Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1703

Bryssel, 12 marraskuuta 2009

Ilmastonmuutos: EU saavuttaa tai ylittää Kioton tavoitteensa

EU:n odotetaan täyttävän Kioton pöytäkirjaan perustuvat sitoumuksensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä tai rajoittamisesta. Tämä käy ilmi komission vuosittaisesta kertomuksesta, jossa käsitellään edistymistä kohti Kioton tavoitteita. Tuoreimmat ennusteet osoittavat, että EU15-maat saavuttavat Kioton pöytäkirjaan perustuvan 8 prosentin vähennystavoitteensa. Jäljellä olevista 12 jäsenvaltioista 10:lle on asetettu omat tavoitteet pöytäkirjan nojalla. Ennusteiden mukaan nämä maat vähentävät päästöjään 6–8 prosentilla perusvuoteen verrattuna. Jäsenvaltiot käyttävät vähennysten saavuttamiseen nykyisiä toimenpiteitä, kolmansissa maissa toteutettavista hankkeista saatavia päästövähennyksiä ja EU:n päästökauppajärjestelmässä mukana olevien hankkimia päästöoikeuksia ja ‑vähennyksiä. Lisäksi hyödynnetään ilmakehän hiilidioksidia sitovia metsätaloushankkeita.

Ympäristökomissaari Stavros Dimasin totesi: ”Nämä ennusteet vahvistavat edelleen EU:n johtoasemaa ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevien kansainvälisten sitoumusten saavuttamisessa. Ne osoittavat, että EU15-maat etenevät hyvin kohti Kioton pöytäkirjan tavoitetta kaudelle 2008–2012. Lisäksi EU hyväksyi aiemmin tänä vuonna EU:n ilmasto- ja energiapaketin. Siihen sisältyvät keskeiset toimenpiteet on jo otettu käyttöön. Niiden avulla päästöjä voidaan vähentää vieläkin enemmän niin, että vuoteen 2020 mennessä päästöt ovat ainakin 20 prosenttia alle vuoden 1990 tason. Mikään muu alue maailmassa ei ole vielä tehnyt vastaavaa. 20 prosentin vähennys ei kuitenkaan riitä estämään vaarallista ilmastonmuutosta. EU onkin sitoutunut nostamaan vähennyksen 30 prosenttiin, mikäli muut suurimmat päästöjen aiheuttajat antavat oman panoksensa kunnianhimoiseen kansainväliseen ilmastosopimukseen, josta neuvotellaan joulukuussa Kööpenhaminassa. On ratkaisevan tärkeää, että sekä teollisuusmaat että nopeasti kehittyvät maat huolehtivat velvollisuuksistaan."

Kioton sitoumukset

Kioton pöytäkirjan perusteella ne 15 maata, jotka olivat EU:n jäsenvaltioita pöytäkirjasta sovittaessa (EU15-maat), ovat sitoutuneet vähentämään yhteisiä kasvihuonekaasupäästöjään kaudella 2008–2012 8 prosenttia perusvuoteen (useimmissa tapauksissa vuosi 1990) verrattuna. Tämän yhteisen sitoumuksen perusteella kullekin EU15-maalle on asetettu oma kansallinen päästövähennystavoite, joka on EU:n lainsäädännön nojalla sitova.

EU27-maiden päästöille ei ole asetettu yhteistä tavoitetta. Niistä 12 jäsenvaltiosta, jotka liittyivät EU:hun vuosina 2004 ja 2007, 10:llä on pöytäkirjan nojalla sitoumuksia vähentää päästöjään 6 tai 8 prosentilla vuosiin 2008–2012 mennessä perusvuoteen verrattuna. Ainoastaan Kyproksella ja Maltalla ei ole päästötavoitetta.

Ennusteet EU15- ja EU27-maille

Kuten viime toukokuussa ilmoitettiin (ks. IP/09/851 ), vanhojen jäsenvaltioiden (EU15) kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2007 5 prosenttia perusvuosien tasoja pienemmät. (Tämä on viimeisin vuosi, jolta on saatavilla täydelliset tiedot.) On huomattava, että samaan aikaan talous kasvoi noin 44 prosentilla. Kaikissa EU27-maissa päästöt laskivat 12,5 prosentilla perusvuoden ja vuoden 2007 välillä.

