Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1703

Briuselis, 2009  m. lapkričio 12 d.

Klimato kaita. Pažangos ataskaita rodo, kad ES pasieks Kioto protokole nustatytus tikslus arba netgi juos viršys

Kaip matyti iš Komisijos metinės išmetamųjų teršalų mažinimo pažangos ataskaitos, ES įvykdys Kioto protokole numatytus įsipareigojimus sumažinti arba apriboti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Naujausios prognozės rodo, kad ES-15 valstybės narės Kioto protokole nustatytą tikslą – išmetamųjų teršalų sumažinti 8 % – įgyvendins. Dešimt iš likusių dvylikos ES valstybių narių taip pat turi savo konkrečius įsipareigojimus pagal šį protokolą. Prognozuojama, kad jos išmetamų teršalų kiekį sumažins 6 % arba 8 %, palyginti su bazinių metų lygiu. Tai bus pasiekta įgyvendinant dabartinę politiką ir nustatytas priemones, perkant išmetamųjų teršalų kreditus, gaunamus vykdant projektus trečiosiose šalyse, ir ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos dalyvėms perkant apyvartinius taršos leidimus bei kreditus, taip pat vykdant miškų ūkio veiklą, dėl kurios iš atmosferos sugeriama daugiau anglies dioksido.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Stavras Dimas sakė: „Šios prognozės tik patvirtina, kad ES pirmauja vykdydama tarptautinius kovos su klimato kaita įsipareigojimus. Jos rodo, kad ES-15 puikiai sekasi siekti 2008–2012 m. laikotarpio tikslų, nustatytų Kioto protokole. Šiais metais priimtame ES klimato kaitos ir energetikos teisės aktų rinkinyje nustatytos priemonės, kuriomis iki 2020 m. išmetamųjų teršalų kiekį bus galima sumažinti gerokai daugiau – bent 20 %, palyginti su 1990 m. lygiu. To dar nepadarė nė vienas pasaulio regionas. Tačiau norint išvengti pavojingos klimato kaitos nepakanka išmetamųjų teršalų sumažinti 20 % – todėl ES pasižadėjo jų sumažinti 30 %, jei kitos daug teršiančios šalys pagal plataus užmojo susitarimą dėl klimato kaitos, kurį numatoma sudaryti gruodžio mėn. Kopenhagoje, sąžiningai pasidalys įsipareigojimus. Labai svarbu, kad atsakomybę prisiimtų mūsų partnerės kitos pramoninės valstybės ir stambios sparčiai besivystančios ekonomikos šalys.“

Kioto protokole nustatyti įpareigojimai

15 valstybių, kurios tuo metu, kai buvo sudarytas Kioto protokolas, buvo Europos Sąjungos narės (ES-15), šiuo protokolu yra įsipareigojusios 2008–2012  m. išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį iš viso sumažinti 8 %, palyginti su pasirinktų bazinių metų lygiu (daugeliu atveju baziniai metai – 1990 m.). Šis bendras įsipareigojimas buvo išskaidytas į atskirus kiekvienai ES-15 valstybei narei pagal ES teisę privalomus nacionalinius išmetamųjų teršalų mažinimo tikslus.

Bendro ES-27 taršos mažinimo tikslo nėra. Dešimčiai iš dvylikos valstybių narių, įstojusių į ES 2004 ir 2007 m., pagal šį protokolą nustatyti atskiri įpareigojimai iki 2008–2012 m. taršą sumažinti 6 % ar 8 %, palyginti su bazinių metų lygiu. Tik Kipras ir Malta neturi išmetamųjų teršalų mažinimo įpareigojimų.

ES-15 ir ES-27 valstybių narių prognozės

Kaip skelbta gegužės mėn. (žr. IP/09/851 ), ES-15 išmetamųjų šiltnamio dujų kiekis 2007 m. (tai paskutiniai metai, kurių išsamūs duomenys žinomi) buvo 5,0 % mažesnis nei baziniais metais. Teršalų kiekis sumažėjo, nors per tą patį laikotarpį ekonomika išaugo maždaug 44 %. Visų ES-27 valstybių narių bendras išmetamųjų teršalų kiekis nuo bazinių metų iki 2007 m. sumažėjo 12,5 %.

