Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1703

Brussel, 12 november 2009

Klimaatverandering: het jongste voortgangsverslag toont aan dat de EU goed op weg is om haar Kyoto-emissiedoelstelling te halen of zelfs te overtreffen

De EU ligt op schema om te voldoen aan de verbintenissen inzake beperking en vermindering van haar broeikasgasemissies die zij in het kader van het Kyoto-protocol is aangegaan, zo blijkt uit het jaarlijkse voortgangsverslag van de Commissie. De recentste prognoses laten zien dat de EU-15-lidstaten hun Kyoto-reductiestreefcijfer van 8 % zullen halen. Van de overige twaalf lidstaten zijn er tien die in het kader van het protocol een individuele reductieverbintenis zijn aangegaan; naar verwachting zullen ook zij erin slagen hun emissies met 6 % c.q. 8 % te verlagen ten opzichte van het referentieniveau. Dit resultaat zal worden bereikt door een combinatie van bestaande beleidsoriëntaties en maatregelen, de aanschaf van koolstofcredits via projecten in derde landen, de verwerving van emissierechten en credits door deelname aan de EU-regeling voor de handel in emissierechten (EU-ETS) en bosbouwactiviteiten die CO 2 aan de atmosfeer onttrekken.

Milieucommissaris Stavros Dimas verklaarde in dit verband: "Deze prognoses vormen een nieuwe bevestiging van de leidende positie die de EU inneemt op het stuk van de nakoming van de internationale verbintenissen inzake bestrijding van de klimaatverandering. Zij tonen aan dat de EU-15 stevig op koers ligt om haar Kyoto-streefcijfer voor 2008-2012 te halen. Bovendien heeft de EU met het eerder dit jaar vastgestelde maatregelenpakket inzake klimaat en energie reeds de belangrijkste instrumenten in stelling gebracht om haar emissies tegen 2020 nog veel verder, namelijk tot ten minste 20 % beneden het niveau van 1990, terug te dringen. Geen enkele andere regio ter wereld kan een dergelijk positief resultaat voorleggen. Een emissievermindering met 20 % volstaat echter niet om een gevaarlijke klimaatswijziging af te wenden. Daarom heeft de EU zich verbonden tot een nog forsere emissiereductie (-30 %), mits andere belangrijke emissielanden zich in december in Kopenhagen bereid tonen een billijke bijdrage te leveren aan een ambitieus wereldomvattend klimaatverdrag. Het is van cruciaal belang dat onze partners – zowel de industrielanden als de grote economieën in opkomst – hun verantwoordelijkheid opnemen."

Kyoto-verbintenissen

De 15 lidstaten die deel uitmaakten van de EU toen het Kyoto-protocol werd aangenomen (de EU-15), hebben zich krachtens dat protocol verbonden om hun gezamenlijke broeikasgasemissie in de periode 2008-2012 te verlagen tot 8 % onder het niveau van een gekozen referentiejaar (meestal 1990). Deze collectieve verbintenis is omgezet in gedifferentieerde nationale emissiestreefcijfers voor de afzonderlijke EU-15-lidstaten, die op grond van het Gemeenschapsrecht bindend zijn.

Voor de EU-27 is er geen gezamenlijk emissiestreefcijfer. Tien van de twaalf lidstaten die in 2004 en 2007 tot de EU zijn toegetreden, zijn krachtens het Kyoto-protocol individueel de verplichting aangegaan om hun emissies tegen 2008-2012 tot 6 % of 8 % onder het niveau van het referentiejaar te verlagen. Alleen Cyprus en Malta hebben geen emissiestreefcijfer.

Prognoses voor de EU-15 en de EU-27

Zoals in mei reeds aangekondigd (zie IP/09/851 ) was de uitstoot van broeikasgassen in de EU-15 in 2007 – het laatste jaar waarvoor volledige gegevens beschikbaar zijn – 5,0 % lager dan in het referentiejaar. Dit contrasteerde met een economische groei van ongeveer 44 % in dezelfde periode. In de EU-27 als geheel daalden de emissies tussen het referentiejaar en 2007 met 12,5 %.

