Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1703

Bruxelles, den 12. november 2009

Klimaændringer: Fremskridtsrapporten viser, at EU er på rette spor til at opfylde eller overopfylde Kyoto-målet

Det fremgår af Kommissionens årlige rapport om fremskridtene hen imod Kyoto-målene, at EU er på rette spor til at opfylde sine forpligtelser ifølge Kyoto-protokollen til at reducere eller begrænse drivhusgasemissionerne. De seneste prognoser viser, at EU15 vil nå sit reduktionsmål på 8 %. Desuden har ti af de tolv øvrige medlemsstater deres egne reduktionsmål, og de ventes at mindske deres emissioner med 6-8  % i forhold til niveauet i basisåret. Dette vil ske gennem en kombination af allerede indførte politikker og foranstaltninger, køb af emissionskreditter fra projekter i tredjelande, anskaffelse af kvoter og kreditter som led i EU's emissionshandelsordning og skovbrugsaktiviteter, som absorberer CO 2 fra atmosfæren.

Miljøkommissær Stavros Dimas udtalte i denne forbindelse: "Disse prognoser befæster yderligere EU's ledende rolle, når det drejer sig om at opfylde vores internationale klimaforpligtelser. De viser, at EU15 er på rette spor til at opfylde Kyoto-målet for 2008-2012. Og med EU's klima- og energipakke, som blev vedtaget tidligere i år, har vi allerede indført de vigtigste foranstaltninger til at mindske vores emissioner yderligere, nemlig til mindst 20 % under 1990-niveauerne inden udgangen af 2020. Ingen andre dele af verden er endnu nået så vidt. Men en nedskæring på 20 % er ikke nok til at forhindre farlige klimaændringer. EU har derfor forpligtet sig til at nå helt op på 30 %, forudsat at andre store emissionslande også yder deres rimelige bidrag til en ambitiøs global klimaaftale i december i København. Det er af central betydning, at vores partnere i den industrialiserede verden og i de store vækstøkonomier lever op til deres ansvar."

Kyoto-forpligtelserne

I henhold til Kyoto-protokollen er de 15 lande, der var medlemmer af EU på tidspunktet for protokollens vedtagelse (EU15), forpligtet til i perioden 2008-2012 at skære deres samlede drivhusgasemissioner ned med 8 % i forhold til niveauet i det valgte basisår, som for de fleste landes vedkommende er 1990. Denne kollektive forpligtelse er omsat til differentierede nationale emissionsmål for hver af disse 15 medlemsstater. Målene er bindene i henhold til EU-lovgivningen.

Der er ikke fastsat noget kollektivt mål for de 27 medlemsstater som helhed (EU27). Ti ud af de tolv medlemsstater, der tiltrådte EU i 2004 og 2007, har individuelle forpligtelser i henhold til Kyoto-protokollen, som betyder, at de i perioden 2008-2012 skal skære deres emissioner ned med henholdsvis 6 % eller 8 % i forhold til niveauerne i basisåret. Kun Cypern og Malta har ingen emissionsmål.

Prognoserne for EU15 og EU27

Som meddelt i maj (se IP/09/851 ), var drivhusgasemissionerne i EU15 i 2007 – det seneste år, der foreligger fuldstændige data for – 5,0% lavere end basisniveauerne. Det stod i modsætning til den økonomiske vækst, der var på ca. 44 % i samme periode. I EU27 faldt emissionerne med 12,5% mellem basisåret og 2007.

Endvidere vurderer Det Europæiske Miljøagentur, at emissionerne fra EU15-medlemsstaterne vil falde yderligere i 2008, nemlig til 6,2 % under deres basisniveauer . Emissionerne fra EU27 skønnes nu at ligge 13,6 % under basisniveauet.

Det fremgår af Kommissionens fremskridtsrapport 1 , som er udarbejdet på grundlag af de seneste prognoser 2 fra medlemsstaterne, at emissionerne i EU15 med de politikker og foranstaltninger, der allerede er gennemført, i forpligtelsesperioden 2008-2012 vil kunne skæres ned med 6,9% i forhold til niveauet i basisåret.

Ti af medlemsstaterne i EU-15 har planer om at købe kreditter fra energibesparende projekter, der gennemføres i tredjelande inden for rammerne af Kyoto-protokollens tre markedsbaserede mekanismer, nemlig international emissionshandel, mekanismen for bæredygtig udvikling ( Clean Development Mechanism ) og instrumentet for fælles gennemførelse ( Joint Implementation instrument ). Dette forventes at bringe den samlede reduktion op på 9,0 % 3 , dvs. over EU's Kyoto-forpligtelse. Anskaffelse af kvoter og kreditter som led i EU's emissionshandelsordning ventes at resultere i en yderligere reduktion på 1,4 %.

Planlagt nyplantning og genplantning af skov, hvorved der dannes biologiske ”dræn”, som absorberer CO 2 fra atmosfæren, vil kunne bidrage med en yderligere nedskæring på 1,0 %.

Gennemføres de supplerende politikker og foranstaltninger, der for tiden er under overvejelse, fuldt ud, vil det betyde en yderligere nedskæring på 1,6 %. Dette vil kunne bringe den samlede reduktion op på omkring 13,1 %, 3 hvilket giver en rigelig sikkerhedsmargen i forhold til reduktionsmålet på 8 %.

Alle de ti EU12-medlemsstater, som har et Kyoto-mål, vil ifølge prognoserne overopfylde deres Kyoto-forpligtelser.

Den nuværende usikkerhed med hensyn til, hvor langvarig og alvorlig den økonomiske tilbagegang vil blive, og dermed hvordan det vil påvirke emissionsniveauet, vil kunne føre til en revision af prognoserne, så snart udsigterne tegner sig klarere. Desuden vil nogle af medlemsstaterne muligvis undervurdere de fremtidige emissionsnedskæringer, fordi de ikke endnu ikke medregner EU's klima- og energipakke, som blev vedtaget tidligere i år (se IP/09/628 ).