Be to, Europos aplinkos agentūros apskaičiavimu, 2008  m. ES-15 valstybių narių išmetė dar mažiau teršalų – jų kiekis buvo 6,2 % mažesnis negu baziniais metais. Apskaičiuota, kad visos ES-27 valstybės narės dabar teršalų išmeta 13,6 % mažiau negu baziniais metais.

Komisijos parengtoje pažangos ataskaitoje 1 , paremtoje naujausiomis valstybių narių prognozėmis 2 , teigiama, kad dėl dabartinės politikos ir jau įgyvendintų priemonių 2008–2012 m. įsipareigojimų laikotarpiu ES-15 valstybių narių išmetamų teršalų kiekis turėtų sumažėti 6,9 %.

Dešimties ES-15 valstybių narių planai pirkti kreditus iš trečiosiose šalyse vykdomų išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo projektų pagal tris Kioto protokole numatytus rinkos mechanizmus: tarptautinę šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, švarios plėtros mechanizmą ir bendro įgyvendinimo priemonę, padėtų sumažinti taršą dar 2,2  %. Tai reiškia, kad iš viso tarša sumažėtų 9,0 % 3 – daugiau negu ES įsipareigojusi Kioto protokolu. Tikimasi, kad ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujantys ūkio subjektai, pirkdami taršos leidimus ir kreditus, dar 1,4 % prisidės prie mažinimo.

Įvykdžius miškų, iš atmosferos sugeriančių anglies dioksidą, želdinimo ir atželdinimo planus, minėtų teršalų kiekis sumažėtų dar 1,0  %.

Jei būtų įgyvendintos kitos, šiuo metu dar tik aptariamos politikos strategijos ir priemonės, išmetamųjų teršalų būtų sumažinta dar 1,6  %. Iš viso išmetamųjų teršalų kiekis būtų sumažintas 13,1 % – taigi 8 % tikslui pasiekti yra didžiulė atsarga.

Prognozuojama, kad visos de šimt iš ES-12 valstybių narių išmetamųjų teršalų sumažins tiek, kiek joms nustatyta pagal Kioto protokolą, arba daugiau.

Kadangi šiuo metu neaišku, kokia bus ekonominės krizės trukmė ir mastas, taigi ir kaip ji paveiks teršalų išmetimą, ateityje, kai perspektyva taps aiškesnė, gali tekti prognozes peržiūrėti. Be to, tam tikrų valstybių narių išmesimo teršalų kiekio prognozės gali būti per kuklios, nes jose dar neatsižvelgta į šiais metais priimtą ES klimato kaitos ir energetikos teisės aktų rinkinį (žr. IP/09/628 ).

Metodiką, pagal kurią apskaičiuojamas ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos poveikis, taip pat reikia dar patobulinti. Norint prognozuoti tikslų ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos poveikį, reikia taikyti patikimas ir nuoseklias metodikas bei daryti pagrįstas prielaidas.

Prognozuojant, kiek ŠESD bus išmetama ateityje, reikia atsižvelgti į tai, kiek išmetamųjų teršalų kiekis sumažintas iki šiol: 1990–2007  m. ES-27 valstybės narės jį sumažino 9 %, o ES-15 – 4 %. Taigi norint iki 2020 m. išmetamųjų teršalų kiekį sumažinti 20 % arba 30 %, visoje ES reikės labai paspartinti šių teršalų išmetimo mažinimo tempą.

Daugiau informacijos:

Pažangos ataskaita pateikiama

http://ec.europa.eu/environment/climat/gge_progress.htm

Aplinkos GD interneto svetainėje

http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Europos aplinkos agentūros pranešimas spaudai

http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases

Projected EU-15 4 emissions for non-ETS sectors expressed as annual average 2008-2012

Member State

Base-year emissions (BY)

Kyoto or burden-sharing target

Projections of non-ETS emissions with existing policies and measures

Projections of non-ETS emissions with additional policies and measures

Kyoto or burden-sharing target for the non-ETS sectors

Removals from carbon sink activities

Use of Kyoto mechanisms at government level

Kyoto target for the non-ETS sectors, including carbon sinks and Kyoto mechanisms

Gap between non-ETS projections with existing policies and measures and initial Kyoto target

Gap between non-ETS projections with additional policies and measures and Kyoto target including carbon sinks and Kyoto mechanisms

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Mt CO 2 -eq.

