Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1703

Brüssel, 12. november 2009

Kliimamuutused: arenguaruandest selgub, et EL eeldatavasti saavutab või ületab Kyoto protokolliga seatud eesmärgid heitkoguste vähendamiseks

Komisjoni iga-aastasest heitkoguseid käsitlevast arenguaruandest selgub, et EL eeldatavasti täidab Kyoto protokolliga võetud kohustuse vähendada või piirata kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Viimaste prognooside kohaselt saavutavad EL 15 riigid Kyoto protokolliga eesmärgiks seatud 8 % vähendamise. Ülejäänud kaheteistkümnest liikmesriigist kümme on võtnud protokollist lähtuvalt ka individuaalsed kohustused. Prognooside kohaselt vähendavad nad heitkoguseid 6% või 8% allapoole võrdlusaasta taset. Selleks kasutavad liikmesriigid juba rakendatud põhimõtteid ja meetmeid, kolmandatest riikidest heitkoguste vähendamise ühikute ostmist, heitkoguste vähendamise ühikute ja saastekvootide omandamist ELi heitkogustega kauplemise süsteemis osalejate poolt ning atmosfäärist süsinikku absorbeerivat metsandustegevust.

Keskkonnavolinik Stavros Dimas sõnas: „Need prognoosid kinnitavad veelgi ELi juhtivpositsiooni kliimamuutuste vastu võitlemiseks võetud rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ning näitavad, et EL 15 riigid on Kyoto 2008.–2012. aasta eesmärkide saavutamisega graafikus. ELi kliima- ja energiapaketi vastuvõtmisega käesoleva aasta alguses kehtestasime juba tähtsaimad meetmed heitkoguste veelgi jõulisemaks vähendamiseks, et neid oleks 2020. aastal 1990. aasta tasemega võrreldes 20 % vähem. Mitte üheski muus maailma piirkonnas ei ole veel seda tehtud. Siiski ei piisa heitkoguste 20 % vähenemisest kliimamuutuste vältimiseks ning seetõttu on EL lubanud vähendada heitkoguseid kuni 30 % tingimusel, et ülejäänud suured heitetekitajad annavad detsembris Kopenhaagenis oma õiglase panuse kõrgete eesmärkidega ülemaailmse kliimaleppe sõlmimisse. On esmatähtis, et meie partnerid tööstusriikides ja tähtsad areneva majandusega riigid täidavad oma kohustusi.”

Kyoto protokolliga võetud kohustused

Need 15 riiki, kes olid Kyoto protokolli sõlmimise ajal ELi liikmesriigid (EL 15), on võtnud protokollist tulenevalt endale kohustuse vähendada ajavahemikul 2008–2018 ühiseid kasvuhoonegaaside heitkoguseid 8 % alla võrdlusaasta taset (enamikul juhtudel on võrdlusaasta 1990). Ühise kohustuse alusel on iga EL 15 liikmesriik seadnud endale heitkoguste vähendamise eesmärgi, mis on ELi õigusaktide kohaselt siduv.

EL 27 riikidele ühist eesmärki seatud ei ole. Kaheteistkümnest 2004. ja 2007. aastal ELiga liitunud riigist kümme on võtnud protokollist lähtuvalt individuaalse kohustuse vähendada ajavahemikul 2008–2012 heitkoguseid 6 % või 8 % alla võrdlusaasta taset. Vaid Küprosel ja Maltal sellised eesmärgid puuduvad.

Prognoosid EL 15 ja EL 27 riikidele

Nagu teatati mais (vt IP/09/851 ), olid EL 15 riikides kasvuhoonegaaside heitkogused 2007. aastal (s.o viimasel aastal, mille kohta on olemas täielikud andmed) 5,0 % väiksemad kui võrdlusaastal. See mõjub kontrastina sama ajavahemiku rohkem kui 44 % majanduskasvu taustal. Kogu EL 27s vähenesid heitkogused võrdlusaasta ja 2007. aasta vahel 12,5 %.