Endvidere bør metoderne til at beregne virkningerne af EU's emissionshandelsordning forbedres yderligere. Der er brug for robuste og konsistente metoder og antagelser for at få en mere præcis fremskrivning af ordningens virkninger.

Disse emissionsfremskrivninger skal ses på baggrund af de reduktioner, der faktisk er nået fra 1990 til 2007, nemlig -9 % for EU27 og -4 % for EU15. Der må derfor sættes væsentligt mere fart i reduktionsindsatsen over hele EU i den kommende tid, hvis 2020-målet på -20 % eller -30 % skal nås.

Yderligere oplysninger:

Fremskridtsrapporten kan findes på:

http://ec.europa.eu/environment/climat/gge_progress.htm

GD Miljø's websted for klimaændringer:

http://ec.europa.eu/environment/climat/home_en.htm

Det Europæiske Miljøagenturs pressemeddelelse:

http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases

Projected EU-15 4 emissions for non-ETS sectors expressed as annual average 2008-2012

Member State

Base-year emissions (BY)

Kyoto or burden-sharing target

Projections of non-ETS emissions with existing policies and measures

Projections of non-ETS emissions with additional policies and measures

Kyoto or burden-sharing target for the non-ETS sectors

Removals from carbon sink activities

Use of Kyoto mechanisms at government level

Kyoto target for the non-ETS sectors, including carbon sinks and Kyoto mechanisms

Gap between non-ETS projections with existing policies and measures and initial Kyoto target

Gap between non-ETS projections with additional policies and measures and Kyoto target including carbon sinks and Kyoto mechanisms

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Annual average
2008-2012

Mt CO 2 -eq.

Mt CO 2 -eq.

% change from BY

Mt CO 2 -eq.

Mt CO 2 -eq.

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Mt CO 2 -eq.

% of base-year emissions

Austria

79,0

68,8

-13,0%

59,1

57,9

38,1

48,2%

0,7

0,9%

9,0

11,4%

47,8

60,4%

21,0

26,6%

10,2

12,9%

Belgium

145,7

134,8

-7,5%

79,9

79,7

76,3

52,4%

0,0

0,0%

4,4

3,0%

80,7

55,4%

3,6

2,5%

-1,1

-0,7%

Denmark

69,3

54,8

-21,0%

36,4

36,4

30,3

43,7%

2,2

3,2%

4,2

6,1%

36,7

52,9%

6,2

8,9%

-0,2

-0,3%

Finland

71,0

71,0

0,0%

35,4

34,9

33,4

47,1%

0,6

0,8%

1,4

2,0%

35,4

49,9%

1,9

2,7%

-0,6

-0,8%

France

563,9

563,9

0,0%

409,5

382,0

431,1

76,5%

4,1

0,7%

0,0

0,0%

435,2

77,2%

-21,6

-3,8%

-53,2

-9,4%

Germany

1.232,4

973,6

-21,0%

463,2

443,7

520,5

42,2%

4,5

0,4%

0,0

0,0%

525,1

42,6%

-57,3

-4,7%

-81,4

-6,6%

Greece

107,0

133,7

25,0%

63,9

61,5

64,6

60,4%

1,1

1,1%

0,0

0,0%

65,8

61,5%

-0,7

-0,7%

-4,3

-4,0%

Ireland

55,6

62,8

13,0%

49,9

46,4

40,5

72,9%

2,2

4,0%

3,6

6,5%

46,4

83,4%

9,4

16,8%

0,0

0,0%

Italy

516,9

483,3

-6,5%

316,3

308,1

281,6

54,5%

10,2

2,0%

17,1

3,3%

308,9

59,8%

34,7

6,7%

-0,8

-0,2%

Luxembourg

13,2

9,5

-28,0%

10,6

10,4

7,0

53,1%

0,0

0,0%

3,7

28,1%

10,7

81,2%

3,6

27,2%

-0,3

-1,9%

Netherlands

213,0

200,3

-6,0%

125,1

125,1

112,8

52,9%

0,1

0,1%

13,0

6,1%

125,9

59,1%

12,4

5,8%

-0,8

-0,4%

Portugal

60,1

76,4

27,0%

50,9

50,4

41,6

69,1%

4,7

7,7%

4,8

8,0%

51,1

84,9%

9,4

15,6%

-0,7

-1,1%

Spain

289,8

333,2

15,0%

226,6

217,4

180,9

62,4%

5,8

2,0%

31,8

11,0%

218,6

75,4%

45,7

15,8%

-1,2

-0,4%

Sweden

72,2

75,0

4,0%

43,7

42,9

52,2

72,4%

2,1

3,0%

0,0

0,0%

54,4

75,4%

-8,6

-11,9%

-11,5

-16,0%

United Kingdom

776,3

679,3

-12,5%

362,2

362,2

433,1

55,8%

4,0

0,5%

0,0

0,0%

437,1

56,3%

-70,9

-9,1%

-74,9

-9,6%

EU-15

4.265,5

3.924,3

-8,0%

2.335,7

2.266,0

2.348,0

55,0%

42,4

1,0%

93,1

2,2%

2.483,5

58,2%

-12,3

-0,3%

-217,4

-5,1%

1 :

Fremskridtene hen imod Kyoto-målene. Meddelelse fra Kommissionen. KOM(2009) 630.

2 :

Baseret på Miljøagenturets kompilering af prognoserne .

3 :

Afrundet tal

4 :

As a majority of EU-12 Member States did not submit differentiated emission projections for the ETS and the non-ETS sectors, they are not included in the table.


Side Bar