D e emissies van de EU-15-lidstaten zijn volgens ramingen van het Europees Milieuagentschap in 2008 verder blijven dalen, tot 6,2 % onder hun niveau in het referentiejaar . De EU-27-emissies liggen nu naar schatting 13,6 % lager dan in het referentiejaar.

Het voortgangsverslag van de Commissie 1 , dat gebaseerd is op de meest recente prognoses van de lidstaten 2 , toont aan dat met het huidige beleid en de nu reeds toegepaste maatregelen het emissieniveau in de EU-15 in de loop van de verbintenisperiode 2008-2012 vermoedelijk zal zakken tot 6,9 % onder het niveau van het referentiejaar.

Tien van de EU-15-lidstaten zijn voornemens credits aan te kopen van emissiebesparende projecten die in derde landen worden uitgevoerd in het kader van de drie marktgebaseerde mechanismen van Kyoto: de internationale handel in emissierechten, het mechanisme voor schone ontwikkeling (CDM) en het gemeenschappelijk uitvoeringsinstrument (JI). Dit zou zorgen voor een verdere emissieverlaging van 2,2 %. De totale vermindering zou daardoor circa 9,0 % 3 bedragen, wat meer is dan de inspanning waartoe de EU zich krachtens het Kyoto-protocol heeft verbonden. De verwerving van emissierechten en koolstofcredits door aan de EU-ETS deelnemende bedrijven zal daarbovenop vermoedelijk nog eens een reductie van 1,4 % opleveren.

De geplande (her-)bebossingsactiviteiten, waardoor biologische “putten” worden gecreëerd die kooldioxide aan de lucht onttrekken, zouden nog eens een vermindering van 1,0 % opleveren.

Aanvullende beleidsoriëntaties en maatregelen die thans worden voorbereid, kunnen, mits onverkort ten uitvoer gelegd, tot een extra uitstootvermindering van misschien wel 1,6 % leiden. Een en ander is goed voor een totale emissiereductie van circa 13,1 % 3 ‑ een royale veiligheidsmarge ten opzichte van het streefcijfer van 8 %.

Alle tien EU-12-lidstaten met een Kyoto-streefcijfer zullen naar verwachting hun Kyoto-verbintenis naleven, zo niet overpresteren.

Wegens de huidige onzekerheid ten aanzien van de duur en de ernst van de economische recessie, en bijgevolg van het effect daarvan op de emissies, kan een bijstelling van de ze prognoses in de toekomst wellicht noodzakelijk zijn. Ook zijn de prognoses van sommige lidstaten wellicht onderschattingen van de reële toekomstige emissiereducties, aangezien zij geen rekening houden met het eerder dit jaar door de EU vastgesteld klimaat‑ en energiepakket (zie IP/09/628 ).

De methodiek ter raming van het effect van de EU-ETS moet bovendien verder worden verfijnd. Voor een nauwkeurigere voorspelling van het EU-ETS-effect zijn robuuste en consistente methodieken en aannames nodig.

De prognoses inzake broeikasgasemissies moeten worden gezien in het licht van de reeds gerealiseerde emissiereducties, die in de periode 1990-2007 9 % bedroegen voor de EU-27 en 4 % voor de EU-15. Wil de Unie de door haar nagestreefde emissievermindering met 20 of 30 % tegen 2020 daadwerkelijk realiseren, dan zullen de inspanningen in de toekomst in de gehele EU dus fors moeten worden opgevoerd.

Voor meer informatie:

Het voortgangsverslag is te raadplegen op:

http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases

Homepage over klimaatverandering van DG Milieu:

http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Persbericht van het Europees Milieuagentschap:

http://ec.europa.eu/environment/climat/gge_progress.htm

Projected EU-15 4 emissions for non-ETS sectors expressed as annual average 2008-2012

Member State

Base-year emissions (BY)

Kyoto or burden-sharing target

Projections of non-ETS emissions with existing policies and measures

Projections of non-ETS emissions with additional policies and measures

Kyoto or burden-sharing target for the non-ETS sectors

Removals from carbon sink activities

Use of Kyoto mechanisms at government level

Kyoto target for the non-ETS sectors, including carbon sinks and Kyoto mechanisms

Gap between non-ETS projections with existing policies and measures and initial Kyoto target

Gap between non-ETS projections with additional policies and measures and Kyoto target including carbon sinks and Kyoto mechanisms

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Mt CO 2 -eq.