Lisäksi Euroopan ympäristökeskus arvioi, että vuonna 2008 EU15-maiden päästöt laskivat edelleen siten, että ne olivat 6,2 prosenttia alhaisemmat kuin perusvuonna. EU27-maiden päästöjen arvioidaan olevan nyt 13,6 prosenttia alhaisemmat kuin perusvuonna.

Komission kertomus 1 , joka perustuu jäsenvaltioiden tuoreimpiin ennusteisiin 2 , osoittaa, että nykyisillä, jo toteutettavilla toimenpiteillä EU15-maiden päästöjen odotetaan vähenevän 6,9 prosenttia perusvuoden tasosta sitoumuskauden 2008–2012 aikana.

EU15-maista 10 suunnittelee hankkivansa päästövähennysyksiköitä päästöjä vähentävistä hankkeista, joita toteutetaan kolmansissa maissa Kioton pöytäkirjan kolmen markkinaperusteisen mekanismin (kansainvälisen päästökaupan, puhtaan kehityksen mekanismin ja yhteistoteutuksen) puitteissa. Näin saavutetaan 2,2 prosentin lisävähennys, jolloin kokonaisvähennys nousee 9 prosenttiin. 3 Tällöin saavutetaan EU:n Kioto-sitoumusta parempi tulos. Lisäksi arvioidaan, että EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvien toiminnanharjoittajien hankkimien päästöoikeuksien ja –vähennysten avulla saavutetaan 1,4 prosentin lisävähennys.

Kaavaillut metsittämishankkeet ja metsien uudistamistoimet, joilla luodaan ilmakehän hiilidioksidia sitovia biologisia "nieluja", alentavat päästöjä vielä yhdellä prosentilla.

Mikäli suunnitteilla olevat lisätoimet toteutetaan kokonaan, niillä saavutetaan 1,6 prosentin lisävähennykset. Tällöin kokonaisvähennys olisi noin 13,1 prosenttia, mikä toisi runsaasti varmuusvaraa 8 prosentin vähennystavoitteen saavuttamiseen.

Kaikkien niiden kymmenen EU12-maan, joille on asetettu Kioton tavoitteita, ennustetaan saavuttavan Kioton sitoumuksensa tai saavan sitä parempia tuloksia.

Tämänhetkinen epävarmuus talouslaman kestosta ja vakavuudesta ja siten sen vaikutuksista päästöihin voi johtaa siihen, että ennusteita tarkistetaan, kun näkymät selkenevät. On myös mahdollista, että joidenkin jäsenvaltioiden ennusteissa aliarvioidaan tulevat päästövähennykset, koska niissä ei vielä oteta huomioon aiemmin tänä vuonna hyväksyttyä EU:n ilmasto- ja energiapakettia (katso IP/09/628 ).

Menetelmiä, joita käytetään EU:n päästökauppajärjestelmän vaikutusten arvioimiseen, on parannettava edelleen. Tarvitaan luotettavia ja johdonmukaisia menetelmiä ja oletuksia, jotta voidaan tarkemmin ennustaa EU:n päästökauppajärjestelmän vaikutuksia.

Kasvihuonekaasuennusteita on tarkasteltava jo toteutuneiden vähennysten valossa. Vähennys oli 9 prosenttia EU27-maissa ja 4 prosenttia EU15-maissa vuosien 1990 ja 2007 välillä. Päästöjä on tulevaisuudessa vähennettävä tuntuvasti nopeammin kaikkialla EU:ssa, jotta EU voisi päästä tavoitteeseensa eli 20 tai 30 prosentin vähennykseen vuoteen 2020 mennessä.

Lisätietoja:

Edistymistä koskeva kertomus:

http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases

Ympäristöasioiden pääosaston ilmastonmuutossivut:

http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Euroopan ympäristökeskuksen lehdistötiedote:

http://ec.europa.eu/environment/climat/gge_progress.htm

Projected EU-15 4 emissions for non-ETS sectors expressed as annual average 2008-2012

Member State

Base-year emissions (BY)

Kyoto or burden-sharing target

Projections of non-ETS emissions with existing policies and measures

Projections of non-ETS emissions with additional policies and measures

Kyoto or burden-sharing target for the non-ETS sectors

Removals from carbon sink activities

Use of Kyoto mechanisms at government level

Kyoto target for the non-ETS sectors, including carbon sinks and Kyoto mechanisms

Gap between non-ETS projections with existing policies and measures and initial Kyoto target

Gap between non-ETS projections with additional policies and measures and Kyoto target including carbon sinks and Kyoto mechanisms

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Mt CO 2 -eq.

