52,2

72,4%

2,1

3,0%

0,0

0,0%

54,4

75,4%

-8,6

-11,9%

-11,5

-16,0%

United Kingdom

776,3

679,3

-12,5%

362,2

362,2

433,1

55,8%

4,0

0,5%

0,0

0,0%

437,1

56,3%

-70,9

-9,1%

-74,9

-9,6%

EU-15

4.265,5

3.924,3

-8,0%

2.335,7

2.266,0

2.348,0

55,0%

42,4

1,0%

93,1

2,2%

2.483,5

58,2%

-12,3

-0,3%

-217,4

-5,1%

1 :

Pokrok pri dosahovaní cieľov Kjótskeho protokolu : oznámenie Komisie. KOM(2009) 630.

2 :

Založené na kompilácii prognóz ,realizovaných Európskou environmentálnou agentúrou.

3 :

Zaokrúhlená hodnota.

4 :

As a majority of EU-12 Member States did not submit differentiated emission projections for the ETS and the non-ETS sectors, they are not included in the table.


Side Bar