Mt CO 2 -eq.

% change from BY

Mt CO 2 -eq.

Mt CO 2 -eq.

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Austria

79,0

68,8

-13,0%

59,1

57,9

38,1

48,2%

0,7

0,9%

9,0

11,4%

47,8

60,4%

21,0

26,6%

10,2

12,9%

Belgium

145,7

134,8

-7,5%

79,9

79,7

76,3

52,4%

0,0

0,0%

4,4

3,0%

80,7

55,4%

3,6

2,5%

-1,1

-0,7%

Denmark

69,3

54,8

-21,0%

36,4

36,4

30,3

43,7%

2,2

3,2%

4,2

6,1%

36,7

52,9%

6,2

8,9%

-0,2

-0,3%

Finland

71,0

71,0

0,0%

35,4

34,9

33,4

47,1%

0,6

0,8%

1,4

2,0%

35,4

49,9%

1,9

2,7%

-0,6

-0,8%

France

563,9

563,9

0,0%

409,5

382,0

431,1

76,5%

4,1

0,7%

0,0

0,0%

435,2

77,2%

-21,6

-3,8%

-53,2

-9,4%

Germany

1.232,4

973,6

-21,0%

463,2

443,7

520,5

42,2%

4,5

0,4%

0,0

0,0%

525,1

42,6%

-57,3

-4,7%

-81,4

-6,6%

Greece

107,0

133,7

25,0%

63,9

61,5

64,6

60,4%

1,1

1,1%

0,0

0,0%

65,8

61,5%

-0,7

-0,7%

-4,3

-4,0%

Ireland

55,6

62,8

13,0%

49,9

46,4

40,5

72,9%

2,2

4,0%

3,6

6,5%

46,4

83,4%

9,4

16,8%

0,0

0,0%

Italy

516,9

483,3

-6,5%

316,3

308,1

281,6

54,5%

10,2

2,0%

17,1

3,3%

308,9

59,8%

34,7

6,7%

-0,8

-0,2%

Luxembourg

13,2

9,5

-28,0%

10,6

10,4

7,0

53,1%

0,0

0,0%

3,7

28,1%

10,7

81,2%

3,6

27,2%

-0,3

-1,9%

Netherlands

213,0

200,3

-6,0%

125,1

125,1

112,8

52,9%

0,1

0,1%

13,0

6,1%

125,9

59,1%

12,4

5,8%

-0,8

-0,4%

Portugal

60,1

76,4

27,0%

50,9

50,4

41,6

69,1%

4,7

7,7%

4,8

8,0%

51,1

84,9%

9,4

15,6%

-0,7

-1,1%

Spain

289,8

333,2

15,0%

226,6

217,4

180,9

62,4%

5,8

2,0%

31,8

11,0%

218,6

75,4%

45,7

15,8%

-1,2

-0,4%

Sweden

72,2

75,0

4,0%

43,7

42,9

52,2

72,4%

2,1

3,0%

0,0

0,0%

54,4

75,4%

-8,6

-11,9%

-11,5

-16,0%

United Kingdom

776,3

679,3

-12,5%

362,2

362,2

433,1

55,8%

4,0

0,5%

0,0

0,0%

437,1

56,3%

-70,9

-9,1%

-74,9

-9,6%

EU-15

4.265,5

3.924,3

-8,0%

2.335,7

2.266,0

2.348,0

55,0%

42,4

1,0%

93,1

2,2%

2.483,5

58,2%

-12,3

-0,3%

-217,4

-5,1%

1 :

Progressieve verwezenlijking van de Kyoto-doelstellingen. Mededeling van de Commissie, COM(2009) 630.

2 :

Prognoses gecompileerd door het Europees Milieuagentschap.

3 :

Afgerond cijfer.

4 :

As a majority of EU-12 Member States did not submit differentiated emission projections for the ETS and the non-ETS sectors, they are not included in the table.


Side Bar