Euroopa Keskkonnaagentuuri hinnangul vähenesid EL 15 liikmesriikide heitkogused 2008. aastal veelgi rohkem ja olid seega 6,2 % väiksemad kui võrdlusaastal. Hinnangute kohaselt on EL 27 riikide heitkogused praegu 13,6 % väiksemad kui võrdlusaastal.

Komisjoni arenguaruandest, 1 mis on koostatud liikmesriikide viimaste prognooside 2 alusel, ilmneb, et juba rakendatud olemasolevate põhimõtete ja meetmete abil loodetakse EL 15 riikides kohustuste perioodil 2008–2012 vähendada heitkoguseid kuni 6,9 % alla võrdlusaasta taset.

EL 15 liikmesriikide hulgast kümme kavatseb osta heitkoguste vähendamise ühikuid heidet vähendavatest projektidest, mida rakendatakse kolmandates riikides Kyoto turupõhiste mehhanismide (rahvusvaheline saastekvootidega kauplemine, puhta arengu mehhanism ( Clean Development Mechanism , CDM) ja ühisrakendus ( Joint Implementatio n, JI)) alusel, mis tähendaks veel 2,2 % vähendamist Tänu sellele väheneksid heitkogused lõpptulemusena 9,0 % 3 ning ületataks ELi Kyoto eesmärk. Heitkoguste vähendamise ühikute ja saastekvootide omandamisega ELi heitkogustega kauplemise süsteemis osalevate käitajate poolt vähendatakse heidet eeldatavasti veel 1,4 %.

Kavandatud metsastamise ja metsa uuendamisega, millega luuakse atmosfäärist süsinikdioksiidi absorbeerivad bioloogilised neeldajad, vähendataks heidet veel 1,0 %.

Kaalumisel olevate lisapõhimõtete ja -meetmete täieliku rakendamise korral vähendataks heidet veel kuni 1,6 %. Seega vähendataks heitkoguseid kokku ligikaudu 13,1 %, 3 mis annaks piisava varu eesmärgiks seatud 8 % saavutamiseks.

Hinnangute kohaselt saavutavad või ületavad Kyoto eesmärgi kõik EL 12 kümme liikmesriiki, kellel Kyoto eesmärk on.

Praegu ei ole kindel, kui kaua kestab ja kui tõsiseks võib osutuda majanduslangus, ning seega ei ole teada, milline on selle mõju heitkogustele. Seetõttu võidakse prognoose muuta, kui tulevikuväljavaated on selgemad. Ka on võimalik, et mõne liikmesriigi prognoosides on heitkoguste tulevasi vähendamisi alahinnatud, kuna neis ei ole veel arvesse võetud ELi kliima- ja energiapaketti, mis võeti vastu käesoleva aasta algul (vt IP/09/628 ).

Lisaks on vaja veelgi täiustada meetodit, mille abil hinnatakse ELi heitkogustega kauplemise süsteemi mõju heitkogustele. Nimetatud süsteemi mõju täpsemaks prognoosimiseks on vaja kindlaid ja järjepidevaid meetodeid ja eeldusi.

Kasvuhoonegaaside heitkoguste prognoosides tuleb arvesse võtta juba vähendatud koguseid: –9 % EL 27 riikides ja –4 % EL 15 riikides ajavahemikul 1990–2007. Seetõttu tuleb märkimisväärselt hoogustada kogu ELi jõupingutusi heitkoguste vähendamiseks, et saavutada heite 20 % või 30 % vähenemine 2020. aastaks.

Lisateave:

Arenguaruanne on keskkonna peadirektoraadi kliimamuutuste veebisaidil,

http://ec.europa.eu/environment/climat/gge_progress.htm

aadressil

http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Euroopa Keskkonnaagentuuri pressiteade

http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases

Projected EU-15 4 emissions for non-ETS sectors expressed as annual average 2008-2012

Member State

Base-year emissions (BY)

Kyoto or burden-sharing target

Projections of non-ETS emissions with existing policies and measures

Projections of non-ETS emissions with additional policies and measures

Kyoto or burden-sharing target for the non-ETS sectors

Removals from carbon sink activities

Use of Kyoto mechanisms at government level

Kyoto target for the non-ETS sectors, including carbon sinks and Kyoto mechanisms

Gap between non-ETS projections with existing policies and measures and initial Kyoto target

Gap between non-ETS projections with additional policies and measures and Kyoto target including carbon sinks and Kyoto mechanisms

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Mt CO 2 -eq.