Mt CO 2 -eq.

% change from BY

Mt CO 2 -eq.

Mt CO 2 -eq.

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Austria

79,0

68,8

-13,0%

59,1

57,9

38,1

48,2%

0,7

0,9%

9,0

11,4%

47,8

60,4%

21,0

26,6%

10,2

12,9%

Belgium

145,7

134,8

-7,5%

79,9

79,7

76,3

52,4%

0,0

0,0%

4,4

3,0%

80,7

55,4%

3,6

2,5%

-1,1

-0,7%

Denmark

69,3

54,8

-21,0%

36,4

36,4

30,3

43,7%

2,2

3,2%

4,2

6,1%

36,7

52,9%

6,2

8,9%

-0,2

-0,3%

Finland

71,0

71,0

0,0%

35,4

34,9

33,4

47,1%

0,6

0,8%

1,4

2,0%

35,4

49,9%

1,9

2,7%

-0,6

-0,8%

France

563,9

563,9

0,0%

409,5

382,0

431,1

76,5%

4,1

0,7%

0,0

0,0%

435,2

77,2%

-21,6

-3,8%

-53,2

-9,4%

Germany

1.232,4

973,6

-21,0%

463,2

443,7

520,5

42,2%

4,5

0,4%

0,0

0,0%

525,1

42,6%

-57,3

-4,7%

-81,4

-6,6%

Greece

107,0

133,7

25,0%

63,9

61,5

64,6

60,4%

1,1

1,1%

0,0

0,0%

65,8

61,5%

-0,7

-0,7%

-4,3

-4,0%

Ireland

55,6

62,8

13,0%

49,9

46,4

40,5

72,9%

2,2

4,0%

3,6

6,5%

46,4

83,4%

9,4

16,8%

0,0

0,0%

Italy

516,9

483,3

-6,5%

316,3

308,1

281,6

54,5%

10,2

2,0%

17,1

3,3%

308,9

59,8%

34,7

6,7%

-0,8

-0,2%

Luxembourg

13,2

9,5

-28,0%

10,6

10,4

7,0

53,1%

0,0

0,0%

3,7

28,1%

10,7

81,2%

3,6

27,2%

-0,3

-1,9%

Netherlands

213,0

200,3

-6,0%

125,1

125,1

112,8

52,9%

0,1

0,1%

13,0

6,1%

125,9

59,1%

12,4

5,8%

-0,8

-0,4%

Portugal

60,1

76,4

27,0%

50,9

50,4

41,6

69,1%

4,7

7,7%

4,8

8,0%

51,1

84,9%

9,4

15,6%

-0,7

-1,1%

Spain

289,8

333,2

15,0%

226,6

217,4

180,9

62,4%

5,8

2,0%

31,8

11,0%

218,6

75,4%

45,7

15,8%

-1,2

-0,4%

Sweden

72,2

75,0

4,0%

43,7

42,9

52,2

72,4%

2,1

3,0%

0,0

0,0%

54,4

75,4%

-8,6

-11,9%

-11,5

-16,0%

United Kingdom

776,3

679,3

-12,5%

362,2

362,2

433,1

55,8%

4,0

0,5%

0,0

0,0%

437,1

56,3%

-70,9

-9,1%

-74,9

-9,6%

EU-15

4.265,5

3.924,3

-8,0%

2.335,7

2.266,0

2.348,0

55,0%

42,4

1,0%

93,1

2,2%

2.483,5

58,2%

-12,3

-0,3%

-217,4

-5,1%

1 :

Kioto protokole nustatytų normų įgyvendinimo pažanga. Komisijos komunikatas. COM (2009) 630.

2 :

Paremta Europos aplinkos agentūros sudarytu prognozių rinkiniu.

3 :

Suapvalintas skaičius.

4 :

As a majority of EU-12 Member States did not submit differentiated emission projections for the ETS and the non-ETS sectors, they are not included in the table.


Side Bar