Mt CO 2 -eq.

% change from BY

Mt CO 2 -eq.

Mt CO 2 -eq.

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Austria

79,0

68,8

-13,0%

59,1

57,9

38,1

48,2%

0,7

0,9%

9,0

11,4%

47,8

60,4%

21,0

26,6%

10,2

12,9%

Belgium

145,7

134,8

-7,5%

79,9

79,7

76,3

52,4%

0,0

0,0%

4,4

3,0%

80,7

55,4%

3,6

2,5%

-1,1

-0,7%

Denmark

69,3

54,8

-21,0%

36,4

36,4

30,3

43,7%

2,2

3,2%

4,2

6,1%

36,7

52,9%

6,2

8,9%

-0,2

-0,3%

Finland

71,0

71,0

0,0%

35,4

34,9

33,4

47,1%

0,6

0,8%

1,4

2,0%

35,4

49,9%

1,9

2,7%

-0,6

-0,8%

France

563,9

563,9

0,0%

409,5

382,0

431,1

76,5%

4,1

0,7%

0,0

0,0%

435,2

77,2%

-21,6

-3,8%

-53,2

-9,4%

Germany

1.232,4

973,6

-21,0%

463,2

443,7

520,5

42,2%

4,5

0,4%

0,0

0,0%

525,1

42,6%

-57,3

-4,7%

-81,4

-6,6%

Greece

107,0

133,7

25,0%

63,9

61,5

64,6

60,4%

1,1

1,1%

0,0

0,0%

65,8

61,5%

-0,7

-0,7%

-4,3

-4,0%

Ireland

55,6

62,8

13,0%

49,9

46,4

40,5

72,9%

2,2

4,0%

3,6

6,5%

46,4

83,4%

9,4

16,8%

0,0

0,0%

Italy

516,9

483,3

-6,5%

316,3

308,1

281,6

54,5%

10,2

2,0%

17,1

3,3%

308,9

59,8%

34,7

6,7%

-0,8

-0,2%

Luxembourg

13,2

9,5

-28,0%

10,6

10,4

7,0

53,1%

0,0

0,0%

3,7

28,1%

10,7

81,2%

3,6

27,2%

-0,3

-1,9%

Netherlands

213,0

200,3

-6,0%

125,1

125,1

112,8

52,9%

0,1

0,1%

13,0

6,1%

125,9

59,1%

12,4

5,8%

-0,8

-0,4%

Portugal

60,1

76,4

27,0%

50,9

50,4

41,6

69,1%

4,7

7,7%

4,8

8,0%

51,1

84,9%

9,4

15,6%

-0,7

-1,1%

Spain

289,8

333,2

15,0%

226,6

217,4

180,9

62,4%

5,8

2,0%

31,8

11,0%

218,6

75,4%

45,7

15,8%

-1,2

-0,4%

Sweden

72,2

75,0

4,0%

43,7

42,9

52,2

72,4%

2,1

3,0%

0,0

0,0%

54,4

75,4%

-8,6

-11,9%

-11,5

-16,0%

United Kingdom

776,3

679,3

-12,5%

362,2

362,2

433,1

55,8%

4,0

0,5%

0,0

0,0%

437,1

56,3%

-70,9

-9,1%

-74,9

-9,6%

EU-15

4.265,5

3.924,3

-8,0%

2.335,7

2.266,0

2.348,0

55,0%

42,4

1,0%

93,1

2,2%

2.483,5

58,2%

-12,3

-0,3%

-217,4

-5,1%

1 :

Edistyminen Kioton tavoitteiden saavuttamisessa . Komission tiedonanto. KOM(2009) 630

2 :

Perustuu Euroopan ympäristökeskuksen ennusteisiin.

3 :

Pyöristetty arvo.

4 :

As a majority of EU-12 Member States did not submit differentiated emission projections for the ETS and the non-ETS sectors, they are not included in the table.


Side Bar