Mt CO 2 -eq.

% change from BY

Mt CO 2 -eq.

Mt CO 2 -eq.

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Austria

79,0

68,8

-13,0%

59,1

57,9

38,1

48,2%

0,7

0,9%

9,0

11,4%

47,8

60,4%

21,0

26,6%

10,2

12,9%

Belgium

145,7

134,8

-7,5%

79,9

79,7

76,3

52,4%

0,0

0,0%

4,4

3,0%

80,7

55,4%

3,6

2,5%

-1,1

-0,7%

Denmark

69,3

54,8

-21,0%

36,4

36,4

30,3

43,7%

2,2

3,2%

4,2

6,1%

36,7

52,9%

6,2

8,9%

-0,2

-0,3%

Finland

71,0

71,0

0,0%

35,4

34,9

33,4

47,1%

0,6

0,8%

1,4

2,0%

35,4

49,9%

1,9

2,7%

-0,6

-0,8%

France

563,9

563,9

0,0%

409,5

382,0

431,1

76,5%

4,1

0,7%

0,0

0,0%

435,2

77,2%

-21,6

-3,8%

-53,2

-9,4%

Germany

1.232,4

973,6

-21,0%

463,2

443,7

520,5

42,2%

4,5

0,4%

0,0

0,0%

525,1

42,6%

-57,3

-4,7%

-81,4

-6,6%

Greece

107,0

133,7

25,0%

63,9

61,5

64,6

60,4%

1,1

1,1%

0,0

0,0%

65,8

61,5%

-0,7

-0,7%

-4,3

-4,0%

Ireland

55,6

62,8

13,0%

49,9

46,4

40,5

72,9%

2,2

4,0%

3,6

6,5%

46,4

83,4%

9,4

16,8%

0,0

0,0%

Italy

516,9

483,3

-6,5%

316,3

308,1

281,6

54,5%

10,2

2,0%

17,1

3,3%

308,9

59,8%

34,7

6,7%

-0,8

-0,2%

Luxembourg

13,2

9,5

-28,0%

10,6

10,4

7,0

53,1%

0,0

0,0%

3,7

28,1%

10,7

81,2%

3,6

27,2%

-0,3

-1,9%

Netherlands

213,0

200,3

-6,0%

125,1

125,1

112,8

52,9%

0,1

0,1%

13,0

6,1%

125,9

59,1%

12,4

5,8%

-0,8

-0,4%

Portugal

60,1

76,4

27,0%

50,9

50,4

41,6

69,1%

4,7

7,7%

4,8

8,0%

51,1

84,9%

9,4

15,6%

-0,7

-1,1%

Spain

289,8

333,2

15,0%

226,6

217,4

180,9

62,4%

5,8

2,0%

31,8

11,0%

218,6

75,4%

45,7

15,8%

-1,2

-0,4%

Sweden

72,2

75,0

4,0%

43,7

42,9

52,2

72,4%

2,1

3,0%

0,0

0,0%

54,4

75,4%

-8,6

-11,9%

-11,5

-16,0%

United Kingdom

776,3

679,3

-12,5%

362,2

362,2

433,1

55,8%

4,0

0,5%

0,0

0,0%

437,1

56,3%

-70,9

-9,1%

-74,9

-9,6%

EU-15

4.265,5

3.924,3

-8,0%

2.335,7

2.266,0

2.348,0

55,0%

42,4

1,0%

93,1

2,2%

2.483,5

58,2%

-12,3

-0,3%

-217,4

-5,1%

1 :

Edusammud seoses Kyoto eesmärkide saavutamisega. Komisjoni teatis KOM(2009) 630.

2 :

Põhineb liikmesriikide koondatud prognoosidel, mille on koostanud Euroopa Keskkonnaagentuur.

3 :

Ümardatud väärtus.

4 :

As a majority of EU-12 Member States did not submit differentiated emission projections for the ETS and the non-ETS sectors, they are not included in the table.


Side Bar